Първа книга Паралипоменон - Глава  24

  1 Ето и разпределението на синовете Ааронови: Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.1

  2 Надав и Авиуд умряха преди баща си, а синове нямаха, затова свещенствуваха Елеазар и Итамар.2

  3 И Давид ги разпредели: Садока - от синовете Елеазарови, и Ахимелеха - от синовете Итамарови, по ред на службата им.

  4 И намери се, че между синовете Елеазарови имаше повече отценачалници, нежели между синовете Итамарови. И той ги разпредели тъй: от синовете Елеазарови - шестнайсет челядни глави, а от синовете Итамарови - осем.

  5 А разпределяше ги по жребие, защото главните в светилището и главните пред Бога бяха от синовете Елеазарови и от синовете Итамарови;3

  6 записваше ги Шемаия, син Натанаилов, писар от левитите, пред лицето на царя и князете и пред свещениците Садока и Ахимелеха, Авиатаров син, и пред главите на свещеническите и левитските челяди: кога се хвърляше жребие, вземаха една челяд от Елеазаровия род, след това вземаха от Итамаровия род.4

  7 Първо жребие излезе за Иехоиарива, второ - за Иедаия,

  8 трето - за Харима, четвърто - за Сеорима,

  9 пето - за Малхия, шесто - за Миямина,5

10 седмо - за Хакоца, осмо - за Авия,

11 девето - за Иешуа, десето - за Шехания,

12 единайсето - за Елиашива, дванайсето - за Иакима,

13 тринайсето - за Хушая, четиринайсето - за Иешевава,

14 петнайсето - за Вилга, шестнайсето - за Имера,

15 седемнайсето - за Хезира, осемнайсето - за Хапицеца,

16 деветнайсето - за Петахия, двайсето - за Иезекииля,

17 двайсет и първо - за Иахина, двайсет и второ - за Гамула,

18 двайсет и трето - за Делаия, двайсет и четвърто - за Маазия.

19 Тоя беше техният ред при службата им за дохождане в дома Господен, според устава им, нареден от баща им Аарона, както му бе заповядал Господ, Бог Израилев.6

20 У другите Левиеви синове разпределението беше: от синовете Амрамови - Шуваил; от Шуваиловите синове - Иедия;

21 от Рехавия и от Рехавиевите синове Ишия беше първи;

22 от Ицхара - Шеломот; от Шеломотовите синове - Иахав;

23 от синовете Хевронови: първи беше Иерия, втори - Амария, трети - Иахазиил, четвърти - Иекамам.7

24 От Озииловите синове - Миха; от Миховите синове - Шамир.

25 Брат на Миха беше Ишия; от Ишиевите синове - Захария.

26 От синовете Мерариеви - Махли и Муши; от синовете на Иаазия - Бено.

27 Синове Мерариеви от Иаазия - Бено, Шохам, Закур и Иври.

28 От Махлия - Елеазар: той нямаше синове.8

29 От Киса и от синовете Кисови - Иерахмиил;

30 синове Мушиеви - Махли, Едер и Иеримот. Това бяха синовете левитски според поколенията им.9

31 И те хвърляха жребие наравно с братята си, Ааронови синове, пред лицето на цар Давида и Садока и Ахимелеха и главите на свещеническите и левитските челяди: главата на челядта наравно с по-малкия си брат.10


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 3:2

2 Числ. 3:4, 26:61

3 Лук. 1:5

4 1 Парал. 18:16

5 Иер. 21:1

6 4 Царств. 11:5, 2 Парал. 31:2

7 1 Парал. 23:19

8 1 Парал. 23:22

9 1 Парал. 23:23

10 1 Парал. 25:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава