Четвърта книга Царства - Глава  17

  1 Осия, син на Ила, се възцари в Самария над Израиля в дванайсетата година на иудейския цар Ахаз, царува девет години1

  2 и вършеше каквото беше неугодно пред очите на Господа, ала не тъй, както израилските царе, които бяха преди него.

  3 Против него излезе асирийският цар Салманасар, и Осия му стана подвластен и му даваше данък.2

  4 Асирийският цар забеляза в Осия измяна, защото тоя бе пращал пратеници при египетския цар Сигор и не даваше данъка на асирийския цар всяка година; тогава асирийският цар го взе под стража и го затвори в тъмница.3

  5 И подигна се асирийският цар против цялата страна, приближи до Самария и я държа в обсада три години.4

  6 В деветата година на Осия асирийският цар превзе Самария, пресели израилтяните в Асирия и ги засели в Халах и в Хавор, при река Гозан, и в мидийските градове.5

  7 А това стана, защото Израилевите синове почнаха да грешат пред Господа, своя Бог, Който ги изведе из Египетската земя, изпод ръката на египетския цар-фараон, и взеха да почитат други богове,

  8 и почнаха да постъпват според обичаите на народите, които Господ бе прогонил отпред лицето на Израилевите синове, и според обичаите на израилските царе, както те постъпваха;6

  9 и почнаха Израилевите синове да вършат работи, неугодни на Господа, своя Бог, издигнаха си оброчища по всичките си градове, като захванеш от стражарска кула до укрепен град,7

10 и поставиха си статуи и образи на Астарта върху всяка висока могила и под всяко сенчесто дърво,8

11 па наченаха да извършват там кадения по всички оброчища, както народите, които бе прогонил от тях Господ, и правеха лоши работи, които прогневяваха Господа,

12 и служеха на идолите, за които им бе говорил Господ: не вършете това.9

13 Тогава Господ чрез всичките Си пророци, чрез всеки ясновидец предпазваше Израиля и Иуда, думайки: върнете се от лошите си пътища и пазете заповедите Ми, наредбите Ми, според всичкото учение, което съм заповядал на отците ви, и което съм ви предал чрез Моите раби, пророците.10

14 Но те не слушаха и останаха твърдоглави, каквито бяха твърдоглави бащите им, които не вярваха в Господа, своя Бог;11

15 те презираха наредбите Му и завета Му, който Той бе сключил с отците им, и откровенията Му, с каквито ги бе предпазвал, и тръгнаха подир суетата - станаха суетни - и подир околните народи, за които Господ им бе заповядал да не постъпват като тях;12

16 те оставиха всички заповеди на Господа, своя Бог, направиха си излети образи на два телеца, направиха си и дъбрава, покланяха се на цялото небесно воинство, служеха на Ваала,13

17 прекарваха през огън синовете си и дъщерите си, гадаеха и правеха магии, и предадоха се да вършат, каквото беше неугодно пред очите на Господа, и да Го разгневяват.14

18 Затова Господ силно се разгневи на израилтяните и ги отхвърли от лицето Си. Не остана никой, освен едно Иудино коляно.15

19 Но и Иуда не пазеше заповедите на Господа, своя Бог, и постъпваше според обичаите на израилтяните, както тия постъпваха.

20 И Господ се отвърна от всички потомци на Израиля, унизи ги и ги предаваше в ръцете на грабители и, най-сетне, ги отхвърли от лицето Си.

21 Израилтяните се бяха отцепили от Давидовия дом и бяха възцарили Наватовия син Иеровоам. Иеровоам отклони израилтяните от Господа и ги вкара в голям грях.16

22 И синовете Израилеви ходеха по всички грехове на Иеровоама, каквито той правеше, и не отстъпваха от тях,17

23 докле Господ не отхвърли Израиля от лицето Си, както бе говорил чрез всичките Си раби, пророците. И Израил биде преселен от земята си в Асирия, дето е и доднес.18

24 Асирийският цар преведе люде от Вавилон, и от Хута, и от Ава, и от Емат, и от Сепарваим и ги засели в самарийските градове, вместо Израилевите синове. И те владееха Самария и почнаха да живеят в градовете й.19

25 И понеже в началото на своето живеене там те не почитаха Господа, то Господ им напращаше лъвове, които ги погубваха.20

26 Обадиха на асирийския цар и казаха: народите, които си преселил и заселил в самарийските градове, не знаят закона на Бога на тая страна, и затова Той им напраща лъвове, и ето, те ги погубват, защото не знаят закона на Бога на оная страна.

27 И асирийският цар заповяда и каза: пратете там едного от свещениците, които изселихте оттам; нека иде и живее там, и той ще ги просвети в закона на Бога на оная страна.

28 И дойде един от свещениците, които бяха изселени от Самария, и живееше във Ветил, и ги учеше, как да почитат Господа.21

29 При това всеки народ си направи и свои богове и ги тури в капища по оброчищата, каквито самаряните си бяха направили, - всеки народ в градовете си, дето живееше:22

30 вавилонци направиха Сукот-Бенот, кутийци направиха Нергал, ематци направиха Ашима,

31 авийци направиха Нивхаз и Тартак, а сепарваимци изгориха в огън синовете си в чест на Адрамелеха и Анамелеха, богове сепарваимски.23

32 Между това почитаха и Господа и туриха из средата си свещеници по оброчищата, и те им служеха по оброчищните капища.

33 Те почитаха Господа и на боговете си служеха по обичая на народите, изсред които ги изселиха.24

34 Те постъпват и доднес по прежните си обичаи: не се боят от Господа и не постъпват по наредбите, по обредите, по закона и по заповедите, що Господ даде на синовете на Иакова, комуто даде име Израил.25

35 Господ сключи с тях завет и им заповяда, думайки: не почитайте други богове и не им се покланяйте, недейте им служи и недейте им принася жертви,26

36 а Господа, Който ви изведе из Египетската земя с велика сила и простряна мишца, Него почитайте, Нему се покланяйте и Нему принасяйте жертви;27

37 уставите и наредбите, закона и заповедите, които Той ви написа, залягайте да ги изпълнявате през всички дни, и не почитайте други богове;28

38 не забравяйте завета, който съм сключил с вас, и не почитайте други богове;

39 почитайте само Господа, вашия Бог, и Той ще ви избави от ръцете на всичките ви врагове.

40 Но те не послушаха, а постъпваха според прежните си обичаи.

41 Тия народи почитаха Господа, но и на своите истукани служеха. Па и децата им и внуците им доднес постъпват тъй, както постъпваха бащите им.29


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 15:30, 18:9

2 Ис. 36:1, Иер. 50:17, Ос. 10:6

3 Ос. 7:12

4 4 Царств. 18:10

5 4 Царств. 18:10

6 Лев. 18:3, 4 Царств. 16:3, Ос. 7:8

7 Пс. 35:3, Ис. 5:20

8 Лев. 26:1

9 Изх. 20:4, 20:23, 23:13, Втор. 5:7

10 Иер. 25:5

11 Изх. 32:9, Втор. 31:27

12 Рим. 1:21, Лев. 18:24

13 Изх. 32:8, Втор. 4:19, 3 Царств. 16:31

14 Лев. 18:21, Втор. 18:10, Ос. 13:2

15 4 Царств. 23:27, Иер. 7:15, 3 Царств. 11:32

16 3 Царств. 12:16

17 3 Царств. 12:30, 4 Царств. 13:2

18 Иер. 25:4

19 1 Ездр. 4:10

20 Лев. 26:22

21 1 Ездр. 4:2

22 Иоан 1:5, Рим. 1:23

23 Ис. 36:19

24 Иоан 4:20, Лук. 11:23, 1 Кор. 10:21

25 Иез. 20:18, Бит. 32:28, 3 Царств. 18:31

26 Изх. 20:2-3, 23:13, Съд. 6:10

27 Изх. 6:6

28 Бит. 26:5

29 1 Ездр. 4:3, Иоан 4:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава