Четвърта книга Царства - Глава  2

  1 В онова време, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето във вихрушка, Илия с Елисей идеше от Галгал.1

  2 И каза Илия на Елисея: остани тука, защото Господ ме праща във Ветил. Но Елисей каза: жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя. И отидоха във Ветил.2

  3 И излязоха при Елисея синовете пророчески, които бяха във Ветил, и му казаха: знаеш ли, че днес Господ ще възнесе твоя господар над главата ти? Той отговори: и аз зная, мълчете.

  4 И каза му Илия: Елисее, остани тука, защото Господ ме праща в Иерихон. А той рече: жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя. И дойдоха в Иерихон.3

  5 Тогава се приближиха до Елисея синовете пророчески, които бяха в Иерихон, и му казаха: знаеш ли, че днес Господ взима твоя господар и ще го възнесе над главата ти? Той отговори: и аз зная, мълчете.

  6 И каза му Илия: остани тука, защото Господ ме праща на Иордан. И той каза: жив Господ и жива ти душа! Няма да те оставя. И тръгнаха двамата.

  7 Петдесет души от синовете пророчески тръгнаха и се спряха надалеч срещу тях, а те двамата стояха при Иордан.

  8 И взе Илия кожуха си, сви го и удари с него по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и преминаха двамата по сухо.4

  9 Когато преминаха, Илия каза на Елисея: искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе. Елисей отговори: духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене.5

10 А той каза: мъчно нещо искаш; ако видиш, как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не видиш, няма да бъде.

11 Както вървяха и се разговаряха по пътя, изведнъж се яви огнена колесница, и огнени коне, и ги раздвоиха един от други, и Илия се понесе във вихрушка към небето.6

12 А Елисей гледаше и извика: отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница! И вече го не видя. И хвана дрехите си, та ги раздра на две.7

13 И вдигна той на Илия кожуха, който бе паднал от него, па се върна и се спря край брега на Иордан;

14 взе на Илия кожуха, който бе паднал от него, удари с него по водата, и каза: де е Господ, Бог Илиев - Самият Той? И удари по водата, и тя се раздели на тъй и на тъй, и Елисей премина.

15 И видяха го отдалеч синовете пророчески, които бяха в Иерихон, и казаха: Илиевият дух слезе върху Елисея. И излязоха насреща му, поклониха му се доземи8

16 и му казаха: ето, у нас, твоите раби, има петдесет души силни мъже; нека идат те да подирят господаря ти; може би, Дух Господен го е отнесъл и го е хвърлил на някоя планина, или в някой дол. А той каза: недейте праща.

17 Но те настояваха пред него много, та му дотегнаха, и той каза: пратете. И пратиха петдесет души, които дириха три дни, ала го не намериха,9

18 и се върнаха при него, докле той стоеше в Иерихон; и той им рече: не думах ли ви: не ходете?

19 Тогава жителите на града казаха на Елисея: ето, както виждаш, господарю, положението на тоя град е добро; но водата е лоша и земята безплодна.10

20 И той каза: дайте ми нова чаша и турете в нея сол. И дадоха му.

21 И той отиде при извора на водата, хвърли в нея солта и каза: тъй говори Господ: Аз направих здрава тая вода; занапред няма да иде от нея ни смърт, ни безплодие.

22 И водата стана здрава доднес, според думата, която Елисей каза.

23 Оттам той отиде във Ветил. Когато вървеше по пътя, малки деца излязоха от града, присмиваха му се и му думаха: върви, плешивецо! върви, плешивецо!

24 Той се обърна, видя ги и ги прокле в име Господне. Тогава излязоха от гората две мечки и разкъсаха от тях четирийсет и две деца.11

25 Оттук отиде на планина Кармил, а оттам се върна в Самария.12


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 11:30, Иис. Нав. 4:19

2 Бит. 12:8, 4 Царств. 4:30, Рут 1:16

3 Втор. 34:3

4 Изх. 14:21, Иис. Нав. 3:16, 4:23

5 3 Царств. 3:5, Марк. 6:22

6 Сир. 48:13, 1 Мак. 2:58

7 4 Царств. 13:14, Евр. 11:5

8 4 Царств. 2:7, 3 Царств. 18:12

9 4 Царств. 8:11

10 Изх. 15:23

11 Втор. 18:19, Пс. 43:6, Прем. 11:18

12 Иис. Нав. 19:26

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава