Книга на пророк Иеремия - Глава  25

  1 Слово, което биде към Иеремия за цял иудейски народ, в четвъртата година на иудейския цар Иоакима, Иосиев син, - тая беше първа година на вавилонския цар Навуходоносора, -

  2 и което пророк Иеремия изрече към цял иудейски народ и към всички иерусалимски жители, като каза:

  3 от тринайсетата година на иудейския цар Иосия, син Амонов, до днес, - ето вече двайсет и три години, - биде към мене слово Господе, и аз от ранно утро ви говорих, - и вие не послушахте.

  4 Господ праща при вас всички Свои раби - пророците, от ранно утро праща, - и вие не послушахте и не наклонявахте ухо да слушате.1

  5 Вам казваха: "отвърнете се всеки от лошия си път и от лошите си дела и живейте в земята, която Господ даде вам и на вашите отци от века до века;2

  6 и не ходете след други богове, да им служите и да им се покланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си, и не ще ви сторя зло".3

  7 Но вие Ме не послушахте, казва Господ, и Ме гневихте с делата на ръцете си, за зло на себе си.

  8 Затова тъй казва Господ Саваот: задето не послушахте Моите думи,

  9 ето, Аз ще пратя и ще взема всички северни племена, казва Господ, и ще пратя до вавилонския цар Навуходоносора, Моя раб, и ще ги доведа против тая земя и против жителите й и против всички околни народи; и съвсем ще ги изтребя и ще ги направя за ужас, за присмех и вечно запустение.4

10 И ще прекратя у тях глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невеста, звук от воденични камъни и светлина от светило.5

11 И цялата тая земя ще стане пустиня и ужас; и тия народи ще служат на вавилонския цар седемдесет години.

12 И когато се изпълнят седемдесет години, ще накажа вавилонския цар и онзи народ, казва Господ, за тяхното нечестие, и Халдейската земя, и ще я направя вечна пустиня.6

13 И ще изпълня над тая земя всички Мои думи, които съм изрекъл против нея, всичко написано в тая книга, което Иеремия пророчески изрече против тия народи.

14 Защото и тях ще поробят многобройни народи и велики царе; и Аз ще им въздам според техните постъпки и според делата на ръцете им.7

15 Защото тъй ми каза Господ, Бог Израилев: вземи из ръката Ми тая чаша с вино от ярост и напои от нея всички народи, при които те пращам.8

16 И те ще пият - и ще политат и ще обезумеят, щом видят меча, който Аз ще пратя против тях.9

17 И взех чашата из ръката Господня и напоих от нея всички народи, при които Господ ме прати:

18 Иерусалим и иудейските градове, и царете му и князете му, за да ги опустоша и направя ужас, присмех и проклятие, както се вижда сега,10

19 фараона, египетския цар, слугите му, князете му и целия му народ,11

20 целия смесен народ, и всички царе на земя Уц, и всички царе на Филистимската - земя, Аскалон и Газа, Екрон и остатъците на Азот,

21 Едома, Моава и Амоновите синове,12

22 всички царе на Тир и всички царе на Сидон, царете над островите, които са отвъд морето,

23 Дедана, Тема, Буза и всички, които стрижат скулуфите си,13

24 всички царе на Арабия и всички царе на разноплеменните народи, които живеят в пустинята,

25 всички царе на Зимврия и всички царе на Елам, всички царе на Мидия,14

26 всички царе на север, близки един до друг и далечни, и всички земни царства, що са по лицето на земята, а царят на Сесах ще пие след тях.15

27 И кажи им: тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: пийте и се опийте, и повръщайте и паднете, и не ставайте, кога видите меча, който ще пратя против вас.16

28 Ако пък се откажат да вземат чашата из ръката ти, за да пият, то кажи им: тъй казва Господ Саваот: непременно ще пиете.

29 Защото, ето на тоя град, над който се призова Моето име, Аз почвам да нанасям нещастие; та вие ли ще останете ненаказани? Не, не ще останете ненаказани; защото Аз призовавам меч против всички, що живеят на земята, казва Господ Саваот.17

30 Затова пророкувай им всички тия думи и им кажи: Господ ще прогърми от висинето и от Своето свето жилище ще издигне глас; страшно ще прогърми против Своето селище; както ония, що тъпчат в лин, ще извика против всички, що живеят по земята.18

31 Шумът ще достигне земните краища, защото Господ се бори с народите: Той ще се съди с всяка плът, нечестивите ще предаде на меч, казва Господ.19

32 Тъй казва Господ Саваот: ето, нещастието ще минава от народ към народ, и голям вихър ще се подигне от краищата земни.

33 И в оня ден поразени от Господа ще има от единия край на земята до другия; те не ще бъдат оплакани, нито прибрани и погребани, ще бъдат тор по земното лице.20

34 Ридайте, пастири, и стенете, и посипете се с пепел, вождове на стадото: защото се изпълниха дните ви, за да бъдете заклани и разпилени, и ще паднете като скъпа съдина.21

35 И не ще има убежище за пастирите и спасение - за вождовете на стадото.

36 Чува се писък от пастирите и ридание - от вождовете на стадото, понеже Господ опустоши пасбищата им.

37 Яростта на Господния гняв изтребя мирните селища.

38 Той остави жилището Си като лъв; и земята им стана пустиня от яростта на опустошителя и от пламенния Му гняв.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 7:25, 29:19, 44:4

2 4 Царств. 17:13, Иер. 18:11, 35:15, Иона 3:8

3 Втор. 8:19, 11:28, Иер. 7:6

4 4 Царств. 17:23, Иер. 19:4, 19:8

5 Ис. 24:8, Иер. 7:34

6 2 Парал. 36:21-22, 1 Ездр. 1:1, Иер. 29:10, Дан. 9:2

7 Иер. 27:7

8 Откр. 16:19

9 Наум 3:11

10 Ис. 51:21, Иер. 29:22, 42:18

11 Иер. 46:2

12 Иер. 48:1

13 Лев. 19:27, Иер. 9:26

14 Иер. 49:34

15 Иер. 51:41

16 Иер. 51:7, Ис. 51:21

17 1 Петр. 4:17

18 Иоил 3:16, Ам. 1:2

19 Иоил 3:2, Соф. 3:8, Откр. 19:15

20 Ис. 34:3, Иер. 7:33, Откр. 11:8

21 Ис. 65:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава