Трета книга Царства - Глава  11

  1 Цар Соломон залюби, освен фараоновата дъщеря, и много жени чужденки - моавитки, амонитки, идумейки, сидонки и хетейки, -1

  2 от ония народи, за които Господ бе казал на Израилевите синове: не влизайте при тях, и те да не влизат при вас, за да не склонят сърцето ви към своите богове. Към тях се прилепи Соломон с любовта си.2

  3 Той имаше седемстотин жени и триста наложници: и неговите жени развратиха сърцето му.

  4 Когато Соломон остаря, неговите жени склониха сърцето му към други богове, и сърцето му не бе напълно предадено на неговия Господ Бог, както сърцето на баща му Давида.3

  5 И Соломон започна да служи на Астарта, сидонско божество, и на Милхома, амонитска гнусотия.4

  6 И Соломон вършеше това, що бе неугодно пред очите на Господа, и не следваше напълно Господа като баща си Давида.

  7 Тогава Соломон съгради капище на Хамоса, моавска гнусотия, на планината, която е пред Иерусалим, и на Молоха, амонитска гнусотия.5

  8 Тъй направи той за всичките си жени-чужденки, които кадяха и принасяха жертви на своите богове.

  9 И Господ се разгневи на Соломона, задето си отклони сърцето от Господа, Бога Израилев, Който два пъти бе му се явявал6

10 и му бе заповядал да не върви след други богове, но той не изпълни това, що му бе заповядал Господ (Бог).7

11 И Господ рече на Соломона: задето това се върши у тебе, и ти не запази Моя завет и Моите наредби, които ти бях заповядал, ще изтръгна царството от тебе и ще го дам на твоя раб;8

12 но през твоите дни Аз няма да направя това заради баща ти Давида: от ръцете на сина ти ще го изтръгна;9

13 ала не цялото царство ще изтръгна: едно коляно ще дам на сина ти заради Моя раб Давида и заради Иерусалим, който съм избрал.10

14 И Господ въздигна на Соломона противник - идумееца Адера, от идумейски царски род.

15 Когато Давид беше в Идумея, и военачалникът Иоав дойде да погребе убитите, след като бе избил всичко мъжко в Идумея, -11

16 понеже Иоав и всички израилтяни прекараха там шест месеца, докле не изтребиха всичко мъжко в Идумея, -12

17 тогава тоя Адер избяга в Египет и с него няколко идумейци, които бяха служили при баща му; Адер беше тогава малко дете.13

18 Когато тръгнаха от Мадиам, те дойдоха във Фаран и взеха със себе си люде от Фаран и стигнаха в Египет при фараона - египетския цар; (Адер влезе при фараона, и) тоя му даде дом, назначи му заплата и му даде земя.14

19 Адер придоби голяма милост у фараона, тъй че го ожени за сестрата на жена си, сестра на царица Тахпенеса.

20 Тахпенесината сестра му роди син Генуват. Тахпенеса го възпитаваше във фараоновия дом; и Генуват живееше във фараоновия дом заедно с фараоновите синове.

21 Когато Адер чу, че Давид починал при отците си и че военачалник Иоав умрял, каза на фараона: пусни ме да ида в земята си.15

22 Фараонът му каза: нима се нуждаеш от нещо при мене, та искаш да идеш в земята си? Той отговори: не, но пусни ме. (И Адер се върна в земята си.)

23 Господ повдигна против Соломона и друг противник - Разона, Елиадов син, който бе избягал от господаря си Адраазара, сувски цар,16

24 и, като събра около себе си люде, стана началник на шайка, след като Давид бе победил Адраазара; и те отидоха в Дамаск, настаниха се там и господаруваха в Дамаск.17

25 Той бе противник на Израиля през всички дни на Соломона. Освен злото, сторено от Адера, той винаги пакостеше на Израиля и стана сирийски цар.

26 И Наватовият син Иеровоам, ефремец от Цареда, - името на майка му, вдовица, беше Церуа, - Соломонов слуга, дигна ръка против царя.18

27 Ето по какъв повод той дигна ръка против царя: Соломон строеше Мило, поправяше повредите в града на баща си Давида.19

28 Иеровоам беше силен човек. Соломон, като забележи, че този момък го бива за работа, постави го нагледник над поданните работници от Иосифовия дом.

29 В онова време случи се на Иеровоама да излезе от Иерусалим; по пътя го срещна пророк Ахия Силомец, облечен в нова дреха. Те бяха само двама в полето.

30 И Ахия взе новата дреха, която беше на него, разкъса я на дванайсет части20

31 и рече на Иеровоама: вземи си десет части, защото тъй говори Господ, Бог Израилев: ето, изтръгвам царството от ръката на Соломона и десет колена давам на тебе,21

32 а едно коляно22 ще остане нему заради Моя раб Давида и заради град Иерусалим, който избрах от всички Израилеви колена.23

33 Това е, задето те Ме оставиха и почнаха да се кланят на Астарта, сидонско божество, и на Хамоса, моавски бог, и на Милхома, амонитски бог, и не ходиха по Моите пътища, за да вършат, каквото е угодно пред очите Ми, и да пазят Моите устави и Моите заповеди, като баща му Давида.

34 Аз не отнимам цялото царство от ръката му, а го оставям да владее през целия си живот заради Моя раб Давида, когото избрах и които пазеше Моите заповеди и Моите наредби;24

35 но ще отнема царството от ръката на сина му и десет колена от него ще дам на тебе;

36 а на сина му ще дам едно коляно, за да остане светилото на Моя раб Давида през всички дни пред лицето Ми в град Иерусалим, който Си избрах, за да пребъдва там името Ми.25

37 Тебе избирам, и ти ще владееш всичко, що пожелае душата ти, и ще бъдеш цар над Израиля;

38 и ако пазиш всичко, каквото ти заповядвам, вървиш по пътищата Ми и вършиш, каквото е угодно пред очите Ми, като пазиш Моите устави и Моите заповеди, както прави Моят раб Давид, Аз ще бъда с тебе и ще ти въздигна крепък дом, както създадох на Давида, и ще ти дам Израиля;26

39 ще унижа Давидовия род за това, ала не завинаги.27

40 А Соломон искаше да убие Иеровоама, но Иеровоам стана, та избяга в Египет при Сусакима, египетски цар, и живя в Египет до смъртта Соломонова.28

41 Останалите дела на Соломона и всичко, що той върши, и мъдростта му са описани в книгата на делата Соломонови.29

42 Времето, през което Соломон царува в Иерусалим над цял Израил, беше четирийсет години.

43 И Соломон почина при отците си и биде погребан в града на баща си Давида; и вместо него се възцари син му Ровоам.30


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 17:17

2 Изх. 34:15-16, Втор. 7:3

3 3 Царств. 21:25, Сир. 47:22

4 Съд. 2:13, 4 Царств. 23:13

5 Числ. 21:29, 4 Царств. 23:13

6 3 Царств. 9:2

7 3 Царств. 6:12

8 3 Царств. 12:15

9 3 Царств. 12:16

10 3 Царств. 9:3, 11:31

11 2 Царств. 8:14

12 2 Царств. 8:13

13 3 Царств. 22:47, 2 Царств. 8:14

14 Бит. 14:6, 25:2, 36:35

15 3 Царств. 2:10, Изх. 4:18

16 2 Царств. 8:3

17 2 Царств. 8:3, 10:16

18 2 Парал. 13:6

19 3 Царств. 9:15

20 3 Царств. 12:15, 14:2, 4 Царств. 17:21

21 3 Царств. 12:15, 14:8

22 В гръцкия превод: две колена.

23 3 Царств. 12:20

24 2 Царств. 7:18, Пс. 88:4-5, Сир. 47:24

25 3 Царств. 12:15-16, 2 Царств. 21:17

26 1 Царств. 2:35, 2 Царств. 7:16, 3 Царств. 9:4

27 Лук. 1:32-33

28 3 Царств. 14:30

29 2 Парал. 1:1, Сир. 47:23

30 2 Парал. 9:31, Мат. 1:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава