Втора книга Моисеева - Изход - Глава  22

  1 Ако някой открадне вол или овца и я заколи, или продаде, да заплати пет вола за вол и четири овци за овца.1

  2 Ако някой завари крадец да подкопава и го удари, тъй че той умре, то да му се не иска кръвнина;

  3 но, ако е изгряло слънце над него, да му се иска кръвнина. Крадецът трябва да заплати; ако ли няма с какво, да продадат самия него, та да се заплати, каквото е откраднал;

  4 ако (той бъде хванат и) откраднатото се намери в ръцете му живо, било вол, или осел, или овца, да заплати (за тях) двойно.

  5 Ако някой повреди нива, или лозе, като пусне добитъка си да пасе в чужда нива (според плодовете й да заплати от своята нива; ако ли повреди цялата нива), да обезщети с най-доброто от нивата си и с най-доброто от лозето си.

  6 Ако се появи огън и обхване трънето и изгори кръстците, или класовете, или нивата, то оня, който е причинил тоя пожар, да заплати.

  7 Кога някой даде на ближния си да му пази сребро или вещи, и те бъдат откраднати от къщата му, ако се намери крадецът, да заплати той двойно;

  8 ако пък се не намери крадецът, нека стопанинът на къщата се яви пред съдиите (и се закълне), че не е турил ръка върху имота на ближния си.2

  9 За всяка спорна вещ, за вол, осел, овца, дреха, за всяка изгубена вещ, за която някой каже, че е негова, работата на двамата трябва да дойде пред съдиите: когото осъдят съдиите, той да заплати на ближния си двойно.

10 Ако някой предаде на ближния си за пазене осел, или вол, или овца, или друг някакъв добитък, и тоя добитък умре, или бъде повреден, или бъде откаран, без да го види някой, -

11 нека бъде клетва пред Господа между двамата, че оня, който е приел, не е турил ръка върху имота на ближния си; и стопанинът трябва да я приеме, а оня да не плаща;

12 ако ли го откраднат от него, длъжен е да заплати на стопанина му;3

13 ако пък бъде от звяр разкъсан, нека за доказателство представи разкъсаното: за разкъсаното той не плаща.

14 Ако някой заеме добиче от ближния си, и то бъде повредено, или умре, без да е бил стопанинът му при него, трябва да го заплати;

15 ако пък стопанинът му е бил при него, не е длъжен да плати; ако е било наето с пари, то отива срещу тоя наем.

16 Ако някой прелъсти девица несгодена и преспи с нея, да й даде вено (и да я вземе) за жена;4

17 ако ли бащата не се съгласи (и не желае) да му я даде, да заплати (на бащата) толкова сребро, колкото се пада за вено на девици.

18 Врачка да се не оставя жива.5

19 Всеки скотоложник да бъде предаден на смърт.

20 Който принася жертви на богове, освен на едного Господа, да бъде изтребен.6

21 Пришълеца не притеснявай и го не угнетявай, защото и вие бяхте пришълци в Египетската земя.7

22 Ни вдовица, ни сираче не притеснявайте;8

23 ако ли ги притесниш, кога завикат към Мене, че чуя вика им,

24 и ще се разпали гневът Ми, и с меч ще ви убия, и жените ви ще останат вдовици, и децата ви - сираци.

25 Ако заемеш пари на някой сиромах от народа Ми, не го притеснявай и не му налагай лихва.9

26 Ако вземеш дрехата на ближния си в залог, върни я до залез-слънце,10

27 защото тя му е едничка завивка, тя е облекло на тялото му: с какво ще спи той? И кога завика към Мене, Аз ще го чуя, защото съм милостив.

28 Съдиите не злослови и началника на твоя народ не укорявай.

29 Не закъснявай (да Ми принасяш) първите плодове от гумното си и от жлеба си; давай Ми първородния от синовете си;11

30 също прави и с вола си и с овцата си (и с осела си); седем дена да бъдат при майка си, а на осмия ден ги давай Мене.

31 И ще Ми бъдете свети люде; и месо, разкъсано от звяр на полето, не яжте: на псетата го хвърляйте.12


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 12:6

2 Изх. 21:6, Пс. 81:1, 81:6, Иоан 10:35

3 Бит. 31:39

4 Втор. 22:28

5 Лев. 19:31, 20:27, Втор. 18:11

6 Втор. 13:13, 13:15

7 Изх. 23:9, Лев. 19:33-34

8 Зах. 7:10

9 Лев. 25:36, Пс. 14:5, Иез. 18:8

10 Деян. 23:5

11 Иез. 44:30, Иез. 13:2, Лук. 2:23

12 Лев. 22:8, Иез. 44:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава