Първа книга Паралипоменон - Глава  4

  1 Синове Иудини: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал.1

  2 Реаия, Шовалов син, роди Иахата; Иахат роди Ахума и Лахада: от тях са родовете на цорци.

  3 А тия са синове Етамови: Изреел, Ишма и Идбаш, и сестра им, на име Гацлелпони.

  4 Пенуел, баща на Гедора, и Езер, баща на Хуша. Това са синове на Хура, първенец Ефратин, баща Витлеемов.

  5 Ахшур, баща на Текоя, имаше две жени: Хела и Наара.

  6 Наара му роди Ахузама, Хефера, Тимни и Ахаштари: това са синове от Наара.

  7 Синове от Хела: Церет, Цохар и Етнан.

  8 Коц роди: Анува и Цовева и родовете на Ахархела, Харумов син.

  9 Иавис беше по-прочут от своите братя. Майка му го нарече Иавис, като каза: родих го с болки.

10 И викна Иавис към Бога Израилев, като каза: о, да ме благословеше с Твое благословение, да разширеше границите ми, да беше ръката Ти с мене и да ме пазеше от зло, та да не тъгувам!.. И Бог му даде, за каквото молеше.

11 А Хелув, брат на Шуха, роди Махира; той е баща на Ещона.

12 Ещон роди Бет-Рафа, Пасеаха и Техина, баща на град Нааса (брат на Селома кенезееца и на Ахаза); това са жители на Реха.

13 Синове Кеназови: Готониил и Сераия. Син Готониилов: Хатат.

14 Меонотай роди Офра, а Сераия роди Иоава, родоначалник на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.

15 Синове на Халева, Иефониев син: Ир, Ила и Наам. Син на Ила: Кеназ.

16 Синове на Иехалелела: Зиф, Зифа, Тирия и Асареел.

17 Синове Езрови: Иетер, Меред, Ефер и Иалон; Иетер пък роди Мерома, Шамая и Ишбана, баща на Ещемоя.

18 А жена му Иудия роди Иереда, Гедоров баща, и Хевера, баща на Сохо, и Иекутиила, баща на Занаоха. Това бяха синове на фараоновата дъщеря Бития, която бе взел Меред.

19 Синове на жена му Ходия, сестра Нахамова, баща Кеилов: Гарми и Ещемоа - маахатец.

20 Синове Симеонови: Амнон, Рина, Бенханан и Тилон. Синове Ишиеви: Зохев и Бензохет.

21 Синове на Силома, син Иудин: Ир, баща на Леха, и Лаеда, баща на Мареша, и челядите на тия, които обработваха висон, от Ашбеевия дом,

22 и Иоким, и жителите на Хозева, и Иоаш, и Сараф, които имаха владения в Моав, и Иашувилихем; но това са отдавнашни работи.

23 Те бяха грънчари, като живееха и в градините и при садищата; живееха там при царя, за да му работят.

24 Синове Симеонови: Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул.2

25 Негов син Шалум; негов син Мивсам; негов син Мишма.

26 Синовете на Мишма: Хамуил, син му; негов син Закур, негов син Шимей.

27 Шимей имаше шестнайсет синове и шест дъщери, но братята му нямаха много синове, и целият им род не беше тъй многоброен, както родът на синовете Иудини.

28 Те живееха във Вирсавия, Молада и Хацаршуал,

29 в Билха, в Ецем, в Толад,

30 в Бетуил, в Хорма, в Циклаг,

31 в Бет-Маркавот, в Хацар-Сусим, в Бет-Бирей и в Шаарим. Това са градовете им до царуването на Давида,

32 със селищата им: Етам, Аин, Римон, Токен и Ашан, - пет града,

33 и всичките им села, които бяха около тия градове до Ваал; това са техните живелища и родословия.

34 А Мешовав, Иамлех и Иосия, син на Амасия,

35 Иоил и Иеху, син на Иошива, син на Сераия, син Асиилов,

36 Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишимиил и Ванея,

37 и Зиза, син на Шифия, син на Алова, син на Иедаия, син на Шимрия, син Шемаиев, -

38 всички тия упоменати бяха князе над своите родове, и домът на бащите им се разклони много.

39 Те отиваха до Герара и до източната страна на долината, за да намерят пасбища за стадата си;

40 и намериха тлъсти и хубави пасбища и широка земя, мирна и безопасна, защото до тях живееха само малцина от Хамовци.

41 И дойдоха тия, написани поименно, в дните на иудейския цар Езекия, па избиха скитниците и заседналите, които се намираха там, изтребиха ги завинаги и се заселиха на мястото им, защото там имаше пасбища за стадата им.

42 А от тях, от Симеоновите синове, петстотин души отидоха към планина Сеир; главатари им бяха: Фелатия, Неария, Рефаия и Узиил, синове на Ишия;

43 и избиха оцелелите останки от амаликитци, и живеят там доднес.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 2:4, Бит. 38:29, 46:12

2 Бит. 46:10, Изх. 6:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава