Книга на Товита - Глава  4

  1 В оня ден Товит си спомни за среброто, което бе дал на Гаваила в Рага Мидийска да го пази,

  2 и си каза: аз исках смърт, а защо да не повикам сина си Товия, да му обадя това, докле не съм умрял?

  3 И като го повика, рече: сине, кога умра, погреби ме и не оставяй майка си; почитай я през всички дни на живота си, угаждай й и не я огорчавай.1

  4 Помни, сине, че тя е много претеглила за тебе още през бременността. Кога умре, погреби я до мене в един гроб.

  5 През всички дни помни, сине, Господа, Бога наш, и не желай да грешиш и да престъпяш заповедите Му. През всички дни на живота си върши правда и не ходи в пътищата на беззаконието.2

  6 Защото, ако постъпваш по истината, в делата ти ще има успех, както у всички, които по правда постъпват.

  7 От имота си давай милостиня, и да не жали окото ти, кога правиш милостиня. От никой сиромах не отвръщай лицето си, тогава и от тебе не ще се отвърне Божието лице.3

  8 Кога имаш много, давай от него милостиня, и кога малко имаш, не бой се да правиш милостиня и по малко:4

  9 ти ще си сбереш богато съкровище за в ден на нужда,

10 защото милостинята избавя от смърт и не допуска да се слезе в тъмата.5

11 Милостинята е богат дар за всички, които я правят пред Всевишния.

12 Пази се, сине, от всякакво блудство. Вземи си жена от рода на бащите си, а не вземай жена другоземка, която не е от коляното на баща ти, защото ние сме синове на пророци. От старо време наши отци са Ной, Авраам, Исаак и Иаков. Помни, сине, че те всички взимаха жени измежду своите братя и благословени бяха в децата си, и потомството им ще наследи земята.

13 И тъй, сине, обичай братята си и не се гордей в сърцето си пред братята си и пред синовете и дъщерите на твоя народ дотам, че да си не вземеш от тях жена, защото от гордостта произлиза гибел и голяма неуредица, а от разврата - оскъдност и разорение: развратът е майка на глада.

14 Заплатата на надничар, който ти работи, да не пренощува у тебе, а давай я веднага: и тебе ще се върне, ако служиш Богу. Бъди внимателен, сине, във всичките си постъпки и бъди благоразумен във всяка твоя обноска.6

15 Което е тебе омразно, недей го прави другиму. Не пий вино до опиване, и пиянство да не ходи с тебе в пътя ти.7

16 Давай на гладния от хляба си и на голия от дрехите си; от всичко, що имаш в изобилие, прави милостиня, и на окото ти да се не свиди, кога правиш милостиня.8

17 Раздавай хлябовете си при гроба на праведните, ала не давай на грешници.

18 От всеки благоразумен искай съвет и полезен съвет не пренебрегвай.

19 Във всяко време благославяй Господа Бога и проси от Него, да бъдат твоите пътища прави и всички твои дела и намерения успешни, защото ни един народ не е властен в успеха на начинанията, но Сам Господ изпраща всяко добро и, когото иска, унижава по волята Си. Помни, сине, моите заповеди, и да се не изличат те от сърцето ти!

20 Сега ще ти открия, че оставих десет таланта сребро за пазене у Гавриевия син Гаваила, в Рага Мидийска.9

21 Не бой се, сине, че сме осиромашели, ти ще имаш много, ако се боиш от Господа и, като бягаш от всеки грях, вършиш онова, що е Нему угодно.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 20:12, Сир. 7:29

2 Екл. 12:1

3 Притч. 3:9, Сир. 4:8, 14:13, Лук. 14:13

4 Сир. 35:9

5 Сир. 29:15

6 Лев. 19:13, Втор. 24:14

7 Мат. 7:12, Лук. 6:31

8 Лук. 14:13

9 Тов. 1:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава