Книга на Товита - Глава  13

  1 Тогава в радостта си Товит написа молитва с тия думи: благословен Бог, Който вечно живее, и благословено царството Му!

  2 Защото Той наказва и милува, сваля до ада и издига, и няма никой, който би избегнал от ръката Му.1

  3 Синове Израилеви! прославяйте Го пред езичниците, защото Той ни разпръсна между тях.

  4 Там възвестявайте величието Му, превъзнасяйте Го пред всички живеещи, защото Той е Господ наш и Бог Отец наш през всички векове;

  5 ще ни накаже за нашите неправди, и пак ще ни помилува и ще ни събере измежду всички народи, дето и да сме пръснати между тях.

  6 Ако се обръщате към Него от все сърце и душа, за да постъпвате пред Него по истина, Той ще се обърне към вас и не ще скрие от вас лицето Си. Ще видите, какво ще направи с вас. Прославяйте Го с всички думи на устата си и благославяйте Господа на правдата и превъзнасяйте Царя на вековете. Аз Го прославям в земята на моя плен и проповядвам силата и величието Му на народ от грешници. Обърнете се, грешници, и вършете правда пред Него. Кой знае, може би, Той ще благоволи за вас и ще ви стори милост!

  7 Аз превъзнасям Бога мой, и душата ми - Небесния Цар, и се радва за величието Му.

  8 Нека всички възвестяват за Него и Го прославят в Иерусалим.

  9 Иерусалиме, светий граде! Той ще те накаже за делата на твоите синове и пак ще помилува праведните синове.

10 Слави усърдно Господа и благославяй Царя на вековете, та изново да бъде издигната скинията Му в тебе с радост, за да развесели Той всред тебе пленените и да възлюби в тебе нещастните във всички родове довека.

11 Много народи отдалеч ще дойдат при името на Господа Бога с дарове в ръце, с дарове на Небесния Цар; родове на родове ще те възхвалят с радостни възклицания.2

12 Проклети да бъдат всички, които те мразят, благословени довека всички, които те обичат.

13 Радвай се и весели се за праведните синове, защото те ще се съберат и ще благославят Господа на праведните.

14 О, блажени ония, които те обичат! Те ще се зарадват за твоя мир. Блажени, които скърбят за всички твои бедствия, защото ще се възрадват за тебе, кога видят всичката твоя слава и вечно ще се веселят.

15 Да благославя душата ми Бога, Царя велики,

16 защото Иерусалим ще бъде иззидан от сапфир и смарагд и от драгоценни камъни: стените ти, кулите и укрепленията - от чисто злато;3

17 и иерусалимските стъгди ще бъдат постлани с берил, антракс и офирски камък.4

18 По всичките му улици ще се разнася: алилуия, - и ще славословят думайки: благословен Бог, Който въздигна Иерусалим за всички векове!


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 32:39, 1 Царств. 2:6, Прем. 16:13

2 Ис. 51:11, 60:4-5, Деян. 2:47, Откр. 21:24

3 Откр. 21:18-19

4 Ис. 54:11, Откр. 21:11, 21:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава