Трета книга Царства - Глава  6

  1 В четиристотин и осемдесетата година след излизане на Израилевите синове от Египетската земя, в четвъртата година на Соломоновото царуване над Израиля, в месец зиф, който е вторият месец, Соломон почна да гради храм Господу.1

  2 Храмът, който цар Соломон съгради Господу, беше дълъг шейсет лакти, широк - двайсет и висок - трийсет лакти;2

  3 притворът пред храма беше дълъг двайсет лакти, според ширината на храма, и широк - десет лакти пред храма.3

  4 В храма той направи прозорци наоткос с решетки.4

  5 И направи пристройка около стените на храма, около храма и давира5; и направи странични стаи околовръст.6

  6 Долният кат на пристройката беше широк пет лакти, средният - широк шест лакти, а третият - широк седем лакти; защото около храма извън бяха направени отстъпи, та пристройката да не допира до стените на храма.

  7 Когато се градеше храмът, за градеж се употребяваха дялани камъни; ни чук, ни тесла, нито друго някакво желязно оръдие се чуваше в храма при градежа му.7

  8 Входът в средния кат беше отдясно на храма. По кръгли стълби се изкачваха на средния кат, а от средния - на третия.8

  9 Тъй съгради той храма, завърши го и го обложи с кедрови дъски.

10 И пристрои към целия храм странични стаи, високи пет лакти; те бяха прикрепени към храма с кедрови греди.

11 И биде слово Господне към Соломона, и му бе казано:

12 ето, ти градиш храм: ако ходиш по Моите устави, постъпваш по Моите наредби и пазиш всичките Ми заповеди, като постъпваш според тях, - Аз ще изпълня върху тебе словото Си, което бях казал на баща ти Давида,9

13 и ще живея всред Израилевите синове и няма да оставя Моя народ Израиля.10

14 Соломон съгради храма и го завърши.

15 И обложи стените на храма отвътре с кедрови дъски; от пода до потона ги обложи отвътре с дърво, и пода на храма покри с кипарисови дъски.11

16 А в задната страна на храма, на двайсет лакти от края, издигна стена и обложи стените и потона с кедрови дъски, и направи давир за Святая-Святих.12

17 Храмът, сиреч предната част на храма, имаше четирийсет лакти.

18 По кедъра отвътре на храма имаше резби, подобни на краставички и разпукващи се цветове; всичко беше покрито с кедър, камък се не виждаше.

19 А вътре в храма той приготви давира, за да постави там ковчега на завета Господен.

20 Давирът беше дълъг двайсет лакти, широк двайсет лакти, и висок двайсет лакти; той го обкова с чисто злато; също обкова и кедровия жертвеник.13

21 Извътре Соломон обкова храма с чисто злато, и протегна златни вериги пред давира, и го обкова със злато.

22 Целия храм той обкова със злато, целия храм докрай, и целия жертвеник, който е пред давира, обкова със злато.

23 И в давира направи два херувима от маслинено дърво, високи десет лакти.14

24 Едното крило на херувима беше дълго пет лакти и другото крило на херувима - пет лакти; десет лакти имаше от единия край на крилете му до другия край на крилете му.15

25 Десет лакти имаше и другият херувим; еднаква мярка и еднакъв вид имаха двата херувима.

26 Височината на единия херувим беше десет лакти, също и на другия херувим.

27 Той постави херувимите всред вътрешната част на храма. А крилете на херувимите бяха разперени, и крилото на единия се допираше до едната стена, а крилото на другия херувим допираше до другата стена; другите им пък криле се срещаха крило с крило всред храма.

28 Той обкова херувимите със злато.

29 И по всички стени на храма околовръст издълба изображения на херувими, палми и разпукващи се цветове, отвътре и отвън.16

30 И пода на храма обкова със злато във вътрешната и предната част.

31 За входа на давира той направи врата от маслинено дърво с петоъгълни спонци.

32 На двете половини на вратата от маслинено дърво той издълба херувими, палми и разпукващи се цветове и ги обкова със злато; покри със злато и херувимите и палмите.17

33 И при входа на храма той направи четириъгълни стълбове от маслинено дърво

34 и две врати от кипарисово дърво; двете половинки на едните врата бяха подвижни, и двете половинки на другите врата бяха също подвижни.18

35 Издълба по тях херувими, палми и разпукващи се цветове и обкова резбата със злато.

36 И вътрешния двор направи от три реда дялани камъни и от ред кедрови греди.19

37 На четвъртата година, в месец зиф, (втория месец,) той бе положил основите на храма Господен,

38 а на единайсетата година, в месец бул, - този е осмият месец, - той завърши храма с всичките му принадлежности и по всичките му предначертания: той го гради седем години.20


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 3:1, Деян. 7:47

2 2 Парал. 3:3

3 2 Парал. 3:4, Иоан 10:23, Деян. 2:11

4 Иез. 40:16, 41:16

5 Отделение за Святая-Святих.

6 1 Парал. 28:12

7 2 Царств. 5:18, 1 Петр. 2:5

8 Иез. 41:7, 41:11

9 2 Царств. 7:8, 7:12, 3 Царств. 5:5, 9:5, 11:10, 1 Парал. 22:10

10 Лев. 26:12, Иоан 14:23

11 2 Парал. 3:5

12 2 Парал. 3:8

13 2 Парал. 3:8, 3 Царств. 7:48

14 Изх. 25:18, 37:7

15 2 Парал. 3:11

16 Иез. 40:16

17 Иез. 41:18

18 Иез. 41:23

19 2 Парал. 4:9

20 3 Царств. 9:10, Изх. 12:2, 13:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава