Втора книга Моисеева - Изход - Глава  20

  1 Тогава Бог изрече (към Моисея) всички тия думи, като каза:1

  2 Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството;2

  3 да нямаш други богове, освен Мене.3

  4 Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята;4

  5 не им се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,5

  6 и Който показва милост до хилядно коляно към ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.6

  7 Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.7

  8 Помни съботния ден, за да го светиш;8

  9 шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи;9

10 а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни (волът ти, ни оселът ти, нито какъвто и да е) твой добитък, нито пришълецът ти, който се намира в жилищата ти;10

11 защото в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.11

12 Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава.12

13 Не убивай.13

14 Не прелюбодействувай.14

15 Не кради.15

16 Не лъжесвидетелствувай против ближния си.16

17 Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, (нито никакъв негов добитък) - нищо, което е на ближния ти.17

18 Целият народ чуваше гръмовете и тръбния глас и гледаше пламъка и планината, която се димеше; като видя това, целият народ отстъпи и стоеше надалеч.18

19 И казаха на Моисея: говори ти с нас, и ние ще слушаме, но да не говори с нас Бог, за да не умрем.19

20 И каза Моисей на народа: не бойте се; Бог дойде (при вас), за да ви изпита и за да бъде страхът от Него пред лицето ви, та да не грешите.20

21 И целият народ стоеше надалеч, а Моисей влезе в мрака, дето беше Бог.21

22 И каза Господ на Моисея: тъй кажи (на Иакововия дом и разгласи) на Израилевите синове: вие видяхте, как Аз говорих с вас от небето;

23 не правете пред Мене сребърни богове, нито златни богове си правете:22

24 направи Ми жертвеник от пръст и принасяй на него всесъженията си и мирните си жертви, овците си и воловете си; на всяко място, дето туря Аз паметник на името Си, ще дойда при тебе и ще те благословя.23

25 Ако ли Ми направиш жертвеник от камъни, не го зидай от дялани; защото, щом туриш на тях сечивото си, ще ги оскверниш.24

26 И да се не качваш по стъпала на жертвеника Ми, за да се не открие на него твоята голота.25


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 4:13

2 Втор. 5:6, Пс. 80:11

3 Втор. 5:7

4 Лев. 26:1, Втор. 5:8, Пс. 96:7

5 Числ. 14:18, Втор. 5:9

6 Изх. 34:7, Втор. 5:10

7 Лев. 19:12, Втор. 5:11, Мат. 5:33

8 Изх. 31:33, Втор. 5:12, Иез. 20:12

9 Лев. 23:3, Втор. 5:13

10 Втор. 5:14, Мат. 12:2

11 Бит. 2:2, Изх. 31:17, Евр. 4:4

12 Втор. 5:16, Мат. 15:4, Марк. 7:10, Еф. 6:2-3, Сир. 3:8

13 Втор. 5:17, Мат. 5:21, 19:18, Марк. 10:19, Рим. 13:9

14 Втор. 5:18, Мат. 5:27

15 Втор. 5:19

16 Втор. 5:20

17 Втор. 5:21, Рим. 7:7, 13:9

18 Евр. 12:19

19 Втор. 18:16, Евр. 12:19-20

20 Бит. 22:1

21 3 Царств. 8:12, Евр. 12:18

22 Изх. 34:17

23 Изх. 27:8, Втор. 12:11

24 Втор. 27:5, Иис. Нав. 8:31

25 Изх. 28:42

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава