Първа книга Паралипоменон - Глава  6

  1 Синове Левиеви бяха: Гирсон, Каат и Мерари.1

  2 Синове Каатови: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил.

  3 Деца Амрамови: Аарон, Моисей и Мариам. Синове Ааронови: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.2

  4 Елеазар роди Финееса, Финеес роди Авишуя;3

  5 Авишуй роди Букия, Букий роди Озия;

  6 Озия роди Зерахия, Зерахия роди Мераиота;4

  7 Мераиот роди Амария, Амария роди Ахитува;

  8 Ахитув роди Садока, Садок роди Ахимааса;5

  9 Ахимаас роди Азария, Азария роди Иоанана;

10 Иоанан роди Азария, - той е оня, който беше свещеник в съградения от Соломона храм в Иерусалим.

11 Азария роди Амария, Амария роди Ахитува;

12 Ахитув роди Садока, Садок роди Селума;

13 Селум роди Хелкия, Хелкия роди Азария;6

14 Азария роди Сераия, Сераия роди Иоседека.7

15 Иоседек отиде в плен, когато Господ пресели иудеите и иерусалимците чрез ръката Навуходоносорова.

16 И тъй, синове Левиеви са: Гирсон, Каат и Мерари.8

17 Ето имената на Гирсоновите синове: Ливни и Шимей.

18 Синове Каатови: Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил.9

19 Синове Мерариеви: Махли и Муши. Това са потомците Левиеви според родовете им.

20 Гирсон имаше: Ливни, негов син; Иахав, негов син; Зима, негов син;

21 Иоах, негов син; Идо, негов син; Зерах, негов син; Иеатрай, негов син.

22 Синове Каатови: Аминадав, негов син; Корей, негов син; Асир, негов син;10

23 Елкана, негов син; Евиасаф, негов син; Асир, негов син;

24 Тахат, негов син; Уриил, негов син; Узия, негов син; Саул, негов син.

25 Синове на Елкана: Амасай и Ахимот.

26 Елкана, негов син; Цотай, негов син; Нахат, негов син;

27 Елиаф, негов син; Иерохам, негов син; Елкана, негов син (Самуил, негов син).11

28 Синове Самуилови: първороден Иоил, втори Авия.12

29 Синове Мерариеви: Махли; Ливни, негов син; Шимей, негов син; Уза, негов син;

30 Шима, негов син; Хатия, негов син; Асаия, негов син.

31 Ето, тия постави Давид началници над певците в Господния дом, откак внесе в него ковчега.

32 Те служеха като певци пред скинията на събранието, докле Соломон построи дома Господен в Иерусалим. Те встъпваха в службата си според устава си.

33 Ето тия, които встъпваха със синовете си: от синовете Каатови - Еман, певец, син на Иоиля, син на Самуила,13

34 син на Елкана, син на Иерохама, син на Елиила, син на Тоаха,

35 син на Цуфа, син на Елкана, син на Махата, син на Амасая,

36 син на Елкана, син на Иоиля, син на Азария, син на Цефания,

37 син на Тахата, син на Асира, син на Авиасафа, син на Корея,

38 син на Ицхара, син на Каата, син на Левия, син Израилев;

39 и брат му Асаф, който стоеше на дясната му страна, - Асаф, син на Берехия, син на Шима,14

40 син на Михаила, син на Ваасея, син на Малхия,

41 син на Етния, син на Зераха, син на Адаия,

42 син на Етана, син на Зима, син на Шимия,

43 син на Иахата, син на Гирсона, син Левиев.

44 А от синовете на Мерари, техни братя, - на лява страна: Етан, син на Кишия, син на Авдия, син на Малуха,15

45 син на Хашавия, син на Амасия, син на Хелкия,

46 син на Амция, син на Вания, син на Шемера,

47 син на Махлия, син на Мушия, син на Мерари, син Левиев.

48 Братята им, левити, бяха определени за всякаква служба при Божия дом;

49 Аарон пък и синовете му изгаряха приносите върху жертвеника за всесъжения и върху кадилния жертвеник, и извършваха всяко свещенодействие в Святая-Святих и за очистяне на Израиля във всичко, както бе заповядал Божият раб Моисей.

50 Ето синовете Ааронови: Елеазар, негов син; Финеес, негов син; Авиуд, негов син;

51 Букий, негов син; Узий, негов син; Зерахия, негов син;

52 Мераиот, негов син; Амария, негов син; Ахитув, негов син;

53 Садок, негов син; Ахимаас, негов син.

54 Ето и техните жилища според селищата им в техните предели: на синовете Ааронови от рода Каатов, според както им се падна по жребие,16

55 дадоха Хеврон, в земята Иудина, и околината му;

56 а нивите на тоя град и селата му дадоха на Халева, син Иефониев.17

57 На Аароновите синове дадоха и прибежищните градове: Хеврон и Ливна с околините им, Иатир и Ещемоа с околината му,18

58 Хилен и околината му, Давир и околината му,

59 Ашан с околината му и Ветсамис с околината му;

60 а от коляното Вениаминово - Гева и околината й, Алемет с околината му и Анатот с околината му; всички техни градове в родовете им бяха тринайсет града.

61 На останалите синове Каатови от челядите на това коляно дадоха по жребие десет града от дела на полуколяното Манасиево.

62 На синовете Гирсонови, според родовете им, от коляно Исахарово, от коляно Асирово, от коляно Нефталимово и от коляно Манасиево във Васан дадоха тринайсет града.

63 На синовете Мерариеви, според родовете им, от коляно Рувимово, от коляно Гадово и от коляно Завулоново дадоха по жребие дванайсет града.

64 Тъй синовете Израилеви раздадоха на левитите градове с околините им.

65 Дадоха по жребие от коляното на Иудините синове, от коляното на Симеоновите синове и от коляното на Вениаминовите синове ония градове, които те нарекоха поименно.

66 А на някои родове от Каатовите синове бяха дадени градове от Ефремовото коляно.

67 И дадоха им прибежищните градове: Сихем и околината му на планина Ефремова, Гезер и околината му,19

68 Иокмеам и околината му, Бет-Орон и околината му,

69 Аиалон с околината му и Гат-Риман с околината му;

70 от полуколяното Манасиево - Анер с околината му и Билеам с околината му. Това за поколението на останалите синове Каатови.

71 На синовете Гирсонови от полуколяното Манасиево дадоха Голан Васански с околината му и Ащарот с околината му;

72 от коляното Исахарово - Кедес и околината му, Даврат и околината му,

73 Рамот с околината му и Анем с околината му;

74 от коляното Асирово - Машал и околината му, Авдон и околината му,

75 Хукок с околината му и Рехов с околината му;

76 от коляното Нефталимово - Кедес в Галилея и околината му, Хамон с околината му и Кириатаим с околината му.

77 А на останалите синове Мерариеви - от коляното Завулоново Римон с околината му и Тавор с околината му.

78 Отвъд Иордан, срещу Иерихон, на изток от Иордан, от коляното Рувимово дадоха Восор в пустинята и околината му, Иааца и околината му.

79 Кедемот с околината му и Мефаат с околината му;

80 от коляното Гадово - Рамот в Галаад и околината му, Маханаим и околината му,

81 Есевон с околината му и Иазер с околината му.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 23:6, Бит. 46:11, Изх. 6:16, Числ. 3:17, 26:57

2 Изх. 6:20

3 Изх. 6:25, 28:1

4 1 Ездр. 7:3

5 2 Царств. 8:17, 15:27

6 4 Царств. 22:4

7 4 Царств. 25:28, 1 Ездр. 7:1, Иер. 52:24

8 Изх. 6:16

9 Изх. 6:18, 1 Парал. 23:12

10 Изх. 6:24

11 1 Царств. 1:1

12 1 Царств. 8:2

13 1 Парал. 15:17

14 1 Парал. 15:17

15 1 Парал. 15:17

16 Иис. Нав. 21:10

17 Иис. Нав. 21:12

18 Иис. Нав. 21:13

19 Иис. Нав. 21:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава