Първа книга на Ездра - Глава  4

  1 Враговете Иудини и Вениаминови чуха, че върналите се от плен градят храм на Господа, Бога Израилев;

  2 и дойдоха те при Зоровавеля и при отценачалниците и им казаха: ще градим и ние с вас, защото и ние като вас прибягваме към вашия Бог, и Нему принасяме жертви от дните на Асардана, сирийски цар, който ни пресели тук.1

  3 Отговориха им Зоровавел, Иисус и другите отценачалници израилски: не бива да градите заедно с нас дом на нашия Бог; ние сами ще градим дом на Господа, Бога Израилев, както ни заповяда Кир, цар персийски.2

  4 Тогава народът на оная земя взе да ослабя ръцете на иудейския народ и да му пречи в градежа;3

  5 и подкупваха съветници против тях, за да разрушат предприятието им през всички дни на Кира, цар персийски, до царуването на Дария, цар персийски.

  6 А в царуването на Ахашвероша - в началото на царуването му - написаха обвинение против жителите на Иудея и на Иерусалим.4

  7 Също и в дните на Артаксеркса писаха Бишлам, Митридат, Табеел и други техни другари до Артаксеркса, цар персийски. Писмото бе написано със сирийски букви и на сирийски език.

  8 Рехум, съветник, и Шимшай, писар, писаха такова писмо против Иерусалим до цар Артаксеркса;

  9 Еди-кога си, Рехум, съветник, и Шимшай, писар, и други техни другари, - динейци, афарсахейци, тарпелейци, апарси, арехейци, вавилонци, сусанци, даги, еламитци,

10 и други народи, които пресели великият и славният Аснафар (Сенахирим) и засели в градовете самарийски и в другите градове отвъд реката, и прочее.5

11 Ето препис от писмото, което пратиха нему: до цар Артаксеркса, твоите раби, човеците, които живеят отвъд реката и прочее.

12 Да знаеш, царю, че иудеите, които излязоха от тебе и дойдоха при нас в Иерусалим, градят тоя бунтовен и лош град и правят стени, чиито основи вече поправиха.

13 Но да знаеш, царю, че, ако тоя град бъде построен и стените му възстановени, те няма да плащат ни данък, ни берия, нито мито, и царската хазна ще има загуба.6

14 А понеже ядем сол от царския дворец, и не можем да гледаме тая загуба за царя, затова пращаме известие на царя:

15 нека потърсят в паметната книга на бащите ти, - и ще намериш в тая паметна книга и ще узнаеш, че тоя град е град бунтовен и пакостен за царете и областите, и че в него са ставали бунтове от старо време, поради което тоя град биде и опустошен.

16 Затова обаждаме на царя, че, ако тоя град бъде дограден и стените му доправени, то след това няма да имаш владения отвъд реката.7

17 Царят проводи отговор на Рехума, съветника, и Шимшая, писаря, и на другите им другари, които живеят в Самария и в другите градове отвъд реката: Мир ... и прочее.

18 Писмото, що ми пратихте, биде ми разумливо прочетено;

19 и аз заповядах, - и търсиха и намериха, че тоя град още от старо време се бунтувал против царете, и в него ставали размирици и вълнения,

20 и че в Иерусалим имало силни царе, които владеели цялата задречна област и които взимали данък, берии и мито.8

21 И тъй, дайте заповед, тия човеци да престанат да работят, и тоя град да се не гради, докле не заповядам аз.9

22 Бъдете внимателни, да не изпуснете нещо отпред очите си. Защо да се допуска да расте злото във вреда на царете?

23 Щом писмото на цар Артаксеркса биде прочетено пред Рехума и Шимшая, писар, и другарите им, те незабавно отидоха в Иерусалим при иудеите и със силно въоръжена ръка им спряха работата.10


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 17:28, 2 Ездр. 5:49

2 4 Царств. 17:33, 17:41, 1 Кор. 10:21

3 Неем. 6:9

4 2 Ездр. 2:16

5 4 Царств. 17:24

6 1 Ездр. 7:24

7 Неем. 4:2

8 Иис. Нав. 1:4, 2 Парал. 18:1, Втор. 11:24

9 1 Ездр. 5:3

10 2 Ездр. 6:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава