Псалм  77

  1 Учение Асафово. Слушай, народе мой, закона ми, наклонете ухо към думите на устата ми.

  2 Ще отворя устата си с притчи и ще изговоря гатанки от старо време.1

  3 Каквото сме чули и узнали и каквото са ни разказвали отците ни,2

  4 няма да скрием от техните деца, като разгласяме на идещия род славата на Господа, силата Му и чудесата Му, които Той стори.

  5 Той нареди наредби у Иакова и положи закон у Израиля, който заповяда на бащите ни да разказват на децата си,3

  6 за да знае идещият род, децата, които ще се родят, та и те в свое време да разказват на своите деца, -

  7 да възлагат надеждата си на Бога, да не забравят делата Божии, да пазят Неговите заповеди

  8 и да не бъдат като бащите - род упорит и бунтовен, непостоянен по сърце и неверен Богу по дух.

  9 Синовете Ефремови, въоръжени, стрелящи с лъкове, се обърнаха назад в деня на битката:4

10 те не спазиха завета на Бога и се отрекоха да ходят по Неговия закон;5

11 забравиха Неговите дела и чудеса, които им беше явил.

12 Той пред очите на техните бащи стори чудеса в Египетската земя, в поле Цоан:

13 раздели морето и ги преведе през него, и постави водите като стена;6

14 денем ги води с облак, а цяла нощ - с огнена светлина;7

15 разсече камък в пустинята и ги напои като из голяма бездна;8

16 из скала изведе потоци, и води потекоха като реки.

17 Но те продължаваха да грешат пред Него и да дразнят Всевишния в пустинята:

18 изкушаваха Бога в сърцето си, искайки храна по угодата си,9

19 говореха против Бога и казаха: "може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?"

20 Ето, Той удари в камък - и рукнаха води, потекоха ручеи. "Може ли Той да даде и хляб, може ли да приготви месо за Своя народ?"

21 Господ чу и пламна от гняв, и огън се разгоря против Иакова, и гняв се подигна против Израиля,10

22 задето не вярваха в Бога и се не уповаваха на спасение от Него.

23 Той заповяда на облаците отгоре и отвори вратите на небето,

24 та ги одъжди с мана за храна, и им даде хляб небесен.11

25 Хляб ангелски яде човек: Той им прати храна до насита.

26 Подигна на небето източния вятър и със силата Си докара южния,12

27 и ги одъжди с месо като с прах и с птици пернати като с пясък морски:13

28 изхвърли ги посред техния стан, около техните жилища,

29 и те ядоха и се преситиха; и това, що желаеха, им даде.

30 Ала не бе минала още прищявката им, храната им бе още в устата им,14

31 и гняв Божий дойде върху тях, уби техните тлъсти и повали Израилевите момци.

32 При все това те продължаваха да грешат и не вярваха в чудесата Му.15

33 И Той погуби дните им в суета и годините им в смутове.

34 Когато ги убиваше, те Го търсеха и се обръщаха и от ранни зори прибягваха към Бога,

35 и си спомняха, че Бог е тяхно прибежище, и Всевишният Бог е техен Избавител,

36 и с устата си Го лъстеха и с езика си лъжеха пред Него;

37 но сърцето им беше неправо пред Него, и те не бяха верни на завета Му.

38 Но Той, Милостивият, прощаваше греха и ги не изтребваше, много пъти отклоняваше Своя гняв и не възбуждаше всичката Си ярост:

39 Той помнеше, че те са плът, дихание, което отива и се не връща.16

40 Колко пъти бяха Го дразнили в пустинята и бяха Го разгневявали в необитаемата страна!17

41 и пак изкушаваха Бога и оскърбяваха Светия Израилев,

42 не помнеха Неговата ръка, деня, когато Той ги избави от потисничество,

43 когато извърши в Египет Своите личби и на поле Цоан - Своите чудеса;

44 и превърна реките им и потоците им в кръв, за да не могат да пият;18

45 напрати на тях насекоми да ги жилят и жаби да ги погубват;19

46 земните им сеитби предаде на гъсеници и труда им - на скакалци;20

47 лозята им уби с град и смоковниците им - със слана;21

48 добитъка им порази с градушка и стадата им - с гръмотевици;

49 напрати върху тях пламъка на Своя гняв, и негодувание, и ярост, и нещастия - напрати зли ангели;

50 уравняше пътеката на Своя гняв, не вардеше душите им от смърт и добитъка им предаде на мор;22

51 порази всичко първородно в Египет, начатъците от силите в Хамовите шатри;23

52 и поведе Своя народ като овци, и ги води като стадо през пустинята:24

53 води ги безопасно, и те не се бояха, а враговете им море покри;

54 и ги доведе в светата Своя област, на тая планина, която десницата Му бе придобила;

55 прогони отпред лицето им народите, а земята им раздели за тяхно наследие, и засели Израилевите колена в шатрите им.25

56 Но те още изкушаваха и огорчаваха Бога Всевишни и не спазваха наредбите Му;

57 отстъпваха и изменяха като бащите си, връщаха се назад като неверен лък;

58 огорчаваха Го със своите оброчища, и със своите истукани възбуждаха ревнуването Му.26

59 Бог чу и пламна от гняв и силно възнегодува против Израиля;

60 отритна жилището в Силом, скинията, в която обитаваше Той между човеците;27

61 и предаде на плен Своята сила, и Своята слава - в ръцете на врага;

62 предаде на меч Своя народ и презря Своето наследие.

63 Момците му огън поглъщаше, и на девиците Му не пееха брачни песни;

64 свещениците Му падаха от меч, и вдовиците Му не плачеха.28

65 Но Господ се вдигна, като че събуден от сън, като исполин от вино победен,

66 и порази враговете му в тила, предаде ги на вечен срам;29

67 и отхвърли Иосифовата шатра и не избра коляното Ефремово,

68 а избра коляното Иудино, Сион планина, която възлюби.

69 И уреди като небето Своето светилище и като земята го утвърди навеки,

70 и избра Своя раб Давида, взе го от овчите кошари,30

71 и изсред дойниците го доведе да пасе Неговия народ - Иакова, и Неговото наследие - Израиля.31

72 И той ги пасе с чисто сърце и ги води с мъдра ръка.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 48:5, Мат. 13:35

2 Пс. 43:2

3 Втор. 32:5, Иез. 2:3

4 Съд. 8:2, 12:1, Ис. 7:2, Ос. 7:11

5 4 Царств. 17:15

6 Изх. 14:21

7 Изх. 13:21, Пс. 104:39

8 Изх. 17:6, Числ. 20:11, Прем. 11:4, 1 Кор. 10:4

9 Числ. 11:4, Пс. 105:14, 1 Кор. 10:9

10 Числ. 11:1

11 Изх. 16:14, Числ. 11:7, Прем. 16:2, Иоан 6:31, 1 Кор. 10:3

12 Изх. 16:13, Числ. 11:31, Пс. 104:40

13 Изх. 16:13, Числ. 11:31, Пс. 104:40

14 Числ. 11:33

15 Втор. 1:32

16 Иак. 4:14

17 Числ. 14:22

18 Изх. 7:20, Пс. 104:29

19 Изх. 8:24, Пс. 104:31

20 Изх. 10:13

21 Изх. 9:23, 9:25, Пс. 104:33

22 Изх. 9:6

23 Изх. 12:29

24 Изх. 12:37

25 Иис. Нав. 12:7

26 Втор. 32:16

27 1 Царств. 4:11

28 1 Царств. 4:11

29 1 Царств. 5:6, 6:4

30 1 Царств. 16:11, 2 Царств. 7:8

31 2 Царств. 5:2, 1 Парал. 11:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава