Четвърта книга Царства - Глава  18

  1 В третата година на Осия, син на Ила, цар израилски, се възцари Езекия, син на иудейския цар Ахаз.1

  2 Той беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува двайсет и девет години в Иерусалим; майка му се казваше Ави, дъщеря на Захария.2

  3 Той вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа, по всичко тъй, както правеше неговият отец Давид.

  4 Той премахна оброчищата, изпочупи статуите, изсече дъбравата и унищожи медната змия, която Моисей бе направил; защото дори до ония дни Израилевите синове й кадяха и я наричаха Нехущан.3

  5 На Господа, Бога Израилев, той се уповаваше; и като него нямаше между всички иудейски царе - и подир него и преди него.4

  6 Той се привърза към Господа, не отстъпваше от Него и пазеше заповедите Му, които Господ бе дал на Моисея.5

  7 И Господ беше с него: навред, дето и да ходеше, той постъпваше благоразумно. И отметна се той от асирийския цар и престана да му служи.6

  8 Той порази филистимци до Газа и в нейните предели: от стражарска кула до укрепен град.7

  9 В четвъртата година на цар Езекия, сиреч в седмата година на Осия, син на Ила, цар израилски, асирийският цар Салманасар потегли против Самария, обсади я8

10 и след три години я превзе, - в шестата година на Езекия, сиреч в деветата година на израилския цар Осия биде превзета Самария.

11 И асирийският цар пресели израилтяните в Асирия, и ги засели в Халах и Хавор, при река Дозан, и в мидийските градове,9

12 защото те не слушаха гласа на Господа, своя Бог, и престъпиха завета Му: всичко, що бе заповядал Моисей, раб Господен, те нито слушаха, нито изпълняваха.

13 В четиринайсетата година на цар Езекия асирийският цар Сенахирим потегли против всички укрепени градове на Иуда и ги превзе.10

14 Тогава иудейският цар Езекия прати до асирийския цар в Лахис да кажат: виновен съм; иди си от мене; каквото ми наложиш, ще внеса. И асирийският цар наложи на иудейския цар Езекия триста таланта сребро и трийсет таланта злато.11

15 И Езекия даде всичкото сребро, каквото се намери в дома Господен и в съкровищниците на царския дом.12

16 Тогава Езекия сне златото от вратата на дома Господен и от вратните стълбове, които той, иудейският цар Езекия, бе позлатил, и го даде на асирийския цар.

17 И асирийският цар проводи Тартана, Рабсариса и Рабсака от Лахис при цар Езекия в Иерусалим с голяма войска. И тръгнаха и стигнаха до Иерусалим; тръгнаха, стигнаха и се спряха при водопровода на горния водоем, които е по пътя за нивата на тепавичаря.13

18 И повикаха царя. И излезе пред тях Хелкиевият син Елиаким, началник на двореца, и писарят Севна, и Асафовият син Иоах, летописец.14

19 И рече им Рабсак: кажете на Езекия: тъй говори великият цар, асирийският цар: какво е това упование, на което ти се осланяш?15

20 Ти говори само празни думи: за война са потребни ум и сила. А сега на кого се осланяш, та се отметна от мене?

21 Ето, ти мислиш да се облегнеш на Египет, на тая пречупена тръстика, която, ако някой се опре на нея, ще му влезе в ръката и ще му я промуши. Такъв е фараонът, египетският цар, за всички, които се надяват на него.16

22 Ако пък ми кажете: на Господа, нашия Бог, се уповаваме, то на тогова ли, чиито оброчища и жертвеници Езекия премахна, като каза на Иуда и на Иерусалим: само пред тоя жертвеник се кланяйте в Иерусалим?17

23 И тъй, сключи съюз с моя господар, асирийския цар; ще ти дам две хиляди коне; можеш ли си намери за тях конници?

24 Как ще надделееш ти и на един вожд от най-малките слуги на господаря ми? А се осланяш на Египет заради колесници и коне?18

25 При това нима аз без воля Господня съм тръгнал против това място, за да го съсипя? Господ ми каза: иди против тая земя и я съсипи.

26 И каза Хелкиевият син Елиаким, и Севна, и Иоах на Рабсака: говори на рабите си по арамейски, защото разбираме, а недей ни говори по иудейски да чува народът, който е на стената.19

27 И каза им Рабсак: нима само до твоя господар и до тебе ме прати господарят ми да кажа тия думи? Не, а и на людете, които седят на стената, за да ядат поганта си и да пият мочта си заедно с вас.20

28 И стана Рабсак, извика със силен глас по иудейски и говори, думайки: чуйте думите на великия цар, на асирийския цар!

29 Тъй говори царят: нека ви не мами Езекия, защото той не може да ви избави от моята ръка;21

30 и нека ви не обнадеждва Езекия с Господа, думайки: Господ ще ни избави, и няма да бъде предаден тоя град в ръката на асирийския цар.

31 Не слушайте Езекия. Защото тъй говори асирийският цар: примирете се с мене и излезте при мене, и нека всеки яде плодовете на лозата си и на смоковницата си, и нека всеки пие вода от своя кладенец,22

32 докле дойда и ви заведа в такава също земя, като вашата земя, в земя с хляб и вино, в земя с плодове и лозя, в земя с маслинени дървета и мед, и ще живеете, и няма да умрете. Затова не слушайте Езекия, който ви мами и казва: Господ ще ни избави.

33 Избавиха ли боговете народите, всеки земята си, от ръката на асирийския цар?23

34 Де са боговете на Емат и Арпад? Де са боговете на Сепарваим, Ена и Ива? Избавиха ли те Самария от ръката ми?

35 Кой от всички богове на тия земи избави земята си от моята ръка? Та нима Господ ще избави Иерусалим от моята ръка?24

36 Народът мълчеше и не му отговаряше ни дума: защото царят бе заповядал: не му отговаряйте.25

37 И дойде Хелкиевият син Елиаким, началник на двореца, и Севна, писарят, и Асафовият син Иоах, летописец, при Езекия с раздрани дрехи и му предадоха Рабсаковите думи.26


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 28:27

2 2 Парал. 29:1

3 Числ. 21:9

4 Притч. 3:5, Ис. 33:6

5 Втор. 17:11

6 Притч. 16:20, Ис. 36:7

7 Ис. 14:29

8 4 Царств. 17:5-6

9 4 Царств. 17:6

10 2 Парал. 32:1, Ис. 36:1, Сир. 48:20

11 Мих. 1:13

12 3 Царств. 15:18, 4 Царств. 12:18, 16:8

13 2 Парал. 32:9, Ис. 20:1, 36:2

14 4 Царств. 19:2, Ис. 22:20

15 2 Парал. 32:10

16 Ис. 20:5, 36:6, Иез. 29:6

17 2 Парал. 32:11, Изх. 20:24, Втор. 12:5

18 Ис. 36:9

19 Ис. 22:20, 2 Парал. 32:18

20 4 Царств. 6:25

21 4 Царств. 19:10, 2 Парал. 32:11, Ис. 36:14

22 3 Царств. 4:25

23 2 Парал. 32:13, Ис. 36:18

24 Дан. 3:15, 2 Парал. 32:14

25 Ис. 36:21

26 Ис. 22:20, Бит. 37:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава