Псалм  48

  1 Началнику на хора. От Кореевите синове. Псалом. Чуйте това, всички народи; внимавайте в това всички, които живеете по вселената:

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 и прости, и видни, както богат, тъй и сиромах.

  4 Устата ми ще изговорят мъдрост, и размишленията на сърцето ми - знание.

  5 Ще наклоня ухо към притчата; с гусла ще открия гатанката си:1

  6 "защо да се боя в усилни дни, когато беззаконието на моите пътища ме обиколи?"

  7 Вие, които се надявате на силите си и се хвалите с голямото си богатство, чуйте:2

  8 човек не може да изкупи брата си, нито да даде откуп Богу за него:3

  9 скъпа е цената за изкупване техните души, и това не ще бъде никога,4

10 щото някой да остане да живее завинаги и да не види гроб.

11 Всеки вижда, че и мъдрите умират, както и невежите, и безсмислените загиват и оставят имота си на други.5

12 Те си мислят, че домовете им са вечни, и че жилищата им са от рода в род, и земите си наричат със свои имена.

13 Но човек в почит не ще пребъде; ще се уподоби на животните, които загиват.6

14 Тоя техен път е тяхно безумие, макар следващите подир тях да одобряват мнението им.

15 Като овци ги затварят в преизподнята; смъртта ще ги пасе, а на утрото праведниците ще господаруват над тях; силата им ще се изтощи; гробът е тяхното жилище.7

16 Но Бог ще избави душата ми от властта на преизподнята, кога ме приеме.8

17 Не бой се, кога човек богатее, кога славата на дома му расте:

18 защото, умирайки, нищо няма да вземе; славата му не ще отиде подире му;9

19 макар приживе той да облажава душата си, и тебе хвалят, че си угаждаш;10

20 той ще отиде в рода на своите бащи, които никога няма да видят светлина.

21 Човек, който е в почит и е неразумен, е подобен на животните, които загиват.11


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 77:2, Мат. 13:35

2 Иов 36:18, Пс. 51:9, Притч. 11:4

3 1 Иоан 3:16

4 Мат. 16:26, Марк. 8:37, 1 Петр. 1:19

5 Притч. 11:4, Екл. 2:16, 6:2

6 Екл. 3:19

7 Ис. 14:11, Откр. 2:27

8 Пс. 15:10

9 Иов 27:18

10 Втор. 29:19

11 Екл. 3:19, Лук. 12:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава