Втора книга Моисеева - Изход - Глава  14

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 кажи на синовете Израилеви да свият и да се разположат на стан пред Пихахирот, между Мигдол и морето, пред Ваал-Цефон; срещу него се разположете на стан при морето.1

  3 И ще рече фараонът (на народа си) за синовете Израилеви: те са се заблудили в тая земя, пустинята ги е затворила.

  4 Аз пък ще ожесточа сърцето на фараона, и той ще се спусне да ги гони, и ще покажа славата Си над фараона и над всичките му войски; и (всички) египтяни ще познаят, че Аз съм Господ. Тъй и направиха.2

  5 Като известиха на египетския цар, че народът избягал, обърна се сърцето на фараона и на служителите му против тоя народ, и те казаха: какво сторихме, та пуснахме израилтяните да не ни работят?

  6 (Фараонът) впрегна колесницата си и взе със себе народа си;

  7 и взе шестстотин отбор колесници и всички египетски колесници, и началниците над всички тях.

  8 И Господ ожесточи сърцето на египетския цар фараона (и на служителите му), и той погна Израилевите синове; а Израилевите синове вървяха под висока ръка.3

  9 И впуснаха се след тях египтяни, и всички коне с колесниците на фараона, и конниците, и цялата му войска, и ги застигнаха, както бяха разположени край морето, при Пи-хахирот пред Ваал-Цефон.4

10 И когато фараонът наближи, Израилевите синове се озърнаха, и ето - египтяни идат подире им: Израилевите синове се уплашиха твърде много и извикаха към Господа,

11 и казаха на Моисея: нима нямаше гробове в Египет, та ни доведе да умрем в пустинята? Какво стори с нас, като ни изведе от Египет?5

12 Не говорихме ли ти това същото в Египет, като ти думахме: остави ни, нека работим на египтяни? Защото по-добре е да сме в робство у египтяни, отколкото да умрем в пустинята.

13 Но Моисей каза на народа: не бойте се, чакайте - и ще видите спасение от Господа, което Той ще извърши сега над вас; защото египтяните, които сега виждате, няма да ги видите вече довека;6

14 Господ ще се бори за вас, а вие бъдете спокойни.7

15 И рече Господ на Моисея: що викаш към Мене? Кажи на Израилевите синове да вървят;8

16 а ти вдигни тоягата си, и простри ръката си над морето, и раздели го, и ще минат Израилевите синове презсред морето по сухо.

17 Аз пък ще ожесточа сърцето на (фараона и на всички) египтяни, и те ще тръгнат подире им; и ще покажа славата Си над фараона и над цялата му войска, над колесниците му и над конниците му.

18 И ще познаят (всички) египтяни, че Аз съм Господ, когато покажа славата Си над фараона, над колесниците му и над конниците му.

19 И вдигна се Ангел Божий, който вървеше пред стана (на синовете) на Израиля, и тръгна отдире им; вдигна се и облачният стълб отпреде им и застана отзаде им;9

20 и влезе по средата между египетския стан и между стана (на синовете) на Израиля: за едните беше облак и мрак, а на другите осветляваше нощта, и през цялата нощ не се доближиха едни с други.

21 Тогава Моисей простря ръката си над морето, и през цялата нощ Господ тласкаше морето със силен източен вятър, та направи морето суша; и водите се разцепиха.10

22 И тръгнаха Израилевите синове посред морето по сухо: водите бяха тям като стена отдясно и отляво.11

23 Втурнаха се египтяни, и влязоха подире им в средата на морето всички коне на фараона, колесниците му и конниците му.

24 И по утринна стража погледна Господ на египетския стан от огнения и облачния стълб и разбърка стана на египтяни.12

25 И направи да се изплеснат колелата от колесниците им, тъй че с мъка ги влечеха. Тогава египтяни рекоха: да бягаме от израилтяните, защото Господ се бори зарад тях против египтяни.13

26 И рече Господ на Моисея: простри ръката си над морето, и да се възвърнат водите върху египтяни, върху колесниците им и върху конниците им.

27 И Моисей простря ръката си над морето, и призори водата се върна на мястото си; а египтяни бягаха насрещу (водата). Тъй потопи Господ египтяни всред морето.14

28 И водата се върна и покри колесниците и конниците на всичката фараонова войска, които бяха влезли подире им в морето; не остана ни един от тях.15

29 А Израилевите синове минаха по сухо презсред морето: водите (бяха) тям като стена отдясно и (стена) отляво.

30 Него ден Господ избави израилтяните от ръцете на египтяни; и Израилевите синове видяха египтяните мъртви на морския бряг.

31 Израилтяните видяха великата ръка, която Господ показа над египтяни; народът се уплаши от Господа и повярва на Господа и на Неговия служител Моисея.16


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 33:7, Иер. 44:1

2 Изх. 4:21, 10:20, Иез. 28:22, Рим. 9:17

3 Прем. 19:3, Изх. 13:3

4 Иис. Нав. 24:6, 1 Мак. 4:9

5 Пс. 105:7

6 2 Парал. 20:17

7 Втор. 1:30, 3:22, Съд. 5:20

8 Иис. Нав. 24:7

9 Изх. 13:21

10 Пс. 77:13, 105:9, 113:3, Иис. Нав. 4:23

11 1 Кор. 10:1, Евр. 11:29, Иудит 5:13

12 Пс. 77:14

13 Втор. 3:22

14 Прем. 18:5, 19:5, Изх. 15:7

15 Пс. 105:11, 135:15

16 Пс. 105:12, 108:27, 2 Парал. 20:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава