Първа книга Паралипоменон - Глава  25

  1 Давид и началниците на воинството отделиха за служба синовете Асафови, Еманови и Идитунови, за да песнопеят на гусли, псалтири и кимвали; отредени бяха за работа в службата си:1

  2 от синовете Асафови: Закур, Иосиф, Нетания и Ашарела, синове Асафови, под ръководство на Асафа, който свиреше по упътване на царя.

  3 От Идитуна - синовете Идитунови: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Мататия, шестима, под ръководство на баща си Идитуна, който свиреше на гусла, за слава и хвала на Господа.

  4 От Емана - синовете Еманови: Букия, Матания, Озиил, Шевуил, Еримот, Ханания, Ханани, Елиата, Гидалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Малоти, Хотир и Махазиот.2

  5 Всички тия бяха синове на Емана, царски ясновидец, отредени по думите Божии, да възнасят слава. Бог бе дал Еману четиринайсет сина и три дъщери.

  6 Те всички под ръководство на баща си пееха в дома Господен с кимвали, псалтири и гусли при службата в дома Божий по упътване на царя, или на Асафа, Идитуна и Емана.

  7 Броят им, заедно с братята им, обучени да пеят пред Господа, на всички, които знаеха това изкуство, беше двеста осемдесет и осем.3

  8 И хвърлиха жребие за смените на службата, малки наравно с големи, учители наравно с ученици.4

  9 Първо жребие излезе на Асафа за Иосифа; второ - на Гедалия с братята му и синовете му; те бяха дванайсет;

10 трето - на Закура със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

11 четвърто - на Ицрия със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

12 пето - на Нетания със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

13 шесто - на Букия със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

14 седмо - на Иесарела със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

15 осмо - на Исаия със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

16 девето - на Матания със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

17 десето - на Шимея със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

18 единайсето - на Азариила със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

19 дванайсето - на Хашавия със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

20 тринайсето - на Шуваила със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

21 четиринайсето - на Мататия със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

22 петнайсето - на Иеримота със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

23 шестнайсето - на Ханания със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

24 седемнайсето - на Иошбекаша със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

25 осемнайсето - на Ханани със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

26 деветнайсето - на Малотия със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

27 двайсето - на Елиата със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

28 двайсет и първо - на Хотира със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

29 двайсет и второ - на Гидалтия със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

30 двайсет и трето - на Махазиота със синовете му и братята му; те бяха дванайсет;

31 двайсет и четвърто - на Ромамти-Езера със синовете му и братята му; те бяха дванайсет.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 4:23, Сир. 47:11, 2 Парал. 5:12

2 3 Царств. 16:1

3 1 Царств. 10:5

4 1 Парал. 24:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава