Книга на пророк Исаия - Глава  42

  1 Ето, Моят Отрок, Когото държа за ръка, Моят Избраник, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и Той ще възвести съд на народите;1

  2 няма да викне, нито да възвиси гласа Си, и няма да даде да Го чуят на улиците,

  3 пречупена тръст няма да строши, и тлеещ лен няма да угаси; ще произвежда съд по истина;2

  4 няма да ослабне, нито ще изнемогне, докле на земята не утвърди съд, и островите3 ще се уповават на Неговия закон.

  5 Тъй говори Господ Бог, Който е сътворил небесата и тяхното пространство, Който е разпрострял земята с нейните произведения, Който дава дихание на народа, що е на нея, и дух на ходещите по нея.4

  6 Аз, Господ, Те призовах в правда, ще Те държа за ръка и ще Те пазя, ще Те поставя завет за народа, светлина за езичниците,5

  7 за да отвориш очите на слепи, да изведеш вързаните от затвор и седещите в тъмнина - от тъмница.6

  8 Аз съм Господ, това е Моето име, и не ще дам славата Си другиму, нито хвалата Си на истукани.7

  9 Ето, предсказаното по-напред се сбъдна, и ново ще възвестя; преди то да стане, Аз ще ви възвестя.

10 Пейте Господу нова песен, хвала Нему от земните краища, вие, които плавате по морето, и всичко, което го пълни, островите и живеещите по тях.8

11 Нека възвисят глас пустинята и нейните градове, селищата, дето живее Кидар; нека тържествуват живеещите по скали, нека възклицават от върховете планински.

12 Нека въздадат Господу слава, и хвалата Му нека възвестят на островите.

13 Господ ще излезе като исполин, ревност ще възбуди като воин; ще извика и ще подигне воински вик, и ще се покаже силен против враговете Си.9

14 Дълго мълчах Аз, търпях и се сдържах; сега ще викам като родилка, ще разрушавам и ще поглъщам всичко;10

15 ще опустоша планини и хълмове, и всичката тяхна трева ще изсуша; и реките ще направя острови, и езерата ще изсуша;

16 и ще поведа слепите по път, който те не знаят, ще ги водя по незнайни пътеки, тъмата ще направя светлина пред тях, и кривите пътеки - прави: ето какво ще направя Аз за тях, и няма да ги оставя.11

17 Тогава ще се обърнат назад и с голям срам ще се покрият ония, които се надяват на идоли, които казват на истукани: вие сте наши богове.12

18 Слушайте, глухи, и гледайте, слепи, за да видите.13

19 Кой е тъй сляп, както е Моят раб, и глух, както е Моят вестител, когото проводих, кой е тъй сляп, както е възлюбеният, тъй сляп, както е рабът Господен?14

20 Ти си видял много, ала не си забелязвал; ушите ти са били отворени, ала не си слушал.15

21 Господу било угодно заради правдата Си да възвеличи и прослави закона.16

22 Но това е народ разорен и разграбен; те всички са вързани в подземия и скрити в тъмници; станали са плячка, и няма избавител, ограбени са и никой не казва: върни го!

23 Кой от вас е приклонил ухо към това, кой е вникнал и го е изслушал за бъдещето?

24 Кой предаде Иакова на разорение и Израиля - на грабители? Не е ли Господ, против Когото грешихме? Те не искаха да ходят по пътищата Му, нито слушаха закона Му.

25 И Той изля върху им яростта на Своя гняв и жестокостта на войната: тя ги окръжи с пламък от вси страни, но те не забелязваха, и гореше в тях, но те не разбраха това със сърце.17


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 12:18

2 Иоан 20:27, Ис. 43:17

3 По превода на 70-те: народите ще се уповават на Неговото име.

4 Ис. 37:16

5 Ис. 49:6, Деян. 13:47

6 Ис. 61:1, Лук. 4:18

7 Ис. 48:11

8 Откр. 5:9

9 Ис. 59:1

10 Ис. 57:11, 62:1, 65:6

11 Ис. 35:5

12 Пс. 96:7

13 Ис. 29:18, Иез. 12:2

14 Мат. 15:14

15 Иез. 33:31

16 Зах. 8:8

17 Иер. 21:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава