Книга на Неемия - Глава  11

  1 Началниците народни живееха в Иерусалим, а другите от народа хвърлиха жребие, щото една от десетте им части да иде да живее в град Иерусалим, а деветте - в останалите градове.

  2 И народът благослови всички, които доброволно се съгласиха да живеят в Иерусалим.1

  3 Ето главатарите на страната, които живееха в Иерусалим, - а в градовете на Иудея живееха всеки в своето владение, по градовете си: израилтяни, свещеници, левити и нетинеи, и синовете на Соломоновите слуги.

  4 В Иерусалим живееха от синовете Иудини и от синовете Вениаминови; от Иудините синове: Атаия, син на Узия, син на Захария, син на Амария, син на Сафатия, син Малелеилов, от синовете Фаресови,

  5 и Маасея, син на Варуха, син на Колхозея, син на Хазаия, син на Адаия, син на Иоиарива, син на Захария, син Шилониев.

  6 Всички Фаресови синове, които живееха в Иерусалим, бяха четиристотин шейсет и осем, отлични мъже.

  7 И ето синовете Вениаминови: Салу, син на Мешулама, син на Иоеда, син на Федаия, син на Колаия, син на Маасея, син на Итиила, син Исаиев,

  8 и след него Габай, Салай - деветстотин двайсет и осем.

  9 Иоил, син Зихриев, беше началник над тях, а Иуда, син Сенуев, беше втори над града.

10 От свещениците: Иедаия, син Иоиаривов, Иахин,

11 Сераия, син на Хелкия, син на Мешулама, син на Садока, син на Мераиота, син Ахитувов, началник на Божия дом,2

12 и техните братя, които вършеха служба в Божия дом - осемстотин двайсет и двама; и Адаия, син на Иерохама, син на Фелалия, син на Амция, син на Захария, син на Пашхура, син Малхиев,3

13 и братята му, отценачалници - двеста четирийсет и двама; и Амашсай, син на Азариила, син на Ахзая, син на Мешилимота, син Имеров,

14 и братята му, мъже отлични - сто двайсет и осем. Началник им беше Завдиил, син Хагедолимов.

15 А от левитите: Шемаия, син на Хашува, син на Азрикама, син на Хашавия, син Вуниев,

16 и Шавтай, и Иозавад от левитските началници за външните работи на Божия дом,

17 и Матания, син на Миха, син на Завдия, син Асафов, главен запевач на славословието при молитвата, и Бакбукия, втори след него от братята му, и Авда, син на Шамуя, син на Гадала, син Идитунов.

18 Всички левити от светия град бяха двеста осемдесет и четири.

19 А вратари: Акув, Талмон и братята им, стражари при портите - сто седемдесет и двама.

20 Другите израилтяни, свещениците и левитите, живееха по всички градове на Иудея, всеки в своя дял.

21 А нетинеите живееха в Офел: над нетинеите бяха Циха и Гишфа.4

22 Началник над левитите в Иерусалим беше Узий, син на Вания, син на Хашавия, син на Матания, син на Миха, от синовете Асафови, които бяха певци при службата в Божия дом,

23 защото от царя имаше за тях особена заповед, и отредена беше за всеки ден определена заплата за певците.

24 И Петахия, син Мешезавелов, от синовете на Зара, Иудин син, беше довереник на царя за всички работи, досягащи народа.

25 От живеещите пък по селата, по нивите си, Иудините синове живееха в Кириат-Арба и в подчинените ней градове, в Дивон и в подчинените му градове, в Иекавцеил и в селата му,5

26 в Иешуа, в Молада и в Бет-Палет,

27 в Хацар-Шуал, във Вирсавия и в подчинените ней градове,

28 в Секелаг, в Мекона и в подчинените ней градове,

29 в Ен-Римон, в Цора и в Ярмут,

30 в Заноах, Одолам и селата им, в Лахис и полята му, в Азека и в подчинените ней градове; те бяха се разположили от Вирсавия дори до Еномовата долина.

31 Синовете Вениаминови - начевайки от Гева, в Михмас, Хая, Ветил и в подчинените му градове,

32 в Анатот, Нов, Анания,6

33 Хацор, Рама, Гитаим,7

34 Хадид, Цевоим, Невалат,

35 Лод, Оно, в Харашимската долина.8

36 В дяловете на Иуда и Вениамина имаха свои жилища и левити.


Предишна глава Следваща глава


1 Съд. 5:2, 1 Парал. 9:3

2 1 Парал. 9:11

3 Неем. 12:7

4 Неем. 3:26-27

5 Иис. Нав. 15:21, 20:7, 21:11

6 1 Царств. 21:1

7 2 Царств. 4:3

8 Неем. 6:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава