Първа книга Паралипоменон - Глава  11

  1 Събраха се всички израилтяни при Давида в Хеврон и казаха: ето, ние сме кост твоя и плът твоя;1

  2 и вчера и завчера, когато Саул беше още цар, ти извеждаше и въвеждаше Израиля, и Господ, Бог твой, ти каза: ти ще пасеш Моя народ Израил и ти ще бъдеш вожд на Моя народ Израил.2

  3 Тогава всички старейшини Израилеви дойдоха при царя в Хеврон, и Давид сключи с тях завет в Хеврон пред лицето Господне, и те помазаха Давида за цар над Израиля, според словото Господне чрез Самуила.3

  4 И тръгна Давид и цял Израил за Иерусалим, сиреч за Иевус. А там бяха иевусейците, жители на оная земя.4

  5 Жителите на Иевус казаха Давиду: няма да влезеш тука. Но Давид превзе крепостта Сион: това е градът Давидов.

  6 И рече Давид: който от всички най-напред победи иевусейци, ще стане главатар и военачалник. Най-напред от всички възлезе Иоав, Саруев син, и стана главатар.5

  7 Давид живееше в тая крепост, затова я и наричаха Давидов град.

  8 Той застрои околовръст града, начевайки от Мило, цялата окръжност; Иоав пък поднови другите части на града.

  9 Давид напредваше и се въздигаше повече и повече, и Господ Саваот беше с него.6

10 Ето главните от Давидовите юнаци, които се подвизаваха крепко с него в царството му, заедно с цял Израил, за да го възцарят над Израиля по словото Господне,7

11 ето и числото на юнаците, които бяха при Давида: Иесваал, син Ахаманиев, главният от трийсетте: той вдигна копието си срещу триста души и ги порази наведнъж.8

12 След него Елеазар, син на ахохиеца Додо - от тримата юнаци:9

13 той беше с Давида във Фасдамим, дето филистимци се бяха събрали на война. Там част от полето беше засеяна с ечемик, и народът побягна от филистимци;

14 но те се спряха сред полето, запазиха го и поразиха филистимци. И Господ даде голямо спасение!10

15 Тия трима главни от трийсетте вожда се качиха на скалата при Давида в пещерата Одолам, а пък филистимският стан бе разположен в Рефаимската долина.

16 Давид в това време беше в укрепено място, а стражата филистимска беше тогава във Витлеем.

17 Давид ожъдня и каза: кой ще ми донесе да пия вода от Витлеемския кладенец, що е при портите?11

18 Тогава тия трима се промъкнаха през филистимския стан, гребнаха вода от Витлеемския кладенец, що е при портите, и взеха, та донесоха Давиду. Но Давид не рачи да я пие, а я изля за слава Господня

19 и каза: да ме пази Господ, да сторя това! Нима ще пия кръвта на тия мъже, които излагаха душите си! Защото с опасност за живота си те донесоха водата. И не рачи да я пие. Ето какво извършиха тия трима юнаци.

20 И Авеса, брат Иоавов, беше главен между тримата: той уби с копието си триста души и се прослави между тия трима.12

21 От тримата той беше най-виден и началник беше, ала на ония трима не беше равен.13

22 Ванея, син на храбрия мъж Иодая, велик по дела, родом от Кавцеил, порази двамата синове на Ариила Моавски; той същият слезе и уби лъв в един ров по снежно време;14

23 пак той уби един египтянин, който беше пет лакти висок: египтянинът имаше в ръка копие колкото тъкарско кросно, а той пристъпи към него с тояга и, като измъкна копието от ръката на египтянина, уби го с неговото копие.15

24 Това именно извърши Иодаевият син Ванея, и беше славен между тия трима юнаци;

25 той беше по-виден от трийсетте, ала на ония трима не беше равен, и Давид го постави за най-близък изпълнител на своите заповеди.16

26 А главни от ратниците бяха: Асаил, брат на Иоава; Елханам, син на Додо, от Витлеем;17

27 Шама хародитец; Херец пелонитец;

28 Ира, син Икешев, текоитец; Евиезер анатотец;

29 Сивхай хушатец; Илай ахохиец;

30 Махарай нетофатец; Хелец, син на Ваана, нетофатец;18

31 Итай, син Рибаев, от Гива Вениаминова; Ванея пиратонец;

32 Хурай от Нахале-Гааш; Авиел от Арава;

33 Азмавет бахарумиец; Елияхба шаалбонец.

34 Синове на гизонеца Хашема: Ионатан, син на Шаге, харарец;

35 Ахиам, син Сахаров, харарец; Елифал, син на Ура;

36 Хефер от Махера; Ахия пелонитец;

37 Хецрой кармилец; Наарай, син Езбаев;

38 Иоил, брат Натанов; Мивхар, син Хагриев;

39 Целек амонец; Нахарай беротец, оръженосец на Иоава, син Саруев;

40 Ира итриец; Гареб итриец;

41 Урия хетеец; Завад, син Ахлаев;19

42 Адида, син на Шиза, рувимец, глава на Рувимовци, и той имаше трийсет;

43 Ханан, син на Мааха; Иосафат митниец;

44 Узия аштеротец; Шама и Иеиел, синове на ароереца Хотам;

45 Иедиаел, син Шимриев, и Иоха, негов брат, тициянец;

46 Елиел от Махавим, и Иеривай и Иошавия, синове Елиаамови, и Итма моавец;

47 Елиел, Овед и Иасиел от Мецовая.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 5:1

2 1 Царств. 16:13, 18:13, Пс. 77:71

3 1 Парал. 12:38, 1 Царств. 16:13

4 2 Царств. 5:6

5 2 Царств. 5:8

6 2 Царств. 5:10

7 2 Царств. 23:8

8 2 Царств. 23:8

9 2 Царств. 23:9

10 2 Царств. 23:12

11 2 Царств. 23:15

12 2 Царств. 23:18

13 2 Царств. 23:19

14 2 Царств. 23:30

15 1 Царств. 17:7

16 2 Царств. 23:23

17 2 Царств. 23:24

18 2 Царств. 23:28

19 2 Царств. 11:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава