Втора книга Моисеева - Изход - Глава  2

  1 Един човек от Левиевото племе отиде, та си взе жена от същото племе.

  2 Жената зачена и роди син, и като видя, че е много красив, кри го три месеца;1

  3 но като не можеше повече да го крие, взе тръстено кошче, намаза го с асфалт и смола и, като тури в него детето, сложи го в тръсталака при речния бряг;2

  4 а сестра му застана отдалеч да гледа, какво ще стане с него.

  5 И излезе фараоновата дъщеря на реката да се къпе, а нейните прислужници-жени ходеха по речния бряг. Тя видя кошчето в тръсталака и прати робинята си да го вземе.3

  6 Отвори и видя детето; и ето, детето плачеше (в кошчето); смили се над него (фараоновата дъщеря) и рече: това ще е от еврейските деца.

  7 Тогава сестрата на детето рече на фараоновата дъщеря: да отида ли да ти повикам жена кърмачка от еврейките, за да ти откърми детето?

  8 Фараоновата дъщеря й отговори: иди. Момичето отиде и повика майката на детето.

  9 Фараоновата дъщеря й рече: вземи това дете и ми го откърми; ще ти заплатя. Жената взе детето и го кърми.

10 И порасна детето, и тя го заведе при фараоновата дъщеря, и то й стана като син, и нарече тя името му Моисей, защото, казваше, от вода го извадих.

11 След много време, когато Моисей порасна, случи се, че излезе при братята си (синовете Израилеви) и видя тежките им работи; видя още, че един египтянин бие едного евреина от братята му (синовете Израилеви).4

12 И като се огледа насам-нататък и видя, че няма никого, той уби египтянина и го скри в пясъка.5

13 На другия ден излезе пак, и ето, двама евреи се карат, и рече на виновния: защо биеш ближния си?

14 А той отвърна: кой те постави началник и съдия над нас? Да не мислиш да ме убиеш, както уби (вчера) египтянина? Моисей се уплаши и си рече: бездруго това нещо се е узнало.6

15 И научи се фараонът за това нещо и искаше да погуби Моисея; но Моисей побягна от фараона и се спря в Мадиамската земя и (като дойде в Мадиамската земя) седна при един кладенец.7

16 Мадиамският свещеник имаше седем дъщери (които пасяха овците на баща си Иотора). Те дойдоха, извадиха вода и напълниха коритата, за да напоят овците на баща си (Иотора).

17 И дойдоха овчарите и ги отпъдиха. Тогава стана Моисей и ги защити, (извади им вода) и напои овците им.8

18 Върнаха се при баща си Рагуила, и той (ги) попита: защо тъй скоро си дойдохте днес?9

19 Те отговориха: един египтянин ни защити от овчарите, дори ни извади вода и напои овците (ни).

20 Той рече на дъщерите си: а де е той? Защо го оставихте? Повикайте го да яде хляб.

21 На Моисея се понрави да живее у тоя човек; и тоя даде на Моисея за жена дъщеря си Сепфора.10

22 Тя (зачена и) роди син, и (Моисей) нарече името му Гирсам, защото, казваше той, аз станах пришълец в чужда земя. (И като зачена пак, роди друг син, и той му нарече името Елиезер, като каза: Бог на моя баща беше ми помощник и ме избави от ръката фараонова.)11

23 След дълго време умря египетският цар. И синовете Израилеви пъшкаха от робия и викаха, и викът им от тежката работа стигна до Бога.12

24 Чу Бог стенанията им и си спомни за Своя завет с Авраама, Исаака и Иакова.13

25 И милостно погледна Бог към синовете Израилеви и се смили над тях.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 6:20, Числ. 26:59, 1 Парал. 23:13, Деян. 7:20, Евр. 11:23

2 Прем. 18:5

3 Деян. 7:21

4 Евр. 11:24-25

5 Деян. 7:24

6 Деян. 7:27

7 Деян. 7:29, Бит. 29:2

8 Бит. 24:13, 29:8, 29:10

9 Числ. 10:29

10 18:2, Числ. 12:1

11 Изх. 18:3, 1 Парал. 23:15, Деян. 7:29

12 Изх. 7:7

13 Бит. 15:16, Лев. 26:42

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава