Книга на пророк Исаия - Глава  5

  1 Ще запея на моя Възлюбен Неговата песен за лозето Му. Моят Възлюбен имаше лозе навръх торна рътлина;1

  2 Той го огради и го очисти от камъни, насади в него отбор лозови пръчки и съгради кула по средата му, изкопа в него лин и очакваше да роди добро грозде, а то роди диво грозде.2

  3 И сега, жители иерусалимски и мъже Иудини, отсъдете между Мене и Моето лозе.

  4 Какво още трябваше да сторя за Моето лозе и го не сторих? Защо, докле очаквах да принесе добро грозде, то даде диво грозде?

  5 И тъй, ще ви кажа, какво ще направя с лозето Си: ще му махна оградата, и то ще бъде опустошавано; ще му разруша стените, и ще бъде тъпкано;3

  6 и ще го оставя да запустее: няма ни да го режат, ни да го копаят, - и ще обрасне то с тръне и бодили, и ще заповядам на облаците да не изливат дъжд върху него.4

  7 Лозе на Господа Саваота е домът Израилев, а мъжете на Иуда - обичен Негов сад. И чака Той правосъдие, но ето - кръвопролитие; чака правда - и ето - писък.5

  8 Горко вам, които притуряте къща към къща, които присъединявате нива към нива, тъй че за другите не остава място, сякаш само вие сте заселени на земята.6

  9 В ушите ми Господ Саваот каза: тия многобройни домове ще бъдат пусти, тия големи и хубави къщи - без жители;

10 десет уврата лозе ще дадат един бат, и един хомер посяно семе едвам ще донесе една ефа.

11 Горко на ония, които от ранно утро дирят сикер и до късна вечер се разпалят с вино;7

12 на техните пиршества има и китара, и гусла, и тимпан, и свирка, и вино; а към делата на Господа те и не поглеждат, нито помислят за деянията на Неговите ръце.8

13 Затова Моят народ неочаквано ще отиде в робство; неговите велможи ще гладуват и богаташите му ще се мъчат от жажда.

14 Затова преизподнята се е разширила и безмерно е разтворила устата си; и ще слезе там тяхната слава и богатство, шумът им и всичко, що ги весели.9

15 И ще се разкае човекът, ще се смири мъжът, и очите на горделивците ще бъдат сведени надолу;10

16 а Господ Саваот ще се възвеличи в съд, и Бог Светий ще яви светостта Си в правда.

17 И овците ще си пасат на воля, и чужди ще се хранят с оставените тлъсти пасбища на богатите.11

18 Горко на ония, които влекат подире си беззаконие с вървите на суетността и грях - като с колеснични ремъци;12

19 които казват: нека Той побърза и ускори делото Си, за да видим, и нека се приближи и се изпълни решението на Светия Израилев, за да узнаем!13

20 Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто - зло, тъмнината считат за светлина, и светлината - за тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото - за горчиво!14

21 Горко на ония, които са мъдри в своите очи и разумни пред сами себе си!15

22 Горко на ония, които са храбри вино да пият и са в сила да приготвят силно питие,16

23 които за подаръци оправдават виновния и лишават праведните от законното!17

24 Затова, както огън пояжда слама, и пламък изтребя сено, тъй ще изгине коренът им, и цветът им ще се разнесе като прах; защото те отхвърлиха закона на Господа Саваота и презряха словото на Светия Израилев.18

25 Затова гневът на Господа ще се разпали против Неговия народ, и Той ще простре ръката Си против него и ще го порази тъй, че планините ще потреперят, и труповете им ще бъдат като смет по улиците. И при всичко това гневът Му не ще се отвърне, и ръката Му ще бъде още простряна.19

26 И ще дигне знаме за далечни народи и ще даде знак на живеещия накрай земя, - и ето, той лесно и скоро ще дойде;20

27 у него не ще има ни уморен, ни отмалял; ни един не ще задреме и не ще заспи; не ще се свали пояс от кръста му, и не ще се скъса ремък на обущата му;

28 стрелите му са изострени, и всичките му лъкове - изопнати; копитата на конете му са като кремъци, и колелата му - като вихър;21

29 ревът му е като рев на лъвица; той рика като лъвче, и ще зареве, ще сграбчи плячката и отнесе, и никой не ще я отнеме.22

30 И в оня ден ще зареве против него сякаш ревът на разярено море; и ще погледне той на земята, и ето - тъма и скръб, и светлината потъмняла в облаците.23


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 2:21, Мат. 21:33, Марк. 12:1, Лук. 20:9

2 Иер. 8:13

3 Пс. 79:13, 1 Ездр. 9:9, Ос. 2:12

4 Ис. 1:30, Зах. 14:17

5 Пс. 79:16

6 Мих. 2:2

7 Притч. 23:30, Екл. 10:16, Лук. 6:25

8 Ис. 28:7, Ам. 6:5

9 Ис. 30:33

10 Ис. 2:11

11 Ис. 14:30

12 Притч. 5:22, Мих. 7:3

13 Иер. 17:15, Ам. 5:18, 2 Петр. 3:4

14 4 Царств. 17:9, Ам. 6:12

15 Притч. 3:7, Рим. 12:16

16 Притч. 31:4

17 Притч. 17:15

18 Ис. 9:18

19 Ис. 9:12, 10:6

20 Лев. 26:25, Ис. 13:2

21 Иер. 4:13

22 Иов 4:10, Иер. 2:15, 4:7, Иез. 32:2

23 Иов 18:5, Ис. 8:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава