Книга на Иисуса, син Сирахов - Глава  27

  1 Мнозина са грешили за маловажни работи, и който търси богатство, отвръща очи.1

  2 Дето се скрепяват камъни, се забива гвоздей: тъй и между продажба и купуване се вмъква грях.

  3 Ако някой не се удържи грижливо в страх Господен, домът му скоро ще се разори.

  4 При отсяване с решето остава смет: тъй и нечистотата на човека - при неговото разсъждение.

  5 Глинени съдини се изпитват в пещ, а човека изпитват в разговора му.2

  6 Грижите за дървото се проявяват в неговия плод: тъй и в словото - помислите на човешкото сърце.3

  7 Преди беседа не хвали човека, защото тя е изпитание на людете.

  8 Ако усърдно дириш правда, ще я намериш и ще се облечеш с нея като с великолепен подир.

  9 Птиците се прибират при подобните си; тъй и истината се обръща към ония, които се упражняват в нея.4

10 Както лъвът причаква плячката, тъй и греховете - ония, които вършат неправда.

11 Беседата на благочестивия е всякога мъдрост, а безумният се мени като месечината.5

12 Всред неразумни не губи време, а го прекарвай постоянно всред благоразумни.

13 Беседата на глупавите е отвратителна, и смехът им е в греховна забрава.

14 Пустословието на ония, които се много кълнат, прави да настръхват космите, а препирнята им уши запушва.6

15 Свадата на горделивите е кръвопролитие, и хулите им са нетърпими за слуха.

16 Който издава тайни, изгубва доверие и не ще намери приятел по душа.7

17 Обичай приятеля и бъди му верен;

18 ако пък издадеш тайните му, не тичай вече подире му;

19 защото, както човек убива врага си, тъй и ти си убил приятелството на ближния;8

20 и както ти би изпуснал из ръце птичка, тъй си изпуснал приятеля и не ще го хванеш;

21 не тичай подире му, защото той е далеч отишъл и избягал, както сърна от примка.9

22 Рана може да се превърже, и подир свада е възможно помирение;10

23 но който е издал тайни, той е изгубил надежда за помирение.

24 Който мига с око, той козни крои, и никой не ще го удържи от това;11

25 пред твоите очи той ще говори сладко и ще се учудва на думите ти,

26 а после ще изкриви устата си и в думите ти ще открие съблазън;

27 много неща мразя, но не толкоз, колкото него; и Господ ще го намрази.

28 Който хвърля камък нагоре, хвърля го на главата си, и коварен удар ще разтвори рани.12

29 Който копае яма, сам ще падне в нея, и който залага примка, сам ще се улови в нея.13

30 Който прави зло, върху него ще се обърне, и той не ще узнае, откъде му е дошло;

31 присмех и укор от горделивите и отмъщение като лъв го причакват.

32 С примка ще бъдат уловени ония, които се радват за падението на благочестивите, и скръб ще ги изнури преди смъртта им.

33 Злоба и гняв - и двете са гнусота, и грешният мъж ще бъде от тях обладаван.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Тим. 6:9

2 Притч. 27:21

3 Притч. 26:24

4 Сир. 13:12

5 Притч. 15:4, Еф. 4:29

6 Сир. 23:10, Иов 4:15

7 Притч. 11:13, Сир. 19:10

8 Сир. 6:14

9 Сир. 37:2

10 Сир. 22:24

11 Притч. 10:10

12 Рим. 12:19

13 Притч. 26:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава