Четвърта книга Царства - Глава  25

  1 В деветата година от царуването си, в десетия месец, на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде с всичката си войска пред Иерусалим, обсади го и направи около него окоп.1

  2 И градът стоя в обсада до единайсетата година на цар Седекия.

  3 На деветия ден от месеца гладът се усили в града, и народът на страната нямаше хляб.2

  4 Градът бе превзет, и всички военни побягнаха ноще по пътя към портите, между двете стени, които са до царската градина; а халдеите стояха около града, и царят отиде по пътя към равнината.3

  5 Халдейската войска се спусна след царя и го застигна в Иерихонските равнини, и всичката му войска се разбяга от него.4

  6 Тогава хванаха царя, отведоха го при вавилонския цар в Ривла и извършиха над него съд;5

  7 синовете на Седекия ги заклаха пред очите му, а на самия Седекия избодоха очите, оковаха го в окови и го отведоха във Вавилон.6

  8 На петия месец, на седмия ден от месеца, сиреч в деветнайсетата година на вавилонския цар Навуходоносора, дойде Навузардан, началник на телопазителите, слуга на вавилонския цар, в Иерусалим7

  9 и изгори дома Господен и царския дом, и всички къщи в Иерусалим, и всички големи къщи изгори с огън;8

10 и стените около Иерусалим бидоха съборени от халдейската войска, която беше с началника на телопазителите.9

11 И другия народ, който бе останал в града, и отметниците, които се предадоха на вавилонския цар, и останалия прост народ изсели Навузардан, началник на телопазителите.10

12 Само малцина от сиромасите на тая страна началникът на телопазителите остави за работници в лозята я за земеделци.11

13 И медните стълбове на дома Господен, и подставките, и медното море в дома Господен халдейците изпочупиха и отнесоха медта им във Вавилон;12

14 и котли, и лопати, и щипци, и лъжици, и всички медни съдове, които се употребяваха в службата, задигнаха;13

15 и кадилници, и блюда, - каквото имаше златно, и каквото имаше сребърно, взе началникът на телопазителите:14

16 стълбове два, море едно, и подставките, които Соломон бе направил в дома Господен, - медта във всички тия неща нямаше тегло.15

17 Единият стълб беше висок осемнайсет лакти, главулякът му беше от мед, а височината на главуляка - три лакти, и мрежата и наровете около главуляка - всичко от мед. Същото имаше и другият стълб с мрежата.16

18 Началникът на телопазителите взе първосвещеника Сераия, втория свещеник Цефания и тримата пазачи при прага.17

19 От града той взе един скопец, който беше началник над военните люде, и петте души, - които стояха пред царското лице и се намираха в града, и главния писар на войската, който записваше във войската народа на страната, и шейсет души от народа на страната, които се намираха в града.18

20 Взе ги Навузардан, началник на телопазителите, и ги отведе при вавилонския цар в Ривла.

21 И вавилонският цар ги порази и ги погуби в Ривла, в земята Емат. И иудеите бидоха изселени из земята си.19

22 А над народа, оставен в Иудейската земя, вавилонският цар Навуходоносор постави за началник Годолия, син на Ахикама, Шафанов син.20

23 Когато всички военачалници, те и людете им, чуха, че вавилонският цар оставил за началник Годолия, дойдоха при Годолия в Масифа, а именно: Исмаил, син на Нетания, Иоханан, син на Карея, Сераия, син на Танхумета от Нетофат, и Иезания, син на маахитеца, те и людете им.21

24 И се закле Годолия тям и на людете им и им каза: не бойте се да бъдете подвластни на халдеите; заселвайте се в земята, служете на вавилонския цар, и ще ви бъде добре.22

25 Но в седмия месец дойде Исмаил, син на Нетания, Елишамов син, от царския род, с десет души, порази Годолия, и той умря, също и иудеите, и халдеите, които бяха в Масифа.23

26 Тогава се дигна целият народ, от мало до голямо, и военачалниците, и отидоха в Египет, защото се бояха от халдеите.24

27 В трийсет и седмата година от преселението на иудейския цар Иехония, в дванайсетия месец, на двайсет и седмия ден от месеца, вавилонският цар Евилмеродах, в годината на възцаряването си, извади от тъмницата иудейския цар Иехония,25

28 говори с него приятелски и постави престола му по-горе от престола на царете, които бяха при него във Вавилон;

29 и промени тъмничарските му дрехи; и винаги Иехония ядеше с него, през всички дни на живота си.

30 И издръжката му, издръжка постоянна, му се даваше от царя, всеки ден, през всички дни на живота му.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 39:1, 52:4

2 Иер. 52:6, Плач Иер. 4:10

3 Иер. 52:7

4 Иер. 52:8

5 Иер. 38:23, 52:9, Иез. 17:16

6 Иер. 39:6, 52:11

7 Иер. 52:12

8 Пс. 73:7, Иез. 16:41

9 2 Парал. 36:19

10 2 Парал. 36:20

11 Иер. 52:16

12 Иер. 27:19

13 3 Царств. 7:40, Иер. 52:18

14 Иер. 52:19

15 3 Царств. 7:15, 7:23

16 3 Царств. 7:15, 2 Парал. 3:15, Иер. 52:21

17 Иер. 52:24

18 Иер. 52:25

19 Иер. 52:27

20 Иер. 40:5

21 Иер. 42:1

22 Иер. 40:9

23 Иер. 41:2, 41:6-7

24 Иер. 41:17, Ос. 9:3

25 Иер. 52:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава