Втора книга Паралипоменон - Глава  20

  1 След това моавци и амонитци, а с тях и някои от земята Маонска, отидоха на война против Иосафата.

  2 Дойдоха и обадиха на Иосафата, думайки: против тебе иде голямо множество от през море, от Сирия, и вече са в Хацацон-Тамар, тоест в Енгеди.1

  3 Иосафат се уплаши и обърна лицето си да търси Господа и обяви пост по цяла Иудея.2

  4 Събраха се иудеите да молят за помощ от Господа; дойдоха да молят Господа от всички Иудини градове.

  5 И застана Иосафат в събранието на иудеите и на иерусалимци в дома Господен, пред новия двор,

  6 и каза: Господи, Боже на отците ни! Не си ли Ти Бог на небето? Ти владееш над всички царства на народите, и в Твоя ръка е сила и крепост, и никой не може да устои насреща Ти!3

  7 Не Ти ли, Боже наш, изгони жителите на тая земя пред лицето на Твоя народ Израиля и я даде навеки на семето на Твоя възлюбен Авраама?4

  8 И те се поселиха в нея и Ти съградиха в нея светилище в Твое име, думайки:

  9 ако дойде върху нас неволя: меч-губител, или мор, или глад, ще застанем пред тоя дом и пред Твоето лице, защото името Ти е в тоя дом; и в утеснението си ще викнем към Тебе, и Ти ще чуеш и избавиш.5

10 И сега ето, амонитци и моавци и жителите на Сеир-планина, през чиито земи не позволи да преминат израилтяните, когато идеха от Египетската земя, та затова те ги отминаха и ги не съсипаха, -6

11 ето, те ни отплащат с това, че са дошли да ни изгонят от Твоето наследствено владение, което си ни дал.

12 Боже наш! Съди ги Ти. Защото ние нямаме сила против това голямо множество, което ни е нападнало и не знаем, какво да правим; но очите ни са към Тебе.7

13 И всички иудеи стояха пред лицето Господне, и малките им деца, жените им и синовете им.

14 Тогава Дух Господен слезе сред събранието върху Иозиила, син на Захария, син на Ванея, син на Иеиела, син Матаниев, левит от Асафовите синове,8

15 и каза: чуйте всички иудеи и жители иерусалимски, и ти, царю Иосафате! Тъй казва Господ вам: не бойте се и не се страхувайте от това голямо множество, защото войната не е ваша, а Божия.9

16 Утре излезте против тях: ето, те възлизат по бърдото Циц, вие ще ги намерите накрай долината, пред пустиня Иеруил.

17 Не вие ще се сражавате тоя път: спрете се, стойте и гледайте спасението Господне, което ви се праща. Иудо и Иерусалиме, не бойте се и не се страхувайте! Утре излезте насреща им, и Господ ще бъде с вас.10

18 Иосафат се поклони с лице доземи, и всички иудеи и жителите иерусалимски паднаха пред Господа, за да Му се поклонят.

19 А левитите от синовете Каатови и от синовете Корееви наченаха да хвалят Господа, Бога Израилев, с много висок глас.

20 На сутринта станаха рано и тръгнаха към Текойската пустиня, и когато потеглиха, застана Иосафат и каза: чуйте ме, иудеи и жители иерусалимски! Вярвайте на Господа, вашия Бог, и бъдете твърди; вярвайте на пророците Му, и ще имате успех.11

21 Посъветва се с народа и постави певци на Господа, щото те със свето благолепие, вървейки пред въоръжените, да славословят и да казват: хвалете Господа, защото милостта Му е довека!

22 И когато наченаха да възклицават и славословят, Господ възбуди несъгласие между амонитци, моавци и жителите на Сеир-планина, които бяха нападнали Иудея, и те бидоха разбити:

23 защото амонитци и моавци се дигнаха против жителите на Сеир-планина, и ги биеха и требеха, а когато свършиха с жителите на Сеир, наченаха да се изтребват един други.12

24 И когато иудеите дойдоха на бърдото при пустинята и погледнаха онова множество, и ето - трупове, прострени по земята, и никой се не бе избавил.

25 Дойде Иосафат и народът му да събират плячка, намериха у тях твърде много и богатство, и облекла, и драгоценни вещи, и си набраха толкова, че не можеха да ги носят. Три дни събираха плячка - толкова много беше тя!

26 А на четвъртия ден се събраха в долината на благословението, понеже там благословиха Господа. Затова туй място се нарича долина на благословението и доднес.

27 Тогава всички иудеи и иерусалимци, начело с Иосафата, тръгнаха да се върнат в Иерусалим радостно, защото Господ им даде тържество над враговете им.

28 И дойдоха в Иерусалим с псалтири, гусли и тръби пред дома Господен.

29 И страх Божий нападна върху всички царства земни, когато чуха, че Сам Господ воювал против враговете на Израиля.13

30 И царството Иосафатово се успокои, и Господ му даде спокойствие от всички страни.14

31 Тъй царува Иосафат над Иудея: когато се възцари, беше на трийсет и пет години, и царува в Иерусалим двайсет и пет години. Майка му се казваше Азува, дъщеря Салаилова.15

32 Той ходеше по пътя на баща си Аса и се не отби от него, вършейки угодно пред очите Господни.

33 Само оброчищата не бяха още премахнати, и народът не беше още обърнал напълно сърцето си към Бога на отците си.16

34 Останалите дела Иосафатови, първи и последни, са описани в записките на Ииуя, Ананиев син, които са внесени в книгата на израилските царе.17

35 Но след това Иосафат, цар иудейски, се сдружи с Охозия, цар израилски, който постъпваше беззаконно;18

36 и се съедини с него, за да построят кораби, които да пращат в Тарсис; и Построиха кораби в Ецион-Гавер.19

37 Тогава Елиезер, син на Додава от Мареша, изрече пророчество над Иосафата и каза: понеже си се сдружил с Охозия, Господ ще разори твоето дело. - И корабите се разбиха и не можаха да идат в Тарсис.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 14:7, Иис. Нав. 15:62

2 2 Парал. 17:3

3 2 Парал. 14:11, Пс. 8:2, 46:8-9

4 Ис. 41:8, Иоан 8:33, Иак. 2:23

5 2 Парал. 6:28

6 Втор. 2:9

7 Пс. 24:15, 120:1, Мат. 8:25

8 Съд. 11:29, 2 Парал. 24:20

9 Изх. 14:13, Иис. Нав. 10:14, Ис. 33:2

10 Изх. 14:13, Числ. 14:9

11 Изх. 14:31, 2 Царств. 14:2, Пс. 45:1-2

12 Съд. 7:22, 1 Царств. 14:20

13 2 Парал. 14:14

14 2 Парал. 14:6, 15:15

15 3 Царств. 22:42

16 3 Царств. 22:43

17 3 Царств. 22:45

18 3 Царств. 22:4

19 3 Царств. 22:48

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава