Книга на пророк Исаия - Глава  37

  1 Щом цар Езекия чу това, раздра дрехите си и се покри с вретище, па отиде в дома Господен;1

  2 и проводи началника на двореца Елиакима, и писаря Севна, и стареите от свещениците, покрити с вретища, при пророк Исаия, сина Амосов.

  3 И те му казаха: тъй казва Езекия: тоя ден е ден на скръб, наказание и посрама, защото младенците дойдоха до отвърстието на майчината утроба, но сила няма за раждане.2

  4 Може би, Господ, Бог твой, ще чуе думите на Рабсака, когото асирийският цар, негов господар, проводи да хули живия Бог и да ругае с думите, които чу Господ, Бог твой; затова възнес молитва за останалите, които са още живи.

  5 И отидоха слугите на цар Езекия при Исаия.

  6 И рече им Исаия: тъй кажете на вашия господар: тъй казва Господ: не бой се от думите, които чу, с които Ме хулиха слугите на асирийския цар.

  7 Ето, Аз ще пратя в него дух, и той ще чуе вест и ще се върне в земята си, и Аз ще го поразя с меч в неговата земя.

  8 Тогава Рабсак се върна и намери асирийския цар да воюва против Ливна; защото бе чул, че господарят му се бе оттеглил от Лахис.

  9 И чу той за Тирхака, царя етиопски; нему бяха казали: ето, той излезе да се удари с тебе. Като чу това, той проводи пратеници при Езекия, думайки:3

10 тъй кажете на Езекия, царя иудейски: нека те не мами твоят Бог, Комуто се уповаваш, думайки: Иерусалим няма да бъде предаден в ръцете на царя асирийски.

11 Ето, ти си чул, какво сториха асирийските царе с всички земи, като туриха върху им заклятие; та ти ли ще оцелееш?

12 Боговете на народите, които бащите ми разориха, спасиха ли ги, спасиха ли Гозан и Харан, Рецеф и синовете на Еден, що са в Таласар?

13 Де е царят ематски, и царят арпадски, и царят на град Сепарваим, Ена и Ива?4

14 И взе Езекия писмото от ръката на пратениците и го прочете, па отиде Езекия в дома Господен и го разгърна пред лицето Господне;5

15 и помоли се Езекия пред лицето Господне и каза:

16 Господи Саваоте, Боже Израилев, Който седиш на херувими! Ти едничък си Бог на всички земни царства; Ти си сътворил небето и земята.6

17 Приклони, Господи, ухото Си и чуй; отвори, Господи, очите Си и погледни, и чуй думите на Сенахирима, който проводи да хулят Тебе, живия Бог.

18 Наистина, Господи, асирийските царе опустошиха всички страни и земите им

19 и нахвърляха в огън боговете им; но това са били не богове, а изделие на човешки ръце, дърво и камък, затова ги и изтребиха.

20 И сега, Господи, Боже наш, спаси ни от ръката му; и ще узнаят всички земни царства, че Ти, Господи, едничък си Бог.7

21 И проводи Исаия, син Амосов, до Езекия да кажат: тъй казва Господ, Бог Израилев: за което ти Ми се моли против Сенахирима, царя асирийски, -8

22 ето словото, което Господ изрече за него: ще те презре, ще ти се присмее девицата, дъщерята Сионова, ще поклати след тебе глава дъщерята Иерусалимова.

23 Кого ти кореше и хулеше? и против кого възвиси глас и дигна тъй високо очите си? Против Светия Израилев.

24 Чрез рабите си ти кореше Господа, думайки: с множество мои колесници се изкачих навръх планините, върху ребрата на Ливан, изсякох високите му кедри, хубавите му кипариси, и стигнах на самия му връх, в дъбравата на неговата градина;9

25 и разкопах и пих вода; и със стъпките на нозете си ще изсуша всички реки египетски.10

26 Нима не си слушал, че Аз отдавна направих това, в древни дни го предначертах, а сега го изпълних с това, че ти опустошаваш яките градове, като ги превръщаш в купища развалини?

27 И жителите им изнемогнаха; треперят и остават в срам; станали са като трева в полето и нежен злак, като тревуляк по покриви и препламнало жито преди да е изкласило.11

28 Ще седнеш ли, ще излезеш ли, или ще влезеш - Аз зная всичко, зная и дързостта ти против Мене.12

29 За твоята дързост против Мене и за това, че твоята надутост дойде до ушите Ми, ще туря брънката Си в ноздрите ти и юздата Си - в устата ти, та ще те върна назад по същия път, по който си дошъл.

30 И ето ти, Езекия, личба: яжте тая година израслото от падналото зърно, а на другата година - самораслото; на третата пък година сейте и жънете, садете лозя и яжте плодовете им.

31 И оцелелият в дома Иудин остатък ще пусне пак корен долу и ще даде плод горе,13

32 защото от Иерусалим ще произлезе остатъкът, и от Сион планина - спасеното. Това ще извърши ревността на Господа Саваота.14

33 Поради това тъй казва Господ за асирийския цар: "не ще влезе той в тоя град, нито ще хвърли там стрела, и не ще доближи до него с щит, нито ще насипе против него окоп:15

34 по който път е дошъл, по същия и ще се върне, но в тоя град няма да влезе, казва Господ.

35 Аз ще браня тоя град, за да го спася заради Мене и заради Моя раб Давида."16

36 Тогава излезе Ангел Господен, и погуби в асирийския стан сто осемдесет и пет хиляди души. На сутринта станаха, и ето, всички - мъртви тела.17

37 И отстъпи Сенахирим, цар асирийски, та си отиде, върна се и живееше в Ниневия.

38 И когато се кланяше в дома на своя бог Нисроха, синовете му Адрамелех и Шарецер го убиха с меч, а сами побягнаха в Араратската земя. И вместо него се възцари син му Асардан.18


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 19:1

2 4 Царств. 19:3, Ос. 13:13

3 4 Царств. 19:9

4 Ис. 36:19

5 4 Царств. 19:14

6 Пс. 79:2, Ис. 42:5, Деян. 4:24

7 2 Парал. 20:12

8 4 Царств. 19:20

9 Иер. 22:27

10 4 Царств. 19:24

11 Пс. 36:2, 128:6

12 Иер. 48:30

13 Иез. 12:16, Ам. 2:9

14 4 Царств. 19:31, Ис. 9:7

15 4 Царств. 19:32

16 4 Царств. 20:6

17 4 Царств. 19:35, 2 Парал. 32:21, Сир. 48:24, Ис. 10:12, 1 Мак. 7:41, 2 Мак. 8:19, 15:22

18 Тов. 1:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава