Първа книга Паралипоменон - Глава  15

  1 И съгради си той палати в Давидовия град, приготви място за ковчега Божий и направи скиния за него.1

  2 Тогава каза Давид: никой не бива да носи ковчега Божий, освен левитите, понеже тях избра Господ, за да носят ковчега на Бога и да Му служат вовеки.2

  3 И събра Давид всички израилтяни в Иерусалим, за да внесат ковчега Господен на мястото му, което бе приготвил за него.3

  4 Па свика Давид синовете Ааронови и левитите:

  5 от синовете Каатови, началника Уриила и братята му - сто и двайсет души;

  6 от синовете Мерариеви, началника Асаия и братята му - двеста и двайсет души;

  7 от синовете Гирсонови, началника Иоиля и братята му - сто и трийсет души;

  8 от синовете Елисафанови, началника Шемаия и братята му - двеста;

  9 от синовете Хевронови, началника Елиела и братята му - осемдесет;

10 от синовете Узиилови, началника Аминадава и братята му - сто и дванайсет.

11 И повика Давид свещениците: Садока и Авиатара, и левитите: Уриила, Асаия, Иоиля, Шемаия, Елиеела и Аминадава,

12 и им каза: вие, началници на левитските родове, осветете си, вие и братята ви, и занесете ковчега на Господа, Бога Израилев, на мястото, което съм му приготвил;4

13 и защото по-преди не вие вършехте това, Господ, Бог наш, ни порази, задето Го не търсихме, както трябваше.5

14 И осветиха се свещениците и левитите, за да носят ковчега на Господа, Бога Израилев.

15 И синовете левитски понесоха ковчега Божий, както бе заповядал Моисей по словото Господне, на рамена, с върлини.6

16 Тогава Давид заповяда на левитските началници да поставят братята си певци със свирала - псалтири, гусли и кимвали, да възгласят нависоко радостен глас.7

17 Левитите поставиха Иоилевия син Емана, и от братята му - Верехиевия син Асафа, а от синовете Мерариеви, техни братя - Кушаиевия син Етана;8

18 и с тях братята им, второстепенни: Захария, Бена, Иаазиила, Шемирамота, Иехиила, Уния, Елиава, Ванея, Маасея, Мататия, Елифлеуя, Микнея и Овед-Едома и Иеиела, вратари.9

19 Еман, Асаф и Етан свиреха високо на медни кимвали,

20 а Захария, Азиил, Шемирамот, Иехиил, Уний, Елиав, Маасея и Ванея - на псалтири, с тънък глас.

21 А Мататия, Елифлуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия - на гусли, за да - захващат.

22 Хенания пък, началник левитски, беше учител по пение, защото беше изкусен по него.

23 Верехия и Елкана бяха вратари при ковчега.

24 Шевания, Иосафат, Натанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, свещеници, тръбяха с тръби пред ковчега Божий. Овед-Едом и Иехия бяха вратари при ковчега.

25 Тъй Давид и старейшините Израилеви и хилядниците отидоха да пренесат ковчега на завета Господен от дома Овед-Едомов с веселие.10

26 И когато Бог помогна на левитите, които носеха ковчега на завета Господен, заклаха жертва седем телци и седем овена.

27 Давид беше облечен с висонна одежда, а също и всички левити, които носеха ковчега, и певците, и Хенания, началник на свирачите и певците. Давид носеше и ленен ефод.

28 Тъй цял Израил внасяше ковчега на завета с възклицания, при звукове от рог, тръби и кимвали, свирейки на псалтири и гусли.

29 Когато ковчегът на завета Господен влизаше в Давидовия град, Мелхола, Саулова дъщеря, гледаше от прозореца и, като видя цар Давида да играе и да се весели, унизи го в сърцето си.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 6:17

2 Числ. 4:15

3 1 Парал. 13:5

4 Числ. 8:6

5 1 Парал. 13:11, 2 Царств. 6:7

6 Изх. 25:14

7 2 Царств. 6:12

8 1 Парал. 16:37

9 1 Парал. 16:38

10 2 Царств. 6:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава