Трета книга Царства - Глава  18

  1 След като се изминаха много дни, биде слово Господне към Илия в третата година: иди и се яви на Ахава, и Аз ще дам дъжд на земята.1

  2 Илия отиде да се яви на Ахава. А в Самария имаше голям глад.

  3 И Ахав повика Авдия, началника на двореца. Авдий пък беше човек твърде богобоязлив:

  4 когато Иезавел изтребваше пророците Господни, Авдий взе сто пророка и ги кри в пещери, по петдесет човека, и ги храни с хляб и вода.2

  5 И Ахав каза на Авдия: тръгни по земята, по всички водни извори и по всички потоци по земята, дано нейде намерим трева, за да си прехраним конете и мъските и да се не лишим от добитъка.

  6 И те разделиха помежду си земята, за да я обходят: Ахав тръгна отделно по един път, а Авдий тръгна отделно по друг път.

  7 Когато Авдий вървеше по пътя, ето насреща му иде Илия. Той го позна, падна ничком и каза: ти ли си, господарю мой Илия?

  8 Оня му отговори: аз съм; иди кажи на господаря си: Илия е тук.

  9 Той каза: какво съм виновен, че предаваш своя раб в ръцете на Ахава, за да ме убие?

10 Жив Господ, Бог твой! Няма нито един народ и царство, където да не е пращал господарят ми да те търси; и когато му казваха, че те няма, той вземаше клетва от онова царство и народ, че не са могли да те намерят;3

11 а ти сега казваш: иди кажи на господаря си: Илия е тук.

12 Когато аз си ида от тебе, Дух Господен ще те отнесе, не зная къде; и ако отида да обадя на Ахава, и той не те намери, ще ме убие; а рабът ти е богобоязлив от младини.4

13 Нима не е казано на моя господар, какво аз направих, когато Иезавел избиваше Господните пророци, как скривах в пещери сто Господни пророци, по петдесет души, и ги хранех с хляб и вода?

14 А ти сега казваш: иди кажи на твоя господар: Илия е тук; той ще ме убие.

15 Тогава Илия каза: жив Господ Саваот, пред Когото стоя! днес ще му се явя!5

16 Авдий отиде да посрещне Ахава и да му обади. И Ахав отиде да посрещне Илия.

17 Щом Ахав видя Илия, рече му: ти ли си, който смущаваш Израиля?6

18 Илия му отговори: не аз смущавам Израиля, а ти и бащиният ти дом, понеже презряхте Господните заповеди и вървите по Вааловци;

19 сега прати и събери при мене цял Израил на планина Кармил, и четиристотин и петдесетте Ваалови пророци и четиристотинте дъбравни пророци, които се хранят от трапезата на Иезавел.7

20 И Ахав прати до всички Израилеви синове и събра всички пророци на планина Кармил.8

21 Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него; ако ли Ваал - вървете след него. А народът му не отговори ни дума.9

22 И рече Илия на народа: само аз останах пророк Господен, а Ваалови пророци има четиристотин и петдесет души (и четиристотин дъбравни пророци);10

23 нека ни дадат две телета и нека си изберат едно теле, и да го разсекат и положат върху дърва, но огън да не подклаждат; аз пък ще приготвя другото теле и ще го положа върху дърва, и огън няма да подклаждам;

24 тогава призовете вие името на вашия бог, аз пък ще призова името на Господа, моя Бог. Оня Бог, Който отговори чрез огън, Той е Бог. И целият народ отговори и каза: добре! (нека бъде тъй.)11

25 И рече Илия на Вааловите пророци: изберете си едно теле и го пригответе вие по-напред, понеже сте много; и призовете името на вашия бог, но огън не подклаждайте.

26 И те взеха телето, което им бе дадено, приготвиха го и призоваваха името на Ваала от утринта до пладне, думайки: Ваале, чуй ни! Ала нямаше ни глас, ни отговор. И те скачаха пред жертвеника, който бяха направили.

27 По пладне Илия начена да им се присмива и казваше: викайте по-високо, защото той е бог; може би се е замислил, или е зает с нещо, или е на път, а може би и спи, - тъй ще се събуди!12

28 И те почнаха да викат високо и по обичая си да се бодят с ножове и копия, тъй че кръв течеше по тях.13

29 Пладне мина, а те все още вилнееха тъкмо до вечерното жертвоприношение; ала не се чу ни глас, ни отговор, нито слух. (Тогава Илия Тесвитец рече на Вааловите пророци: сега се дръпнете вие, та и аз да извърша своето жертвоприношение. Те се дръпнаха и замълчаха.)14

30 Тогава Илия рече на целия народ: приближете се до мене. И всичкият народ се приближи до него. Той въздигна пак срутения жертвеник Господен.

31 И взе Илия дванайсет камъка, тъкмо колкото са колената на синовете на Иакова, комуто Господ бе казал тъй: Израил ще бъде твоето име.15

32 И съгради от тия камъни жертвеник в името на Господа, и около жертвеника направи окоп, който побираше две сати зърна,16

33 и тури дърва (върху жертвеника), разсече телето, положи го върху дървата

34 и каза: напълнете четири ведра вода и изливайте върху всеизгаряната жертва и дървата. (И направиха тъй.) После каза: повторете. И те повториха. И рече: направете същото трети път. И те потретиха.

35 И водата се разля около жертвеника, а окопът се напълни с вода.

36 Когато принасяха вечерната жертва, пророк Илия се приближи (извика към небето) и каза: Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! (Чуй ме, Господи, чуй ме днес в огъня!) Нека познаят днес (тия човеци), че Ти един си Бог у Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово.17

37 Чуй ме, Господи, чуй ме! Нека познае тоя народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти ще обърнеш сърцето им (към Себе Си).

38 И огън Господен падна и пояде всесъжение, дърва, камъни и пръст, и погълна водата, която беше в окопа.18

39 Като видя това, всичкият народ падна ничком и каза: Господ е Бог, Господ е Бог!19

40 Тогава Илия им рече: хванете Вааловите пророци, та ни един от тях да се не скрие. Хванаха ги, а Илия ги отведе при потока Кисон и там ги изкла.20

41 Илия рече на Ахава: иди, яж и пий, защото се чува шум от дъжд.

42 Ахав отиде да яде и да пие, а Илия се изкачи на връх Кармил, наведе се към земята, тури лицето си между коленете21

43 и рече на слугата си: иди и погледни към морето. Той отиде, погледа и рече: нищо няма. Той каза: направи това седем пъти.

44 На седмия път той каза: ето от морето се подига малко облаче, колкото човешка длан. Той рече: иди, кажи на Ахава: впрегни (колесницата си) и тръгвай, да те не свари дъждът.

45 В това време небето потъмня от облаци и вятър, и заваля силен дъжд; Ахав пък седна в колесницата, (заплака) и тръгна за Изреел.22

46 И ръката Господня беше върху Илия. Той препаса кръста си и тичаше пред Ахава до самия Изреел.23


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 17:8

2 3 Царств. 16:31

3 3 Царств. 17:12

4 4 Царств. 2:16, Иез. 3:12, Лук. 4:1

5 4 Царств. 3:14

6 2 Парал. 18:19, Лук. 23:2, Деян. 24:5

7 Иис. Нав. 19:26, 4 Царств. 2:25, Ис. 35:2

8 2 Парал. 18:5

9 Иак. 1:8, Сир. 2:12

10 3 Царств. 22:6

11 Лев. 9:24

12 Втор. 32:37

13 Лев. 19:28, Втор. 14:1

14 Изх. 29:39, Дан. 9:21, Деян. 3:1

15 Бит. 32:28, 4 Царств. 17:34

16 Бит. 13:18, Втор. 12:13

17 Изх. 3:6, 4:5, 1 Парал. 29:18

18 Лев. 9:24, Съд. 6:21, 2 Парал. 7:1

19 Зах. 13:9

20 Съд. 4:7, Втор. 13:5, 1 Царств. 15:33

21 Иак. 5:16

22 Иов 37:6, Иак. 5:18, 3 Царств. 17:1

23 Лук. 1:66

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава