Трета книга Царства - Глава  4

  1 Цар Соломон беше цар над цял Израил.1

  2 И ето кои бяха неговите началници: Азария, син на свещеник Садока;2

  3 Елихореф и Ахия, синове на Сива - писари; Иосафат, Ахилудов син - летописец;3

  4 Ванея, Иодаев син, - военачалник, Садок и Авиатар - свещеници;4

  5 Азария, Натанов син, - началник над разпоредниците, и Завут, син на свещеник Натана, - приятел на царя;5

  6 Ахисар, - началник на царския дом, и Адонирам, син на Авда - на данъците.6

  7 Соломон имаше дванайсет разпоредници над цял Израил, които доставяха храна на царя и на неговия дом; всеки беше длъжен да доставя храна по за един месец в годината.

  8 Ето имената им: Бен-Хур - на Ефремова планина;

  9 Бен-Декер - в Макац и в Шаалбим, във Ветсамис, в Елон и в Бет-Ханан;7

10 Бен-Хесед - в Арюбот; нему също принадлежеше Соко и цялата земя Хефер;8

11 Бен-Авинадав - над цял Нафат-Дор; Тафат, Соломонова дъщеря, беше негова жена;9

12 Ваана, Ахилудов син, в Таанах и Мегидо и в цял Бет-Сан, който е близо до Цартан под Иезреел, от Бет-Сан до Абел-Мехол, и дори зад Иокнеам;

13 Бен-Гевер - в Рамот Галаадски; нему принадлежаха селата на Иаира, Манасиев син, които са в Галаад; нему принадлежеше област Аргов, във Васан, шейсет големи градове със стени и медни завори;10

14 Ахинадав, Хидов син, в Маханаим;11

15 Ахимаас, в земята Нефталимова; той си бе взел за жена Васемата, Соломонова дъщеря;

16 Ваана, Хушаев син, в земята Асирова и в Баалот;

17 Иосафат, Паруахов син, в земята Исахарова;

18 Шимей, син на Ела, в земята Вениаминова;

19 Гевер, Уриев син, в земята Галаадска, в земята на аморейския цар Сихона, и на васанския цар Ога. Той беше разпоредник в тая земя.

20 Иуда и Израил, бидейки многобройни като пясъка при морето, ядяха, пиеха и се веселяха.12

21 Соломон владееше всички царства от река Ефрат до Филистимската земя и до границата на Египет. Те принасяха дарове и служеха на Соломона през всички дни на живота му.13

22 Всекидневната храна на Соломона беше: трийсет кора пшенично брашно и шейсет кора друго брашно,

23 десет угоени вола и двайсет вола от пасбището, и сто овци, освен елени и сърни, и диви кози, и угоени птици;

24 защото той господаруваше над цялата земя отсам реката, от Типсах до Газа, над всички царе отсам реката, и имаше мир с всички околни страни.14

25 И живееха Иуда и Израил спокойно, всеки под лозата си и под смоковницата си, от Дан до Вирсавия, през всички Соломонови дни.15

26 Соломон имаше четирийсет хиляди ясли за колеснични коне и дванайсет хиляди за конница.16

27 И разпоредниците доставяха на цар Соломона всичко, що трябваше за царската трапеза, всеки в своя месец, и не оставяха да има недостиг от нищо.

28 Също и ечемик, и слама за конете и за мулетата доставяше всеки поредно в мястото, дето се намираше царят.

29 А Бог даде на Соломона мъдрост, твърде голям разум и обширен ум като пясъка на морския бряг.17

30 И Соломоновата мъдрост беше по-голяма от мъдростта на всички синове на Изток, и от всичката мъдрост на египтяни.18

31 Той беше по-мъдър от всички люде, по-мъдър и от Етана езрахитеца и от Емана, и от Халкола и Дарва, Махолови синове, и името му се славеше по всички околни народи.19

32 Той изрече три хиляди притчи, и песните му бяха хиляда и пет;20

33 той говори и за дърветата, от кедъра, що е в Ливан, до исопа, който никне по стените; той говори и за животните, за птиците, за влечугите и за рибите.

34 И от всички народи дохождаха да послушат Соломоновата мъдрост, от всички земни царе, които бяха слушали за неговата мъдрост.21


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 1:13

2 1 Парал. 6:9, 2 Царств. 8:17

3 2 Царств. 20:24

4 3 Царств. 2:27

5 2 Царств. 15:37

6 3 Царств. 5:14

7 Иис. Нав. 19:42-43

8 Иис. Нав. 12:17

9 1 Царств. 16:8, Иис. Нав. 17:11

10 Втор. 4:43, 1 Парал. 2:23

11 Иис. Нав. 13:26

12 1 Парал. 29:22

13 Сир. 47:14, 2 Парал. 9:26

14 4 Царств. 15:16

15 Лев. 26:5

16 Втор. 17:16, 3 Царств. 10:26, 2 Парал. 1:14

17 Сир. 47:16

18 Деян. 7:22

19 2 Парал. 1:12, 1 Парал. 2:6, Пс. 88:1

20 Притч. 1:1, Екл. 12:11, Пес. на песн. 1:1

21 Мат. 12:42, Марк. 3:7, Лук. 6:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава