Втора книга Моисеева - Изход - Глава  29

  1 Ето що трябва да извършиш над тях, за да ги посветиш за Мои свещеници: вземи един телец от воловете и два овена без недостатък,1

  2 и безквасни хлябове, и безквасни пити, замесени с елей, и безквасни питки, намазани с елей: от пшенично брашно да ги направиш;

  3 и тури ги в една кошница и ги донеси в кошницата, заедно с телеца и двата овена.

  4 Аарона пък и синовете му доведи при входа на скинията на събранието и ги умий с вода.2

  5 И вземи (свещените) одежди, и облечи Аарона с хитона и с горната риза, с ефода и с нагръдника, и препаши го с пояса връз ефода;

  6 на главата му тури кидар, а на кидара прикрепи венеца на светинята;

  7 и вземи помазен елей, и излей на главата му и го помажи.

  8 Доведи и синовете му и облечи ги с хитони;

  9 препаши ги с пояс, Аарона и синовете му, и тури им превръзки, та свещенството да им принадлежи според наредбата довеки; и напълни ръцете на Аарона и синовете му.3

10 След това докарай телеца пред скинията на събранието, и Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на телеца (пред Господа при вратата на скинията на събранието);4

11 и заколи телеца пред Господа при входа на скинията на събранието;

12 вземи кръв от телеца и тури с пръста си на роговете на жертвеника, а всичка (останала) кръв излей в основите на жертвеника;

13 вземи всичката тлъстина, която покрива вътрешностите, и булото от дроба, и двата бъбрека и тлъстината им, и тури на жертвеника да изгорят с пушек;5

14 а месото от телеца, кожата му и нечистотиите му изгори на огън извън стана: това е жертва за грях.6

15 След това вземи единия овен, и Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена;7

16 заколи овена, вземи му кръвта и поръси жертвеника от всички страни;8

17 разсечи овена на части, измий (във вода) вътрешностите му и пищелите му, и тури ги върху разсечените му части и върху главата му;

18 и изгори целия овен върху жертвеника: това е всесъжение Господу, благоухание приятно, жертва Господу.

19 Вземи и другия овен, и Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена;9

20 заколи овена, вземи от кръвта му и тури върху крайчеца на дясното Аароново ухо и върху крайчеца на дясното ухо на синовете му, и върху палеца на дясната им ръка, и върху палеца на дясната им нога; и поръси с кръвта жертвеника от всички страни;

21 вземи от кръвта, която е на жертвеника, и от помазния елей, и поръси Аарона и одеждите му, и синовете му и одеждите на синовете му с него, - и ще бъдат осветени, той и одеждите му, и синовете му и одеждите им с тях.10

22 След това вземи от овена тлъстината и опашката, и тлъстината, която покрива вътрешностите, и булото от дроба и двата бъбрека и тлъстината по тях, дясната плешка (защото това е овен за връчване свещенство),11

23 и един кръгъл хляб, една елейна питка и една безквасна пита от кошницата, която е пред Господа;

24 и сложи всичко връз ръцете на Аарона и връз ръцете на синовете му, и принеси това, с полюшване пред Господа;12

25 и вземи ги от ръцете им и изгори върху жертвеника с всесъжението, за благоухание пред Господа: това е жертва Господу.

26 И вземи гърдите от овена на връчването, който е за Аарона, и донеси ги, с полюшване пред Господа, - и това ще бъде твой дял;13

27 и освети гърдите от приноса, които бяха полюлени, и плешката на възношението, която бе възнасяна, от овена на връчването, който е за Аарона и за синовете му, -

28 и това да бъде за Аарона и за синовете му вечен дял от Израилевите синове, понеже това е възношение; това възношение трябва да бъде от Израилевите синове при мирните жертви (на Израилевите синове); тяхното възношение трябва да бъде за Господа.14

29 А свещените одежди, които са за Аарона, да преминат след него на синовете му, за да бъдат помазвани в тях и да им се връчва свещенство;

30 седем дена да се облича с тях (великият) свещеник от синовете му, който го заместя и който влиза в скинията на събранието, за да служи в светилището.

31 А овена на връчването вземи и месото му свари на свето място;

32 и нека Аарон и синовете му изяждат месото на тоя овен и хляба от кошницата при вратата на скинията на събранието,15

33 понеже чрез това е извършено очистване, за да им бъде връчено свещенство и за да бъдат посветени; външен не бива да яде това, защото е светиня;

34 ако от месото на връчването и от хляба остане до сутринта, изгори тоя остатък на огъня; не трябва да се яде това, понеже е светиня.

35 И постъпи с Аарона и със синовете му във всичко тъй, както ти заповядах; седем дена наред пълни ръцете им.

36 И телец за грях принасяй всеки ден за очистване, извършвай и жертва за грях върху жертвеника, за очистване самия жертвеник, и помажи го, за да бъде осветен;

37 седем дена очиствай жертвеника, и освети го, и жертвеникът ще бъде велика светиня: всичко, що се допре до жертвеника, ще се освети.

38 Ето какво ще принасящ върху жертвеника: две шилета (без недостатък) всеки ден, постоянно (за всякогашна жертва);16

39 едното шиле принасяй сутрин, а другото шиле принасяй вечер,17

40 и една десета ефа пшенично брашно, смесено с четвърт хин изстискан елей, а за възлияние - четвърт хин вино, за едното шиле;

41 другото шиле принасяй вечер: с брашнян принос, както утринния, и с такова също възлияние го принасяй за приятно благоухание, за жертва Господу.

42 Това да бъде постоянно всесъжение в родовете ви при вратата на скинията на събранието пред Господа, дето ще ви се явявам, за да говоря с тебе;

43 там ще се явявам на Израилевите синове, и това място ще се освети с Моята слава.18

44 И ще осветя скинията на събранието и жертвеника; ще осветя Аарона и синовете му, за да Ми свещенодействуват;

45 ще обитавам между Израилевите синове и ще им бъда Бог,19

46 и ще познаят, че Аз съм Господ, техен Бог, Който ги изведох от Египетската земя, за да обитавам сред тях. Аз съм Господ, техен Бог.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 9:2

2 Изх. 30:20, 40:12

3 Изх. 28:41

4 Лев. 1:3

5 Лев. 3:3

6 Лев. 4:12, Числ. 19:5, Евр. 13:11

7 Лев. 8:18

8 Евр. 9:12, 9:19

9 Лев. 1:4

10 Изх. 30:30

11 Лев. 3:3, 7:37

12 Изх. 35:22

13 Лев. 8:29

14 Изх. 27:21

15 Лев. 8:31, 24:9, Мат. 12:4, Марк. 2:26, Лук. 6:4

16 Числ. 28:3

17 Числ. 28:4

18 Пс. 77:60, Иез. 37:27, Зах. 2:10

19 Лев. 26:12, 2 Кор. 6:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава