Книга на Неемия - Глава  12

  1 Ето свещениците и левитите, които дойдоха със Зоровавеля, син Салатиилев, и с Иисуса: Сераия, Иеремия, Ездра,

  2 Амария, Малух, Хатуш,

  3 Шехания, Рехум, Меремот,

  4 Идо, Гинетой, Авия,1

  5 Миямин, Маадия, Вилга,

  6 Шемаия, Иоиарив, Иедаия,

  7 Салу, Амок, Хелкия, Иедаия. Това са началниците на свещениците и братята им в дните на Иисуса.2

  8 А левити: Иисус, Бинуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матания, главен при славословията, той и братята му,

  9 и Бакбукия и Уний, техни братя, които наред с тях пазеха стража.3

10 Иисус роди Иоакима, Иоаким роди Елиашива, Елиашив роди Иоияда,4

11 Иоияда роди Ионатана, Ионатан роди Иадуя.5

12 В дните на Иоакима бяха свещеници, отценачалници: от Сераиевия дом - Мераия, от Иеремиевия дом - Ханания,

13 от Ездровия дом - Мешулам, от Амариевия дом - Иоханан,

14 от Мелиховия дом - Ионатан, от Шеваниевия дом - Иосиф,

15 от Харимовия дом - Адна, от Мераиотовия дом - Хелкия,

16 от Идовия дом - Захария, от Гинетоновия дом - Мешулам,

17 от Авиевия дом - Зихрий, от Мениаминовия дом и Моадиевия дом - Пилтай,6

18 от Вилгиевия дом - Шамуй, от Шемаиовия дом - Ионатан,

19 от Иоиаривовия дом - Матнай, от Иедаиевия дом - Узий,

20 от Салаевия дом - Калай, от Амоковия дом - Евер,

21 от Хелкиевия дом - Хашавия, от Иедаиевия дом - Натанаил.

22 Левитите, отценачалници, бяха записани в списъка в дните на Елиашива, Иоиада, Иоханана и Ядуя, а също и свещениците в царуването на Дария Персийски.7

23 Синовете Левиеви, отценачалници, са вписани в летописа до дните на Иоханана, Елиашивов син.

24 Началници на левитите бяха: Хашавия, Шеревия и Иисус, Кадмиилов син, и братята им, при тях поставени за славословие при благодарствията, според наредбата на Давида, Божия човек, - смяна след смяна.8

25 Матания, Бакбукия, Овадия, Мешулам, Талмон и Акув бяха вратари, които пазеха стража при вратните прагове.9

26 Те бяха в дните на Иоакима, син на Иисуса, Иоседеков син, и в дните на областеначалника Неемия и на книжника свещеник Ездра.10

27 Когато да се осветяват иерусалимските стени, повикаха левитите от всички места, като им заповядаха да дойдат в Иерусалим, за да се извърши освещаването и радостното празнуване със славословия и песни, при звука на кимвали, псалтири и гусли.11

28 Събраха се синовете на певците от Иерусалимски окръг и от селата Нетофатски,

29 и от Бет-Хагилгали, и от полята Гевски и Азмаветски, защото певците си бяха построили села в околността на Иерусалим.12

30 И очистиха се свещениците и левитите, очистиха и народа, и портите, и стените.13

31 Тогава възведох на стената иудейските началници и поставих два големи хора за шествието, и единият от тях вървеше отдясно по стената към Гноищни порти.

32 След тях вървеше Хошаия и половината иудейски началници:

33 Азария, Ездра, Мешулам,

34 Иуда, Вениамин, Шемаия и Иеремия;

35 а от синовете свещенически с тръби: Захария, син на Ионатана, син на Шемаия, син на Матания, син на Михея, син на Закхура, Асафов син,

36 и братята му: Шемаия, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Иуда и Хананий със свиралата на Давида, Божия човек, и книжник Ездра пред тях.

37 До Изворни порти, срещу тях, те възлязоха по стъпалата на Давидовия град, по стълбата, водеща на стената над Давидовия дом до Водни порти на изток.

38 Другият хор вървеше насрещу тях, а след него аз и половината народ, по стената от Пещната кула до широката стена,

39 и от Ефремови порти, покрай старите порти и Рибни порти и кулата Хананелова, и кулата Меа, към Овчи порти, и се спряхме при Тъмнични порти.14

40 След това и двата хора застанаха пред Божия дом, и аз и половината началници с мене,

41 и свещениците: Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоенай, Захария, Ханания с тръбите,

42 Маасея, Шемаия, Елеазар, Узий, Иоханан, Малхия, Елам и Езер. А певците пееха високо; главен им беше Израхия.

43 В оня ден принесоха големи жертви и се веселиха, защото Бог им бе дал голяма радост. Веселяха се и жени, и деца, и веселбата иерусалимска се чуваше надалеч.

44 В същия ден бяха поставени люде над клетовете за приноси от първоберки и десятъци, за да събират от нивите при градовете дялове, определени от закона за свещениците и левитите, защото на иудеите беше драго да гледат стоещите свещеници и левити,15

45 които вършеха служба на своя Бог и работите около очищението и бяха певци и вратари, според наредбата на Давида и сина му Соломона.

46 Защото отдавна, в дните на Давида и Асафа, бяха установени главни певци, както и песни Богу, хвалебни и благодарствени.16

47 Всички израилтяни в дните на Зоровавеля и в дните на Неемия даваха дялове на певците и на вратарите за всеки ден, и даваха светини на левитите, а левитите даваха светини на Аароновите синове.17


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 1:5

2 Неем. 11:12

3 Неем. 11:17

4 Аг. 1:1, Зах. 3:1, Неем. 13:4

5 Неем. 12:22

6 Лук. 1:5

7 Неем. 12:11

8 Неем. 11:12, 1 Парал. 25:1

9 1 Парал. 9:15, Неем. 11:17

10 Неем. 2:6, 1 Ездр. 7:6

11 Втор. 20:5, 1 Ездр. 6:16, Иоан 10:22

12 Втор. 11:30, Иис. Нав. 5:9

13 Изх. 19:10

14 Неем. 3:1

15 Втор. 1:15

16 1 Парал. 25:1

17 Числ. 18:24, 18:26

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава