Първа книга Паралипоменон - Глава  23

  1 Като остаря и се насити на живота, Давид възцари над Израиля сина си Соломона.1

  2 И събра всички князе израилски, свещеници и левити;

  3 и левитите от трийсет години и нагоре бяха преброени: броят им, на всички до един, беше трийсет и осем хиляди души.2

  4 От тях бидоха назначени на работа в дома Господен двайсет и четири хиляди, писари и съдии - шест хиляди,3

  5 четири хиляди вратари и четири хиляди, които славеха Господа със свирала, направени от Давида за славене Господа.4

  6 И раздели ги Давид на смени според Левиевите синове - Гирсона, Каата и Мерари.5

  7 От гирсоновци бяха Лаедан и Шимей.

  8 Синове Лаеданови: първи Иехиил, Зетам и Иоил - трима.

  9 Синове Шимееви: Шеломит, Хазиил и Харан - трима. Те бяха Лаеданови отценачалници.

10 И още синове Шимееви: Иахат, Зиза, Иеуш и Берия. Това бяха синове Шимееви - четирима.

11 Иахат беше главен, Зиза втори; Иеуш и Берия имаха малко деца, затова бяха преброени заедно с бащиния си дом.

12 Синове Каатови: Амрам, Ицхар, Хеврон и Озиил - четирима.6

13 Синове Амрамови: Аарон и Моисей. Аарон беше определен да бъде посветен при Святая-Святих довека, той и синовете му, за да кадят пред лицето на Господа, да Му служат и да благославят Неговото име довека.7

14 А Моисей, човек Божий, и синовете му бяха причислени към Левиевото коляно.

15 Синове Моисееви: Гирсон и Елиезер.8

16 Синове Гирсонови: пръв беше Шевуил.

17 Синове Елиезерови бяха: първи Рехавия. Други синове нямаше Елиезер; а Рехавия имаше твърде много синове.

18 Синове Ицхарови: първи Шеломит.

19 Синове Хевронови: първи Иерия, втори Амария, трети Иахазиил и четвърти Иекамам.9

20 Синове Озиилови: първи Миха и втори Ишия.

21 Синове Мерариеви: Махли и Муши. Синове Махлиеви: Елеазар и Кис.10

22 Елеазар умря и нямаше синове, а само дъщери; и ожениха се за тях синовете Кисови, техни братовчеди.11

23 Синове Мушиеви: Махли, Едер и Иремот - трима.

24 Това бяха синовете Левиеви според домовете на бащите им, глави на челяди, както бяха преброени поименно, всички до един, които вършеха службите в дома Господен, от двайсет години и нагоре.12

25 Защото Давид каза: Господ, Бог Израилев, даде спокойствие на Своя народ и го въдвори в Иерусалим навеки,

26 та левитите не ще има нужда да носят скинията и всякакви нейни вещи за служене в нея.

27 Затова, според последните Давидови заповеди, бидоха преброени левитите от двайсет години и нагоре,

28 за да бъдат при синовете Ааронови, да служат в дома Господен, в двора и в пристройките, да спазват чистота в цялото светилище и да изпълняват всяка служба при Божия дом;13

29 да нагледват хлябовете на предложението, пшеничното брашно за хлебен принос, пресните питки, печеното и пърженото и всички мерки и теглилки;

30 да застават всяко утро да благодарят и славословят Господа, както и вечер,

31 при всички всесъжения, принасяни Господу в съботни дни, в новомесечия и в празници според броя, както е наредено за тях, - постоянно пред лицето на Господа, -

32 и да пазят скинията на откровението, светилището и синовете Ааронови, техни братя, при службите в дома Господен.


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 1:33

2 Числ. 4:3, 8:24

3 Втор. 16:18

4 1 Парал. 9:22, Иез. 40:44, 2 Парал. 29:25

5 1 Парал. 6:1, 2 Парал. 8:14, Изх. 6:16, Числ. 3:17, 26:57

6 Изх. 6:18

7 Изх. 6:20, Числ. 3:10, Евр. 5:4

8 Изх. 2:22, 18:3

9 1 Парал. 24:23-24

10 Изх. 6:19, 1 Парал. 6:19

11 1 Парал. 24:28

12 Числ. 8:24

13 2 Парал. 31:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава