Книга на пророк Исаия - Глава  53

  1 (Господи!) Кой повярва на това, що е чул от нас, и кому се откри мишцата Господня?1

  2 Защото Той изникна пред Него като младочка и като израстък из суха земя; няма в Него ни изглед, нито величие; ние Го видяхме, и в Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него.2

  3 Той беше презрян и унизен пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си; Той беше презиран, и ние за нищо Го не смятахме.3

  4 Но Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи; а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван от Бога.4

  5 А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме.5

  6 Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се всеки от пътя си, - и Господ възложи върху Него греховете на всинца ни.6

  7 Той бе измъчван, но страдаше доброволно и уста Си не отваряше; като овца биде Той заведен на клане, и както агне пред стигачите си е безгласно, така и Той не отваряше уста Си.7

  8 От затвор и съд Той биде грабнат; но рода Му кой ще обясни? защото Той бе изтръгнат от земята на живите; за престъпленията на Моя народ претърпя смърт.89

  9 Отредиха Му гроб със злодейци, но Той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях, и в устата Му нямаше лъжа.10

10 Но Господу биде угодно да Го съкруши, и Той Го предаде на мъчение; а кога душата Му принесе умилостивна жертва, Той ще види дълговечно потомство, и волята Господня успешно ще се изпълнява чрез Неговата ръка.11

11 С доволство Той ще гледа подвига на душата Си; чрез познанието, което ще имат за Него, Той, Праведникът, Моят Раб, ще оправдае мнозина и греховете им върху Си ще понесе.12

12 Затова Аз ще Му дам дял между великите, и със силните плячка ще дели, задето душата Си на смърт предаде, и към злодейци биде причислен, когато между това Той понесе върху Си греха на мнозина, и за престъпниците стана ходатай.13


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 42:20, Иоан 12:38, Рим. 10:16

2 Лук. 2:46

3 Марк. 9:12

4 Пс. 109:7, Мат. 20:19

5 Рим. 4:25, 1 Кор. 15:3, 1 Петр. 2:24

6 Иоан 3:16, Рим. 3:12

7 Мат. 26:63, 27:12, Марк. 14:61, Деян. 8:32

8 Според превода на 70-те: "При унижението Му Той бе лишен от праведен съд. Но рода Му кой ще обясни? Защото се отнема животът Му от земята, заради беззаконията на Моя народ бе заведен на смърт".

9 Мат. 17:23, 1 Кор. 15:3

10 1 Петр. 2:22, 1 Иоан 3:5

11 Иоан 12:24

12 Иер. 23:6, Деян. 7:52, Иоан 1:29

13 Марк. 15:28, Лук. 22:37

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава