Книга на Неемия - Глава  7

  1 Когато стената биде съзидана, и вставих вратите, а и вратарите бяха поставени на службата си, и певците и левитите,1

  2 тогава заповядах на брата си Ханани и на началника на иерусалимската крепост Ханания, понеже той беше от много други по-верен и богобоязлив,

  3 и им казах: нека не отварят иерусалимските порти, докле не напече слънцето; и вечер, докле вратарите стоят, нека затварят и заключват портите. И наредих за стражари жителите иерусалимски, всекиго на своя стража и всекиго срещу къщата му.

  4 Но градът беше широк и голям, а народ в него имаше малко, и къщите не бяха построени.

  5 И Бог мой ми вложи в сърцето да събера първенците и началниците и народа, за да направя преброяване. Па намерих родословния списък на ония, които бяха първом дошли; в него беше писано:2

  6 ето жителите на страната, които потеглиха от плен, дето бяха преселени от вавилонския цар Навуходоносора, и се върнаха в Иерусалим и Иудея, всеки в своя град, -3

  7 ония, които тръгнаха със Зоровавеля, Иисуса, Неемия, Азария, Раамия, Нахмания, Мардохея, Билшана, Мисферета, Бигвая, Нехума, Ваана. Броят на людете от народа Израилев:

  8 синове Парошеви - две хиляди сто седемдесет и двама.

  9 Синове Сафатиеви - триста седемдесет и двама.

10 Синове Арахови - шестстотин петдесет и двама.4

11 Синове Пахат-Моавови, от синовете на Иисуса и Иоава, две хиляди осемстотин и осемнайсет.5

12 Синове Еламови - хиляда двеста петдесет и четири.

13 Синове Затови - осемстотин четирийсет и пет.

14 Синове Закхаеви - седемстотин и шейсет.

15 Синове Бинуеви - шестстотин четирийсет и осем.6

16 Синове Беваеви - шестстотин двайсет и осем.

17 Синове Азгадови - две хиляди триста двайсет и двама.

18 Синове Адоникамови - шестстотин шейсет и седем.

19 Синове Бигваеви - две хиляди шестстотин и седем.

20 Синове Адинови - шестстотин петдесет и пет.

21 Синове Атерови, от Езекиевия дом - деветдесет и осем.

22 Синове Хашумови - триста двайсет и осем.

23 Синове Вецаеви - триста двайсет и четири.

24 Синове Харихови - сто и дванайсет.

25 Родени в Гараон - деветдесет и пет.

26 Жители от Витлеем и Нетофа - сто осемдесет и осем.

27 Жители от Анатот - сто двайсет и осем.

28 Жители от Бет-Азмавет - четирийсет и двама.

29 Жители от Кириатиарим, Кефера и Беерот - седемстотин четирийсет и трима.

30 Жители от Рама и Гева - шестстотин двайсет и един.

31 Жители от Михмас - сто двайсет и двама.

32 Жители от Ветил и Гай - сто двайсет и трима.

33 Жители от другия Нево - петдесет и двама.

34 Синове от другия Елама - хиляда двеста петдесет и четири.

35 Синове Харимови - триста и двайсет.

36 Родени в Иерихон - триста четирийсет и пет.

37 Родени в Лод, Хадид и Оно - седемстотин двайсет и един.

38 Родени в Сеная - три хиляди деветстотин и трийсет.

39 Свещеници: синове Едаеви, от Иисусовия дом - деветстотин седемдесет и трима.

40 Синове Имерови - хиляда петдесет и двама.

41 Синове Пашхурови - хиляда двеста четирийсет и седем.

42 Синове Харимови - хиляда и седемнайсет.

43 Левити: синове Иисусови, от Кадмииловия дом, от дома на Гедовите синове - седемдесет и четири.7

44 Певци: синове Асафови - сто четирийсет и осем.

45 Вратари: синове Шалумови, синове Атерови, синове Талмонови, синове Акувови, синове Хатитови, синове Шоваеви - сто трийсет и осем.

46 Нетинеи: синове на Циха, синове на Хасуфа, синове Табаотови,8

47 синове Киросови, синове на Сия, синове Фадонови,

48 синове на Левана, синове на Хагава, синове Салмаеви,

49 синове Хананови, синове Гиделови, синове Гахарови,

50 синове Реаиеви, синове Рецинови, синове на Некода,

51 синове Газамови, синове на Уза, синове Пасеахови,

52 синове Весаеви, синове Меунимови, синове Нефишсимови,

53 синове Ваквукови, синове на Хакуфа, синове Хархурови,

54 синове Вацлитови, синове на Мехида, синове на Харша,

55 синове Варкосови, синове на Сисара, синове Тамахови,

56 синове Нециахови, синове на Хатифа.

57 Синове на слугите Соломонови: синове Сотаеви, синове Соферетови, синове на Ферида,

58 синове на Иаала, синове Дарконови, синове Гиделови,

59 синове Сафатиеви, синове Хатилови, синове Похерет-Гацеваимови, синове Амонови.

60 Всички нетинеи и синове от слугите Соломонови - триста деветдесет и двама.

61 Ето и тия, които излязоха от Телмелех, Телхарши, Херув-Адон и Имер, но не можаха да посочат поколението си и рода си, дали са и те от Израиля:9

62 синове Делаиеви, синове Товиеви, синове на Некода - шестстотин четирийсет и двама.

63 А от свещениците: синове Ховаиеви, синове Хакоцови, синове на Верзелия, който бе женен за дъщеря на галаадеца Верзелия и взе да се нарича по тяхно име.10

64 Те търсиха родословната си записка, ала се не намери, затова бидоха изключени от свещенството.11

65 И Тиршата им каза да не ядат великата светиня, докле се не издигне свещеник с урим и тумим.12

66 Цялото общество заедно беше четирийсет и две хиляди триста и шейсет души,

67 освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди триста трийсет и седем; и при тях певци и певици - двеста четирийсет и пет.

68 Коне имаха седемстотин трийсет и шест, мъски имаха двеста четирийсет и пет,

69 камили - четиристотин трийсет и пет, осли - шест хиляди седемстотин и двайсет.

70 Някои отценачалници дадоха приноси, за да се карат работите. Тиршата даде в съкровищницата хиляда драхми злато, петстотин чаши, петстотин и трийсет свещенически одежди.

71 А някои от отценачалниците дадоха в съкровищницата, за да се карат работите, двайсет хиляди драхми злато и две хиляди и двеста мнаси сребро.

72 Други от народа дадоха двайсет хиляди драхми злато и две хиляди мнаси сребро и шейсет и седем свещенически одежди.13

73 И заживяха в градовете си свещеници и левити, и вратари и певци, и народ и нетинеи, и цял Израил.14


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 49:15

2 Неем. 2:12

3 1 Ездр. 2:1

4 1 Ездр. 2:5

5 1 Ездр. 2:6

6 1 Ездр. 2:10

7 1 Ездр. 3:9

8 Неем. 10:28

9 1 Ездр. 2:59

10 1 Ездр. 2:61

11 1 Ездр. 2:62

12 Изх. 28:30, 1 Ездр. 2:63, 2 Ездр. 5:40

13 1 Ездр. 2:69

14 1 Ездр. 2:70

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава