Псалм  17

  1 Началнику на хора. Псалом на Давида, раб Господен, който произнесе към Господа думите на тая песен, когато Господ го избави от ръцете на всичките му врагове и от ръката на Саула. И той каза: Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя!1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 Господ е моя твърдиня и мое прибежище, мой Избавител, мой Бог, моя скала; Нему се уповавам; Той е мой щит, рог на спасението ми и мое убежище.2

  4 Ще призова достойния за поклонение Господ и ще се избавя от враговете си.

  5 Смъртни мъки са ме обхванали, и потоци от беззакония са ме заплашили,

  6 вериги адови са ме стегнали, и мрежите на смъртта са ме оплели.3

  7 В утеснението си призовах Господа и към моя Бог извиках. И Той чу от Своя (свети) чертог гласа ми, и моят вик стигна до Неговия слух.4

  8 Потърси се и се разклати земята, трепнаха и се размърдаха планинските острови, защото се разгневи (Бог);5

  9 дигна се дим от Неговия гняв, и от устата Му огън пояждащ; разпалени въглени се сипеха от Него.6

10 Наведе Той небесата и слезе, - и мрак под нозете Му.

11 И седна на херувими, полетя и се понесе на ветрени крила.

12 И мрака направи Свое покривало, а сянка около Себе Си - водния мрак, въздушните облаци.7

13 От блясъка бягаха пред Него облаците Му, град и огнени въглени.

14 Загърмя Господ в небесата, и Всевишният издаде Своя глас: град и огнени въглени.8

15 Пусна стрелите Си и ги пръсна, множество мълнии - и ги разсипа.

16 И явиха се водни извори, и се разтвориха основите на вселената от страшния глас Твой, Господи, щом духна духът на Твоя гняв.

17 Той протегна ръка от висинето, и ме взе, и извлече ме из многото води;9

18 избави ме от силния ми враг и от онези, които ме мразеха и бяха по-силни от мене.

19 В деня на моето нещастие те се дигнаха против мене, ала Господ беше моя опора.

20 Изведе ме Той на просторно място и ме избави, защото благоволи към мене.10

21 Въздаде ми Господ по моята правда, по чистотата на моите ръце ме възнагради,11

22 защото аз пазех Господните пътища и не бях нечестив пред моя Бог;

23 защото всички Негови заповеди са пред мене, и от наредбите Му не отстъпвах.

24 Бях непорочен пред Него и се предпазвах да не съгреша;

25 и въздаде ми Господ по моята правда, по чистотата на ръцете ми пред Негови очи.

26 С милостиви Ти постъпваш милостивно, с искрен човек - искрено,

27 с чист - чисто, а с лукав - според неговото лукавство,

28 защото Ти спасяваш угнетените люде, а надменните очи унижаваш.12

29 Ти правиш да свети моето светило, Господи; моят Бог просветлява тъмата ми.13

30 С Тебе войска разбивам, с моя Бог на стена възлизам.14

31 Бог! - Непорочен е Неговият път, чисто е словото на Господа; Той е щит за всички, които се Нему уповават.15

32 Защото, кой е Бог, освен Господа, и кой е защита, освен нашия Бог?16

33 Бог ме препасва със сила и ми приготвя верен път;

34 прави нозете ми като на елен и ме поставя на моите височини;17

35 учи ръцете ми на борба, и мишците ми трошат меден лък.18

36 Ти си ми дал щита на Твоето спасение, Твоята десница ме поддържа и Твоята милост ме възвеличава.

37 Ти разширяваш крачките ми под мене, и нозете ми се не поклащат.19

38 Гоня враговете си и ги настигам, и се не връщам, докле ги не изтребя;

39 поразявам ги, и те не могат да станат, падат под нозете ми,

40 защото Ти ме препаса със сила за война и повали под нозете ми ония, които въстанаха против мене;

41 Ти обърна към мене тила на враговете ми, и аз ще изтребя ония, които ме мразят:20

42 те викат, ала няма кой да ги спаси; към Господа викат, - ала Той ги не слуша;21

43 разсявам ги като прах пред лицето на вятъра, тъпча ги като улична кал.22

44 Ти ме избави от народния бунт, постави ме глава на другородци; народ, който не познавах, ми служи;23

45 само по слух за мене ми се покоряват; другородци ми се умилкват;

46 другородци бледнеят и треперят в своите крепости.

47 Жив Господ, и благословен да е моят Защитник! Да бъде превъзнесен Бог на моето спасение,24

48 Бог, Който мъсти за мене, Който ми покорява народите25

49 и Който ме избавя от враговете ми! Ти ме възвиси над ония, които въстанаха против мене, и ме отърва от жесток човек.

50 Затова ще Те славя между другородците и ще възпявам Твоето име, Господи,26

51 Който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник Давида и на потомството му навеки.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 22:1-2

2 Евр. 2:13

3 Иов 22:10

4 Пс. 33:6, Ис. 26:16, Иона 2:3, 2:8

5 2 Царств. 22:8, Иер. 10:10

6 Втор. 4:24, Иез. 10:2, Евр. 12:29

7 Ис. 50:3

8 1 Царств. 2:10, 7:10, Иер. 51:16

9 Пс. 65:12, 68:2

10 Пс. 30:9

11 22:30

12 1 Царств. 2:8, Пс. 112:7

13 Ис. 42:16

14 Пс. 59:14

15 Пс. 11:7, 18:8, Притч. 30:5

16 2 Царств. 22:32, Ис. 43:11, 44:6

17 Ав. 3:19

18 Пс. 143:1

19 Пс. 30:9

20 Бит. 49:8

21 Иов 27:9

22 4 Царств. 13:7, Пс. 82:11, Ис. 10:6

23 Рим. 15:9

24 Втор. 32:40

25 1 Парал. 17:10

26 Рим. 15:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава