Втора книга Моисеева - Изход - Глава  4

  1 И отговори Моисей и рече: ами ако те ми не повярват и не послушат гласа ми и рекат: не ти се е явил Господ? (какво да им кажа?)

  2 И рече му Господ: какво е това в ръката ти? Той отговори: тояга.

  3 Господ рече: хвърли я на земята. Той я хвърли на земята, и тоягата стана на змия, и Моисей побягна от нея.1

  4 И рече Господ Моисею: простри ръката си и я хвани за опашката. Той простря ръката си и я взе (за опашката); и тя стана пак тояга в ръката му.

  5 Това е, за да (ти) повярват, че ти се е явил Господ, Бог на отците им, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковов.2

  6 Рече му още Господ: тури си ръката в пазухата си. И той си тури ръката в пазухата си, извади я (от пазухата си), и ето, ръката му бе побеляла от проказа, като сняг.3

  7 Рече (му още Господ): тури си пак ръката в пазухата си. И той си тури ръката в пазухата си; и я извади от пазухата си, и ето, тя пак стана такава, каквото бе тялото му.

  8 Ако ти не повярват и не послушат гласа на първата личба, те ще повярват на гласа на втората личба;

  9 ако ли не повярват и на двете тия личби и не послушат гласа ти, вземи вода от реката и я излей на земята; и водата, взета от реката, ще стане кръв на земята.4

10 И рече Моисей Господу: о, Господи! аз не съм речовит, и такъв си бях и вчера и завчера, такъв си съм и откак почна да говориш с Твоя раб: аз говоря тежко и заеквам.5

11 Господ рече (Моисею): кой е дал уста на човека? Кой го прави ням, или глух, или гледащ, или сляп? Не Аз ли, Господ (Бог)?6

12 И тъй, върви, и Аз ще бъда на устата ти и ще те науча, какво да говориш.7

13 (Моисей) рече: Господи, прати другиго, когото можеш да пратиш.

14 И разпали се гневът Господен против Моисея, и Господ рече: нали имаш брат - левитина Аарона? Аз зная, че той може да говори (вместо тебе), и ето, той ще излезе да те посрещне и, като те види, ще се зарадва в сърцето си.

15 Ти ще говориш нему и ще туряш думите (Ми) в устата му, пък Аз ще бъда на устата ти и на устата му и ще ви уча, какво да правите.8

16 И той ще говори на народа вместо тебе; и така той ще ти бъде уста, а ти ще му бъдеш вместо Бога.

17 И тая тояга (която бе обърната на змия) вземи в ръката си: с нея ти ще правиш личби.9

18 Тогава Моисей тръгна и се върна при тъста си Иотора и му рече: да ида и се върна при братята си, които са в Египет, за да видя, живи ли са още? Иотор отговори на Моисея: иди смиром. (След туй дълго време египетският цар бе умрял.)10

19 И рече Господ Моисею в (земята) Мадиам: иди, върни се в Египет, защото умряха всички, които търсеха душата ти.11

20 Тогава Моисей взе жена си и синовете си, качи се на осел и тръгна за Египетската земя; а Божията тояга той взе в ръката си.

21 Господ рече Моисею: кога тръгнеш и се върнеш в Египет, гледай да извършиш пред фараона всички чудеса, които съм ти дал на ръце; Аз пък ще ожесточа сърцето му, и той няма да отпусне народа.12

22 Кажи на фараона: тъй говори Господ (Бог Еврейский): Израил е Мой първороден син;13

23 казвам ти: пусни сина Ми да Ми извърши служба; ако го не пуснеш, ето, Аз ще убия първородния ти син.14

24 По пътя, когато Моисей беше на нощувка, случи се, че го срещна Господ и искаше да го умъртви.

25 Тогава Сепфора взе остър камък, обряза крайната плът на сина си и, като я хвърли при нозете Моисееви, рече: ти си ми кръвен жених.15

26 И Господ си отиде от него. Тогава тя рече: кръвен жених - поради обрезанието.

27 А Господ рече на Аарона: иди и посрещни Моисея в пустинята. И той отиде, срещна го при Божията планина и го целуна.16

28 И Моисей разказа на Аарона всички думи на Господа, Който го прати, и всички личби, които му бе заповядал.

29 Тогава Моисей и Аарон отидоха и събраха всички стареи на синовете Израилеви;17

30 и разказа (им) Аарон всички думи, които Господ бе казал на Моисея; а Моисей извърши личбите пред очите на народа.

31 И повярва народът; и се зарадваха всички, че Господ споходил Израилевите синове и видял неволята им, па се наведоха и се поклониха.


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 7:10, 7:15

2 Изх. 3:6, 3:15-16, 3 Царств. 18:36

3 Числ. 12:10

4 Изх. 7:17, 7:19, Пс. 77:44

5 Изх. 6:12, Ис. 6:5

6 Пс. 93:9

7 Мат. 10:19-20, Лук. 21:15

8 Изх. 7:2, Сир. 45:3

9 Изх. 4:3

10 Бит. 30:25

11 Бит. 31:3, Мат. 2:20

12 Рим. 9:18

13 Иер. 31:9

14 Изх. 11:5, 12:29

15 Иис. Нав. 5:2-3

16 Изх. 3:1

17 Иис. Нав. 24:5, Пс. 104:26

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава