Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Първа книга Паралипоменон - Глава  7

Първа книга Паралипоменон - Глава  7

  1 Синове Исахарови бяха: Тола, Фуа, Иашув и Шимрон - четирима.1

  2 Синове Толови: Узий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, главни в Толовите поколения, мъже воинствени в своите родове; броят им в Давидови дни беше двайсет и две хиляди и шестстотин.

  3 Узиев син: Израхия; а Израхиеви синове: Михаил, Овадия, Иоил и Ишия - петима. Те всички бяха главни.

  4 Те имаха, според родовете си и поколенията си, трийсет и шест хиляди готова за битка войска, защото имаха много жени: и синове.

  5 А братята им във всички поколения Исахарови бяха до осемдесет и седем хиляди, мъже воинствени, записани в родословните списъци.

  6 Вениамин имаше: Бела, Бехер и Иедиаил - трима.2

  7 Синове на Бела: Ецбон, Узий, Узиил, Иеримот и Ири - петима, отценачалници, мъже воинствени. В родословните списъци са записани двайсет и две хиляди трийсет и четири.

  8 Синове Бехерови: Земира, Иоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Иремот, Авия, Анатот и Алемет; всички тия са синове Бехерови.

  9 В родословните списъци от тях са записани, по родове и по отценачалници, мъже воинствени - двайсет хиляди и двеста.

10 Иедиаилов син: Билхан; синове Билханови: Иеус, Вениамин, Ехуд, Хенаана, Зетан, Тарсис и Ахишахар.

11 Всички тия синове Иедиаилови бяха отценачалници, мъже воинствени; които излизаха на война, бяха седемнайсет хиляди и двеста.

12 Шупим и Хупим бяха синове Ирови; Хушим беше син Ахеров;3

13 а синовете Нефталимови: Иахцеил, Гуни, Иецер и Шилем бяха деца от Вала.4

14 Синове Манасиеви: Асриил, когото роди наложницата му арамейка; тя още роди Махира, Галаадов баща.5

15 Махир взе за жена сестрата на Хупима и Шупима, - сестра им се казваше Мааха; вторият син на Манасия се казваше Салпаад. Салпаад имаше само дъщери.6

16 Мааха, жена Махирова, роди син и го нарече Кереш, а брат му се казваше Шереш. Негови синове: Улам и Рекем.

17 Уламов син: Бедан. Това бяха синове на Галаада, син на Махира, син Манасиев.

18 Сестра му Молехет роди Ишхода, Авиезера и Махла.

19 Шемидови синове бяха: Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам.

20 Ефремови синове: Шутелах; и Беред, негов син, Тахат, негов син. Елеада, негов син, Тахат, негов син,7

21 Завал, негов син, Шутелах, негов син, Езер и Елеад. Тях убиха жителите гетски, родени в оная земя, задето бяха отишли да заграбват стадата им.

22 И баща им Ефрем плака за тях много дни, а братята му идваха да го утешават.

23 После той влезе при жена си; тя зачена и роди син, и той го нарече Берия, защото злочестина бе постигнала дома му.

24 Имаше той и дъщеря Шеера. Тя построи Долни и Горни Бет-Орон и Узен-Шеера.

25 И негов син бе Рефай; негови синове Решеф и Телах; Тахан, негов син,

26 Лаедан, негов син, Амиуд, негов син, Елишама, негов син,

27 Нон, негов син, и Иисус, негов син.

28 Владенията им и живелищата им бяха: Ветил и подчинените нему градове: към изток Нааран, към запад Гезер и подчинените нему градове; Сихем и подчинените нему градове дори до Газа с подчинените ней градове.8

29 А откъм Манасиевите синове: Бетсан и подчинените нему градове, Таанах и подчинените нему градове, Мегидо и подчинените нему градове, Дор и подчинените нему градове. В тях живееха синовете на Иосифа, Израилев син.9

30 Синове Асирови: Имна, Ишва, Ишви, Берия и сестра им Серах.10

31 Синове Бериеви: Хевер и Малхиил. Той е баща на Бирзаита.

32 Хевер роди Иафлета, Шомера, Хотама и сестра им Шуя.

33 Синове Иафлетови: Пасах, Бимхал и Ашват. Това бяха синове Иафлетови.

34 Синове Шемерови: Ахи, Рохга, Ихуба и Арам.

35 Синове на Хелема, негов брат: Цофах, Имна, Шелеш и Амал.

36 Синове Цофахови: Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра,

37 Бецер, Ход, Шама, Шилша, Итран и Беера.

38 Синове Иетерови: Иефуни, Фиспа и Ара.

39 Синове на Ула: Арах, Ханиил и Риция.

40 Всички тия бяха синове Асирови, отценачалници, отбор мъже, воинствени, главни началници. Записани бяха в техните родословни списъци във войската, за война, на брой двайсет и шест хиляди души.

Предишна глава Следваща глава

1 Бит. 46:13

2 1 Парал. 8:1, Бит. 46:21

3 Бит. 46:21, Числ. 26:42

4 Бит. 46:24

5 Числ. 26:29, Иис. Нав. 17:1

6 Числ. 26:33, 27:1

7 Числ. 26:35

8 Иис. Нав. 16:1, Бит. 48:22

9 Иис. Нав. 17:11

10 Бит. 46:17

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава