Четвърта книга Царства - Глава  11

  1 Готолия, майка на Охозия, като видя, че син й умря, стана и изтреби целия царски род.1

  2 Но Иосавета, цар Иорамова дъщеря, сестра на Охозия, взе Охозиевия син Иоаса и тайно го отведе изсред убиваните царски синове, него и кърмачката му, в спалнята; и скриха го от Готолия, и той не биде убит.2

  3 И криха го с нея в Господния дом шест години, а в това време Готолия царуваше над земята.3

  4 На седмата година Иодай прати и взе стотниците от телохранителите и бързоходците, доведе ги при себе си в дома Господен, сключи с тях договор, взе от тях клетва в дома Господен и им показа царския син;4

  5 и даде им заповед, като каза: ето какво ще направите: едната третина от вас, които дохождате в събота, ще стоите на стража при царския дом;

  6 другата третина - при Сурски порти; и третата третина - при портите зад телохранителите, и ще стоите на стража в дома, да не стане насилие.5

  7 И две части от вас, от всички, които си отиват в събота, ще стоят на стража при дома Господен, за царя;6

  8 и заобиколете царя от всички страни, всеки с оръжието си в ръка; който и да влезе в редовете, да бъде убит; и бъдете при царя, кога излиза и кога влиза.

  9 Стотниците направиха всичко, що заповяда свещеник Иодай; всеки взе людете си, които дохождаха в събота и които си отиваха в събота, и дойдоха при свещеник Иодая.

10 И свещеникът раздаде на стотниците копията и щитовете цар Давидови, които се намираха в дома Господен.7

11 И застанаха бързоходците, всеки с оръжие в ръка, от дясната страна на дома до лявата страна на дома, при жертвеника и при дома около царя.

12 Тогава Иодай изведе царския син, тури му царски венец и накити, възцариха го, и го помазаха, ръкопляскаха и викаха: да живее царят!8

13 Чу Готолия гласа на разтърчалия се народ и отиде при народа в дома Господен.9

14 И гледа: ето, царят стои на възвишението, според обичая, и князете и тръбите до царя; целият народ на страната се весели, и тръбят с тръби. Готолия раздра дрехите си и завика: съзаклятие, съзаклятие!10

15 Свещеник Иодай заповяда на стотниците, началници на войската, и им каза: изведете я извън редовете, а който тръгне подире й, убивайте го с меч, защото свещеникът си мислеше да не би да я убият в дома Господен.11

16 Направиха й място, и тя мина през конския вход за царския двор, и там биде убита.12

17 И сключи Иодай завет между Господа и между царя и народа, да бъдат те народ Господен, и между царя и народа.13

18 Тогава целият народ на страната отиде в дома на Ваала, събориха жертвениците му, и кумирите му съвсем разбиха, и Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците. И свещеникът установи надзорничество над дома Господен.14

19 И взе стотниците и телохранителите и бързоходците и целия народ на страната, и придружиха царя от дома Господен, и отидоха по пътя през телохранителските порти в царския дом; и той седна на царския престол.15

20 Целият народ на страната се весели, и градът се успокои. А Готолия убиха с меч в царския дом.16

21 Иоас беше на седем години, когато се възцари.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 22:10

2 2 Парал. 22:11, 4 Царств. 8:19

3 2 Парал. 22:12

4 2 Парал. 23:3

5 2 Парал. 23:4-5, 4 Царств. 15:35

6 1 Парал. 9:25, 3 Царств. 2:3

7 2 Парал. 23:9

8 2 Парал. 23:11, Втор. 17:18, 1 Царств. 10:24

9 2 Парал. 23:12

10 4 Царств. 23:3, 3 Царств. 8:22, 2 Парал. 23:13

11 2 Парал. 23:14

12 2 Парал. 23:15

13 2 Парал. 23:16

14 4 Царств. 10:26, 2 Парал. 23:17

15 2 Парал. 23:20

16 2 Парал. 23:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава