Първа книга на Ездра - Глава  2

  1 Ето синовете на страната от преселените пленници, които вавилонският цар Навуходоносор беше откарал във Вавилон, които се върнаха в Иерусалим и Иудея, всеки в своя град,1

  2 и които дойдоха със Зоровавеля, Иисуса, Неемия, Сараия, Реелая, Мардохея, Вилшана, Мисфара, Бигвая, Рехума, Ваана. Ето броя на людете от народа Израилев:2

  3 синове Парошеви - две хиляди сто седемдесет и двама;

  4 синове Сафатиеви - триста седемдесет и двама;

  5 синове Арахови - седемстотин седемдесет и пет;3

  6 синове Пахат-Моавови - от синовете Иисусови (и) Иоавови - две хиляди осемстотин и дванайсет;4

  7 синове Еламови - хиляда двеста петдесет и четири;

  8 синове Затуеви - деветстотин четирийсет и пет;

  9 синове Закхаеви - седемстотин и шейсет;

10 синове Ваниеви - шестстотин четирийсет и двама;5

11 синове Бебаеви - шестстотин двайсет и трима;

12 синове Азгадови - хиляда двеста двайсет и двама;

13 синове Адоникамови - шестстотин шейсет и шест;

14 синове Бигваеви - две хиляди петдесет и шест;

15 синове Адинови - четиристотин петдесет и четири;

16 синове Атерови - от дома Езекиев, - деветдесет и осем;

17 синове Бецаеви - триста двайсет и трима;

18 синове Иорови - сто и дванайсет;

19 синове Хашумови - двеста двайсет и трима;

20 синове Гибарови - деветдесет и пет;

21 родени във Витлеем - сто двайсет и трима;

22 жители от Нетофа - петдесет и шест;

23 жители от Анатот - сто двайсет и осем;6

24 родени в Азмавет - четирийсет и двама;

25 родени в Кириат-Иарим, Кефира и Беерот - седемстотин четирийсет и трима;

26 родени в Рама и Гева - шестстотин двайсет и един;

27 жители от Михмас - сто двайсет и двама;

28 жители от Ветил и Гай - двеста двайсет и трима;

29 родени в Нево - петдесет и двама;7

30 родени в Магбиш - сто петдесет и шест;

31 синове на другия Елам - хиляда двеста петдесет и четири;

32 синове Харимови - триста и двайсет;

33 родени в Лида, Хадид и Оно - седемстотин двайсет и пет;

34 родени в Иерихон - триста четирийсет и пет;

35 родени в Сенаи - три хиляди шестстотин и трийсет.

36 Свещеници: синове Иедаеви от дома Иисусов - деветстотин седемдесет и трима;8

37 синове Имерови - хиляда петдесет и двама;9

38 синове Пашхурови - хиляда двеста четирийсет и седем;10

39 синове Харимови - хиляда и седемнайсет.11

40 Левити: синове на Иисуса и Кадмиила, от синовете Годавиеви, - седемдесет и четири;12

41 певци: синове Асафови - сто двайсет и осем;

42 синове на вратари: синове Шалумови, синове Атерови, синове Талмонови, синове Акувови, синове на Хатита, синове Шоваеви - всичко сто трийсет и девет.

43 Нетинеи: синове на Циха, синове на Хасуфа, синове Табаотови,13

44 синове Керосови, синове на Сиаха, синове Фадонови,

45 синове на Лебана, синове на Хагаба, синове Акувови,

46 синове Хагавови, синове Шамлаеви, синове Хананови,

47 синове Гиделови, синове Гахарови, синове Реаиеви,

48 синове Рецинови, синове на Некода, синове Газамови,

49 синове на Уза, синове Пасеахови, синове Бесаеви,

50 синове на Асна, синове Меунимови, синове Нефисимови,

51 синове Бакбукови, синове на Хакуфа, синове Хархурови,

52 синове Бацлутови, синове на Мехида, синове на Харша,

53 синове Баркосови, синове на Сисра, синове Тамахови,

54 синове Нециахови, синове на Хатифа.

55 Синове на Соломоновите слуги: синове Сотаеви, синове Гасоферетови, синове на Феруда,14

56 синове на Иаала, синове Дарконови, синове Гиделови,

57 синове Сефатиеви, синове Хатилови, синове Похерет-Гацебайимови, синове Амиеви, -

58 всичко нетинеи и синове на Соломоновите слуги - триста деветдесет и двама.

59 А ето излезлите от Телмелах, Тел-Харша, Херуб-Адан-Имер, които не можеха да покажат ни поколението си, ни рода си - дали са от Израил:15

60 синове Делаиеви, синове Товиеви, синове на Некода - шестстотин петдесет и двама.

61 А от синовете свещенически: синове Хабаиеви, синове Хакоцови, синове на Верзелия, който взе жена от дъщерите на галаадеца Верзелия и почна да се нарича на тяхно име.16

62 Те търсиха своята родословна записка, и я не намериха, затова бидоха изключени от свещенството.17

63 И Тиршата им каза да не ядат от великата светиня, докле не се издигне свещеник с урим и тумим.18

64 Цялото общество заедно се състоеше от четирийсет и две хиляди триста и шейсет души,19

65 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди триста трийсет и седем; и при тях - двеста певци и певици.20

66 Коне имаха седемстотин трийсет и шест, мъски - двеста четирийсет и пет,

67 камили имаха четиристотин трийсет и пет, осли - шест хиляди седемстотин и двайсет.

68 Някои от отценачалниците, като дойдоха при дома Господен, що е в Иерусалим, на драго сърце даряваха за дома Божий, за да го възобновят върху основите му.

69 Колкото им стигаше ръка, те дадоха в съкровищницата за работа шейсет и една хиляди драхми злато, и пет хиляди мнаси сребро и сто свещенически одежди.21

70 Тъй си заживяха пак и свещеници и левити, и народ и певци, и вратари и нетинеи, и цял Израил в градовете си.


Предишна глава Следваща глава


1 Неем. 7:6

2 Неем. 7:7

3 Неем. 7:10

4 Неем. 7:11

5 Неем. 7:15

6 Иер. 1:1

7 1 Царств. 21:1

8 1 Парал. 24:7

9 1 Парал. 24:14

10 1 Парал. 9:12

11 1 Парал. 24:8

12 1 Ездр. 3:9, Неем. 7:43

13 Иис. Нав. 9:27, 1 Парал. 9:2, Неем. 10:28

14 3 Царств. 9:21, Неем. 11:3

15 Неем. 7:61

16 Неем. 7:63, 2 Царств. 17:27

17 Неем. 7:64

18 Неем. 7:65, Лев. 21:22, Изх. 28:30

19 Неем. 7:66

20 Неем. 7:63

21 Неем. 7:72, 2 Кор. 8:3, 1 Петр. 4:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава