Втора книга на Ездра - Глава  9

  1 Стана Ездра от храмовия притвор, та отиде в жилището на Иоанана, син Елиасивов,1

  2 и, като оставаше там, не яде хляб и не пи вода, тъгувайки за големите беззакония на народа.

  3 Тогава излезе възвание по цяла Иудея и Иерусалим до всички върнали се от плен, да се съберат в Иерусалим;

  4 а на тия, които не се явят вътре в два или три дни, по решение на старейшините-председатели, ще бъде отнет имотът, и сами те ще бъдат отлъчени от множеството на бившите в пленство.

  5 И в три дни събраха се в Иерусалим всички, които бяха от коляното Иудино и Вениаминово; това беше в деветия месец, на двайсетия ден от тоя месец.

  6 Целият народ седеше в двора на храма, треперейки от настаналата зима.

  7 Ездра стана и им каза: извършили сте беззаконие и живеете с другоплеменни жени, трупайки още грехове на Израиля.

  8 Затова въздайте сега изповед и слава към Господа, Бога на отците ни,

  9 сторете волята Му и се отделете от народите на тая земя и от другоплеменните жени!

10 И цялото множество извика и каза с висок глас: както каза, тъй ще и направим.

11 Но множеството е голямо, а времето е зимно, и ние не сме в сила да стоим под открито небе; пък тая работа за нас не е за един ден, нито за два дни, защото твърде много сме съгрешили в това;

12 затова нека бъдат поставени началници над множеството, и всички от нашите селища, които имат другоплеменни жени, да дохождат своевременно при тях

13 със старейшините и съдниците на всяко място, докле не се отвърне от нас Божият гняв поради тая работа.

14 Взеха върху си това Ионатан, син Асаилов, и Езекия, син Теоканов, и Месулам, Левис и Саватей им помагаха.

15 И върналите се от плен извършиха според всичко това.

16 Свещеник Ездра си избра главни родоначалници, всички поименно, и те се събраха в новолунието на десетия месец, за да изследват работата.

17 Изследването за мъжете, които държаха при себе си другоплеменни жени, се свърши в новолунието на първия месец.

18 И намериха се от събраните свещеници, които имаха другоплеменни жени:

19 от синовете на Иисуса, Иоседеков син, и от братята му - Матилас, Елеазар, Иорив и Иоадан,

20 които дадоха ръка да напуснат жените си, и принесоха овни за умилостивение за греха си;

21 от синовете Емирови - Анания, Завдей, Манис, Самей, Иериел и Азария;

22 от синовете Фесурови - Елионаис, Масия, Исмаил, Натанаил, Окодил и Салоя;

23 и от левитите - Иозавад, Семеис, Колий, той е и Калита, Патей, Иуда и Иона;

24 от свещенопевците - Елиасав и Вакхур;

25 от вратарите - Салум и Толван;

26 от народа израилски, от синовете Форосови - Иерма, Иезия, Мелхия, Маил, Елеазар, Асевия и Ванея;

27 от синовете Илови - Матания, Захария, Иезриил, Иоавдий, Иеремот и Аидия;

28 от синовете Замотови - Елиада, Елиасим, Отония, Иаримот, Сават и Зералия;

29 от синовете Виваеви - Иоан, Анания, Иозавад и Аматия;

30 от синовете Маниеви - Олам, Мамух, Иедей, Иасув, Иасаил и Иеремот;

31 от синовете Адиеви - Наат, Моосия, Лакун, Наид, Матания, Сестил, Валнуй и Манасия;

32 от синовете Ананови - Елиона, Асаия, Мелхия, Савей и Симон Хосамей;

33 от синовете Асомови - Алтаней, Мататия, Саваней, Елифалат, Манасия и Семей;

34 от синовете Вааниеви - Иеремия, Момдий, Исмаир, Иуил, Матдай, Педия, Анос, Равасион, Енасив, Мамнитанем, Елиасис, Ванус, Елиали, Сомей, Селемия, Натания; от синовете Езорови - Сесис, Езрил, Азаил, Самат, Замри, Иосиф;

35 от синовете Етмови - Мазития, Завадей, Идей, Иуил, Ванея.

36 Всички тия живееха с другоплеменни жени и ги напуснаха с децата.

37 И в новолунието на седмия месец свещеници и левити и израилтяни, които бяха в Иерусалим и в областта му, и синовете Израилеви се заселиха по местата си.

38 И събра се единодушно целият народ на стъгдата пред източните храмови врата,2

39 и казаха на Ездра, свещеник и четец, да донесе Моисеевия закон, даден от Господа, Бога Израилев.

40 И първосвещеник Ездра изнесе закона пред целия народ, мъже и жени, и пред всички свещеници, за да слушат закона в новолунието на седмия месец,

41 и той им го чете на стъгдата пред храмовите врата от сутринта до пладне пред мъжете и жените, и целият народ слушаше закона.

42 Свещеник и четец Ездра застана на приготвеното дървено възвишение;

43 и пред него стояха отдясно: Мататия, Самус, Анания, Азария, Урия, Езекия и Ваалсам;

44 а отляво: Фалдей, Мисаил, Мелхия, Аотасув, Навария, Захария.

45 Тогава Ездра взе книгата на закона пред народа, седна тържествено пред всички,

46 и, докле обясняваше закона, всички стояха прави; и Ездра благослови Господа, Бога Всевишни, Бога Саваота, Вседържителя.

47 И целият народ възгласи: амин. И, като дигнаха нагоре ръце, всички паднаха ничком и се поклониха Господу.

48 Също и левитите: Иисус, Ануит Саравия, Иадин, Иакув, Саватия, Автея, Меана, Калита, Азария, Иозавд, Анания и Фалия, поучаваха в закона Господен и четяха пред народа закона Господен, обяснявайки при това четеното.

49 Тогава Атарат каза на Ездра, първосвещеник и четец, и на левитите, които поучаваха народа, и на всички:

50 тоя ден е свет пред Господа - и всички плакаха, когато слушаха закона -

51 идете и яжте тлъсто и пийте сладко и пратете милостиня на ония, които нямат,

52 защото тоя ден е свет пред Господа; и затова не тъгувайте, защото Господ ще ви прослави.

53 Също и левитите внушаваха на целия народ и думаха: тоя ден е свет, не тъгувайте!

54 Тогава всички отидоха да ядат и да пият, да се веселят, и дават милостиня на сиромаси; и веселиха се много;

55 защото бяха проникнати от думите, с които ги поучаваха в събранието.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Ездр. 10:6

2 Неем. 8:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава