Втора книга Моисеева - Изход - Глава  25

  1 И рече Господ на Моисея, думайки:

  2 кажи на Израилевите синове, да Ми направят приноси: от всеки човек, който дава от сърце, вземайте принос за Мене.1

  3 Ето приносите, които трябва да приемате от тях: злато, сребро и мед,

  4 вълна синя, пурпурена и червена, висон и козина,

  5 овнешки червени кожи, кожи сини и дърво ситим,

  6 елей за светилника, аромати за помазен елей и за благовонно кадиво,

  7 камък оникс и камъни за украшение на ефода2 и нагръдника.

  8 И ще Ми направят те светилище, и Аз ще живея помежду им.

  9 Всичко (направете), както Аз ти показвам: и образеца на скинията, и образеца на всичките й съдове - така да направите.3

10 Направете ковчег от дърво ситим: дълъг два лакти и половина, широк лакът и половина и висок лакът и половина;

11 и обкови го с чисто злато, обкови го отвътре и отвън; и направи отгоре около него златен (вит) венец;

12 и излей за него четири златни гривни и закрепи ги на четирите му долни ъгли: две гривни на едната му страна, две гривни на другата му страна.

13 Направи от дърво ситим върлини и обкови ги с (чисто) злато;

14 и прекарай върлините през гривните отстрани на ковчега, за да се носи с тях ковчегът;

15 върлините трябва да си бъдат в гривните и не бива да се вадят от него.

16 А в ковчега тури откровението, което Аз ще ти дам.4

17 Направи също и очистилище5 от чисто злато: дълго два лакти и половина, и широко - лакът и половина;6

18 и направи два херувима от злато: изковани ги направи на двата края на очистилището;

19 направи единия херувим на единия край, а другия херувим на другия край; направете херувимите да бъдат издадени от двата края на очистилището;

20 и херувимите да бъдат с разперени отгоре крила, като покриват с крилата си очистилището, а лицата им да бъдат едно срещу друго; лицата на херувимите да гледат към очистилището.7

21 И тури очистилището отгоре на ковчега, а в ковчега тури откровението, което ще ти дам;8

22 там, над очистилището, между двата херувима, които са над ковчега на откровението, Аз ще ти се явявам и ще говоря с тебе за всичко, каквото ще заповядам чрез тебе на Израилевите синове.9

23 И направи трапеза от дърво ситим, два лакти дълга, лакът широка и лакът и половина висока,10

24 и обкови я с чисто злато, а наоколо й направи златен (вит) венец;

25 наоколо й направи страници колкото една длан, и на страниците й направи златен венец наоколо;

26 и направи за нея четири златни гривни и прикрепи гривните на четирите ъгли при четирите й крака;

27 при страниците трябва да има гривни, за да се провират върлини, та да се носи с тях трапезата;

28 а върлините направи от дърво ситим и ги обкови с (чисто) злато, и с тях да се носи трапезата;

29 направи за нея и блюда, кадилници, чаши и шулци, за да се прави с тях възлияние; направи ги от чисто злато;

30 и полагай на трапезата хлябовете на предложението постоянно пред лицето Ми.11

31 И направи светилник от чисто злато; тоя светилник трябва да бъде кован; стъблото му, вейките му, чашките му, ябълчиците му и цветята му трябва да излизат от него;12

32 от страните му да излизат шест вейки: три вейки от едната страна на светилника и три вейки от другата му страна;

33 три чашки като миндалов цвят, с ябълка и цветя, трябва да има на едната вейка, и три чашки като миндалов цвят на другата вейка, с ябълка и цветя: тъй да има на всички шест вейки, които излизат от светилника;13

34 а на стъблото на светилника трябва да има четири чашки като миндалов цвят, с ябълчици и цветя;

35 у шестте вейки, които излизат от стъблото на светилника, да има ябълчица под двете му вейки, и ябълчица под другите две вейки, и ябълчица под третите му две вейки (и на светилника четири чашки, като миндалов цвят);

36 ябълчиците и вейките им трябва от него да излизат; той трябва да бъде изкован цял-целеничък от чисто злато.

37 И направи му седем кандилца и турни на него кандилцата, за да светят отпреде му;14

38 и щипците му и пепелниците му (направи) от чисто злато;

39 от талант чисто злато да го направят с всички тия принадлежности.

40 Гледай да ги направиш по образеца, що ти бе показан на планината.15


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 35:5

2 Горна къса одежда.

3 Изх. 26:30

4 Изх. 16:34, Евр. 9:4

5 Златна дъска върху похлупака на ковчега.

6 Изх. 37:6

7 Евр. 9:5

8 Изх. 26:34, Втор. 10:2

9 Изх. 29:42

10 Изх. 35:13, Евр. 9:2

11 Лев. 24:6, 1 Царств. 21:6, 3 Царств. 7:48

12 Изх. 35:14, Числ. 8:4

13 Зах. 4:2

14 Числ. 8:2

15 Деян. 7:44, Евр. 8:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава