Втора книга Паралипоменон - Глава  23

  1 Но на седмата година Иодай се ободри и взе в съюз със себе си стоначалниците: Азария, син Иерохамов, Исмаила, син Иехоханамов, Азария, син Оведов, Маасея, син Адаиев, и Елишафата, син Зихриев.1

  2 Те обходиха Иудея, събраха левитите от всички градове на Иудея и Израилевите отценачалници и дойдоха в Иерусалим.

  3 И цялото събрание сключи съюз с царя в дома Божий. И Иодай им каза: ето, царевият син трябва да бъде цар, както е казал Господ за синовете Давидови.2

  4 Ето какво ще правите: една третина от вас, свещеници и левити, които дохождат в събота, ще бъдат вратари при праговете,3

  5 една третина - при царския дом и една третина - при портите на Иесод, а целият народ ще бъде в дворовете на дома Господен.4

  6 И никой да не влиза в дома Господен, освен свещениците и ония от левитите, които служат. Те могат да влязат, защото са осветени; а целият народ нека стои на стража Господня.5

  7 И нека левитите обиколят царя от всички страни, всякой с оръжието си в ръка, и който влезе в дома Господен, да бъде убит. И бъдете при царя, кога влиза и излиза.

  8 Направиха левитите и всички иудеи, каквото заповяда свещеник Иодай; и всякой взе своите човеци, които дохождаха в събота, заедно с ония, които си отиваха в събота, защото свещеник Иодай не разпусна смените.

  9 Свещеник Иодай раздаде на стотниците копията и малките и големите цар Давидови щитове, които бяха в Божия дом;6

10 и постави целия народ, всеки с оръжието си в ръка, от дясна страна на храма до лявата страна на храма, при жертвеника и при дома около царя.

11 Тогава изведоха царския син, възложиха му венец и накити и го обявиха за цар; помазаха го Иодай и синовете му и извикаха: да живее царят!7

12 Като чу Готолия гласа на разтичалия се народ, който възхваляше царя, излезе при народа в дома Господен8

13 и видя: ето, царят стои на своето възвишение при входа, а при царя - князе и тръби, и целият народ на страната се весели, тръбят с тръби и със свирала певци, изкусни в славословие. Тогава Готолия раздра дрехите си и завика: съзаклятие! съзаклятие!9

14 А свещеник Иодай извика стоначалниците, които началствуваха над войската, и им каза: изведете я навън (от храма), и който тръгне след нея, да бъде с меч убит. Защото свещеникът каза: не я убивайте в дома Господен.10

15 И сториха й път; а когато тя дойде при входа на конските врата на царския дом, убиха я там.11

16 Иодай сключи завет с целия народ и с царя, за да бъдат народ Господен.12

17 И целият народ отиде във Вааловото капище, та го разруши, и жертвениците му и истуканите му изпотрошиха, а Матана, Вааловия жрец, убиха пред жертвениците.13

18 И повери Иодай делата на Господния дом на свещениците и на левитите (и поднови дневните свещенически и левитски смени), както ги бе разпределил Давид в дома Господен, да възнасят всесъжение Господу, както е писано в закона Моисеев, с радост и пение, по Давидовата наредба.14

19 И постави вратари при вратата на дома Господен, за да не влиза никой нечист от каквото и да е.

20 И взе стоначалниците и велможите, началниците народни и целия народ на страната, и всички съпроводиха царя от дома Господен; те минаха през горните врати в царския дом и туриха царя да седне на царския престол.15

21 И веселеше се целият народ на страната, и градът се умири. А Готолия убиха с меч.16


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 11:4

2 2 Царств. 7:13

3 4 Царств. 11:5

4 4 Царств. 11:6

5 Числ. 8:16, 16:5, 1 Ездр. 8:28-29

6 4 Царств. 11:10

7 Втор. 17:18, 4 Царств. 11:12

8 4 Царств. 11:13

9 Числ. 10:10, 4 Царств. 11:14

10 4 Царств. 11:15

11 4 Царств. 11:16

12 4 Царств. 11:17

13 4 Царств. 11:18

14 Лев. 1:3, 2 Парал. 29:25

15 4 Царств. 11:19

16 4 Царств. 11:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава