Книга Притчи Соломонови - Глава  30

  1 Думи на Иакеевия син Агура. Вдъхновени изречения, които тоя човек е казал на Итиила, на Итиила и Укала:

  2 Наистина, аз съм по-невежа от кого и да било измежду човеците, и у мене няма разум човешки,1

  3 не се научих и на мъдрост, нито имам знанията на светиите.

  4 Кой е възлизал на небето и слизал? Кой е събрал вятъра в шепата си? Кой е свързал водата в дреха? Кой е поставил всички граници на земята? Как е името му? И как е името на сина му? Знаеш ли?2

  5 Всяка дума от Бога е чиста; Той е щит ономува, който се Нему уповава.3

  6 Не притуряй към думите Му, за да те не изобличи, и да не излезеш лъжец.4

  7 За две неща Те моля; не ми отказвай, преди да умра:

  8 суета и лъжа отдалечи от мене, сиромашия и богатство не ми давай, - храни ме с насъщния хляб,5

  9 да не би, като се преситя, да се отрека от Тебе и да кажа: "кой е Господ?" и да не би, като осиромашея, да почна да крада и да употребявам името на моя Бог напразно.6

10 Не хули слуга пред господаря му, за да те не прокълне, и ти да останеш виноват.

11 Има род, който кълне баща си и не благославя майка си.

12 Има род, който се смята за чист, а пък не е умит от нечистотиите си.7

13 Има род - о, колко високомерни са очите му, и колко надигнати клепките му!8

14 Има род, чиито зъби са мечове, и челюстите - ножове, за да пояжда сиромасите по земята и немотните между людете.9

15 Ненаситността има две дъщери: "давай, давай!" Ето три ненаситни, дори четири, които не ще кажат "стига!" -

16 преизподня и утроба безплодна, земя, която се не насища на вода, и огън, който не казва: "стига!"

17 Око, което се присмива на баща и нехае да се покорява на майка, ще бъде изкълвано от долински гарвани и от орлови пилци изядено!10

18 Три неща са непостижни за мене, дори четири, които не разбирам:

19 път на орел по небето, път на змия по скала, път на кораб посред море и път на мъж към девица.

20 Такъв е пътят и на жена прелюбодейка: яла и обърсала устата си, и казва: "нищо лошо не съм сторила".

21 От три неща се тресе земята, дори от четири, които не може да носи:

22 от роб, кога стане цар; от глупец, кога до насита яде хляб,

23 от позорна жена, кога се омъжва, и от слугиня, кога заема мястото на господарката си.

24 Ето четири малки на земята, но те са по-мъдри от мъдрите:

25 мравките - народ несилен, но лете си приготвят храната;11

26 хирогрилите - народ слаб, но правят къщите си на скала;

27 скакалците цар нямат, но излизат всички стройно;

28 паякът с щипалки се залавя, но се намира в царските палати.

29 Ето три, които стройно вървят, дори четири, които стройно излизат:

30 лъвът, най-силен между зверовете, не ще се отбие пред никого;12

31 конят и козелът, (водач на стадо,) и царят между своя народ.13

32 Ако в самозабрава си направил глупост и си намислил зло, тури ръка на уста;

33 защото, както кога се бие мляко, добива се масло, като се блъсне носът, потича кръв, тъй и кога се възбужда гняв, произлиза свада.14


Предишна глава Следваща глава


1 Иак. 1:10, 1 Кор. 15:9

2 Иов 38:4-5

3 Пс. 11:7

4 Втор. 4:2, 12:32

5 Евр. 13:5, Мат. 6:11, 1 Тим. 6:8

6 Втор. 8:12-14

7 Ис. 65:5

8 Притч. 6:17

9 Пс. 54:22, Притч. 12:18, Иер. 9:8

10 Притч. 20:20

11 Притч. 6:6

12 Дан. 7:4, Откр. 5:5

13 Екл. 8:4

14 Притч. 15:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава