Първа книга Паралипоменон - Глава  26

  1 Ето разпределението на вратарите: от Кореевци: Мешелемия, Кореев син, от синовете Асафови.1

  2 Синове Мешелемиеви: първороден Захария, втори - Иедиаил, трети - Зевадия, четвърти - Иатниил,

  3 пети - Елам, шести - Иехоханан, седми - Елиехоенай.

  4 Синове Овед-Едомови: първороден Шемаия, втори - Иехозавад, трети - Иоах, четвърти - Сахар, пети - Натанаил,

  5 шести - Амиил, седми - Исахар, осми - Пеултай, защото Бог го беше благословил.

  6 На сина му Шемаия се родиха тъй също синове, които бяха началници в рода си, понеже бяха мъже силни.

  7 Синове Шемаиеви: Отни, Рефаил, Овед и Елзавад, и негови братя, мъже силни: Елия, Семахия (и Иеваком).

  8 Всички тия бяха от синовете на Овед-Едома; те и синовете им и братята им бяха мъже прилежни и за служба способни: Овед-Едом ги имаше шейсет и двама.

  9 Мешелемий имаше синове и братя, мъже способни - осемнайсет.

10 Хоса, от синовете Мерариеви, имаше синове: Шимри, главен, макар да не беше първороден, но баща му го беше поставил за главен;

11 втори - Хелкия, трети - Тевалия, четвърти - Захария; всички синове и братя на Хоса бяха тринайсет.

12 Това беше разпределението на вратарите според челядните глави, способни за служба заедно с братята си, за да служат в дома Господен.

13 Те хвърлиха жребие, както малък, тъй и голям, според челядите си, за всяка врата.2

14 Жребието за източната се падна на Шелемия; хвърлиха жребие и за сина му Захария, умен съветник, и жребието му се падна за северната.

15 Овед-Едому - за южната, а на синовете му - при клетовете.

16 На Шупима и Хоса - на запад при Шелехетски врата, дето пътят се подема нагоре и дето стои стража срещу стража.

17 Към изток имаше по шестима левити, към север - по четирима, към юг - по четирима, а при клетовете - по двама.

18 Към запад на пътя при притвора - по четирима, а при самия притвор - по двама.

19 Това беше разпределението на вратарите от синовете Корееви и синовете Мерариеви.

20 А братята им левити нагледваха съкровището на дома Божий и съкровищниците на посветените вещи.3

21 Между синовете на Лаедана, Герсонов син, между челядните глави от Лаедана Герсонски, беше Иехиел.4

22 И синовете Иехиелови: Зетам и брат му Иоил нагледваха съкровищата на Господния дом,

23 заедно с потомците на Амрама, Ицхара, Хеврона и Озиила.

24 Шевуил, син на Гирсона, Моисеев син, беше главен надзорник на съкровищниците.5

25 Брат му Елиезер имаше син Рехавия, а тоя - син Исаия, а тоя - син Иорам, а тоя - син Зихрий, а тоя - син Шеломит.

26 Шеломит и братята му нагледваха всички съкровищници на посветените вещи, които беше посветил цар Давид и челядните глави и хилядниците, стотниците и предводителите на войската.6

27 От завоевания и плячки те посветяваха за поддържане дома Господен.7

28 И всичко, що бе посветил Самуил пророк, и Саул, син Кисов, и Авенир, син Ниров, и Иоав, син Саруев, всичко посветено беше под ръцете на Шеломита и братята му.8

29 От рода Ицхаров: Хенания и синовете му бяха отредени за външна служба у израилтяните, за писари и съдии.

30 От рода Хевронов: Хашавия и братята му, храбри мъже, хиляда и седемстотин, имаха надзор над Израиля отсам Иордан, към запад, за всички работи по службата Господня и по царската служба.

31 В рода Хевронов Иерия беше глава на хевронци, в техните родове, в поколенията им. Те бяха преброени в четирийсетата година от Давидовото царуване, и помежду им се намериха юнаци мъже в Иазер Галаадски.9

32 И братята му, мъже способни, две хиляди и седемстотин, бяха челядни глави. Тях постави цар Давид над коляното Рувимово и Гадово и полуколяното Манасиево за всички работи Божии и работи царски.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 41:1

2 1 Парал. 24:31

3 3 Царств. 7:51

4 1 Парал. 23:8

5 1 Парал. 23:16

6 3 Царств. 7:51

7 Числ. 31:28

8 1 Царств. 9:9, 1 Парал. 9:22

9 1 Парал. 23:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава