Първа книга на Ездра - Глава  8

  1 Ето отценачалниците и родословието на ония, които излязоха с мене от Вавилон, в царуването на цар Артаксеркса:1

  2 от Финеесовите синове - Гирсон; от Итамаровите синове - Даниил; от Давидовите синове - Хатуш;

  3 от Шеханиевите синове, от Парошевите синове - Захария и с него по родословния списък сто и петдесет души от мъжки пол;

  4 от Пахат-Моавовите синове - Елехоенай, син Зерахиев, и с него двеста души от мъжки пол;

  5 от синовете на Затоя - Шехания, син Яхазиилов, и с него триста души от мъжки пол;

  6 от Адиновите синове - Евед, син Ионатанов, и с него петдесет души от мъжки пол;

  7 от Еламовите синове - Иешаия, син на Аталия, и с него седемдесет души от мъжки пол;

  8 от Сафатиевите синове - Зевадия, син Михаилов, и с него осемдесет души от мъжки пол;

  9 от Иоавовите синове - Овадия, син Иехиелов, и с него двеста и осемдесет души от мъжки пол;

10 от синовете на Ваания - Шеломит, син на Иосифия, и с него сто и шейсет души от мъжки пол;

11 от Беваевите синове - Захария, син Беваев, и с него двайсет и осем души от мъжки пол;

12 от Азгадовите синове - Иоханан, син Хакатанов, и с него сто и десет души от мъжки пол;

13 от синовете Адоникамови излязоха последните от тях; ето имената им: Елифелет, Иеиел и Шемаия, и с тях шейсет души от мъжки пол;

14 от Бигваевите синове - Утай и Забуд, и с тях седемдесет души от мъжки пол.

15 Събрах ги при реката, която се втича в Ахава, и там престояхме три дни, и, когато прегледах народа и свещениците, не намерих там никого от Левиевите синове.2

16 Тогава пратих да повикат Елиезера, Ариела, Шемаия, Елнатана, Иарива, Елнатана, Натана, Захария и Мешулама - главните, и Иоярива и Елнатана - учените;

17 и дадох им поръка до Идо, главния в местността Касифия, и научих ги, какво да говорят на Идо и братята му, нетинеи в местността Касифия, за да ни доведат служители за дома на нашия Бог.

18 И те ни доведоха - понеже благодетелната ръка на нашия Бог беше над нас - един умен човек от синовете на Махлия, син на Левия, син на Израиля, именно Шеревия със синовете му и братята му - осемнайсет души;3

19 и Хашавия и с него Иешаия от синовете Мерариеви, неговите братя и техните синове - двайсет;

20 и от нетинеите, които бе дал Давид и князете му за прислуга на левитите, двеста и двайсет нетинеи; всички те бяха означени поименно.4

21 Тогава прогласих там пост при река Ахава, за да се смирим пред лицето на нашия Бог и да измолим от Него честит път за себе си, за децата си и за всичкия наш имот,5

22 понеже ми беше срамно да искам от царя войска и конници да ни пазят от врага по пътя, защото ние, когато говорехме с царя, казахме: ръката на нашия Бог е благодетелна за всички, които прибягват към Него, а над всички, които Го оставят, стои силата Му и гневът Му!6

23 И тъй, ние постихме и молихме нашия Бог за това, и Той ни послуша.7

24 Тогава отделих дванайсет души от началниците над свещениците: Шеревия и Хашавия, и с тях десетмина от братята им;

25 и предадох им с теглилка среброто и златото и съдовете, - всичко, що бе пожертвувано за дома на нашия Бог, каквото пожертвуваха царят, съветниците му, князете му и всички израилтяни, които бяха там.8

26 И предадох в ръцете им с теглилка: сребро - шестстотин и петдесет таланта, и сребърни съдове - за сто таланта, злато - сто таланта,

27 златни чаши - двайсет, за хиляда драхми, и два съда от най-добра, бляскава мед, ценима като злато.

28 И казах им: вие сте светиня Господу, и съдовете са светиня, и среброто и златото - доброволен принос на Господа, Бога на отците ви.

29 Бдете и запазете това, докле го предадете с теглилка на началниците над свещениците, левитите и отценачалниците Израилеви в Иерусалим, в съкровищницата при дома Господен.

30 Свещениците и левитите приеха претегленото сребро, злато и съдове, за да ги занесат в Иерусалим, в дома на нашия Бог.

31 Тогава тръгнахме от река Ахава на дванайсетия ден от първия месец, за да идем в Иерусалим; и ръката на нашия Бог беше над нас и ни завардяше от неприятелска ръка и от ония, които ни причакваха по пътя.

32 И стигнахме в Иерусалим, дето престояхме три дни.

33 На четвъртия ден предадохме с тегло среброто, златото и съдовете в дома на нашия Бог в ръцете на свещеник Меремота, син Уриев, и с него на Елеазара, син Финеесов, и с тях на Иозавада, син Иисусов, и на Ноадия, син Винуев - левити,

34 всичко с брой и с тегло. И всичко претеглено бе същевременно записано.

35 Дошлите от плен преселници принесоха всесъжение Богу Израилеву дванайсет телци за цял Израил, деветдесет и шест овена, седемдесет и седем агнета и дванайсет козела в жертва за грях: всичко това за всесъжение Господу.9

36 И предадоха царските заповеди на царските сатрапи и на задречните областеначалници, и те почетоха народа и дома Божий.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Ездр. 8:28

2 1 Ездр. 7:7

3 1 Ездр. 7:6, 7:28, Изх. 6:19

4 Иис. Нав. 9:21, 9:27, 1 Ездр. 2:43, Неем. 10:28

5 2 Парал. 20:3

6 1 Ездр. 8:31, Ис. 22:17

7 Пс. 142:1

8 1 Ездр. 7:15

9 1 Ездр. 6:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава