Книга на пророк Иеремия - Глава  32

  1 Слово, което биде от Господа към Иеремия в десетата година на иудейския цар Седекия; тая година беше осемнайсетата година на Навуходоносора.

  2 Тогава войската на вавилонския цар обсаждаше Иерусалим, и пророк Иеремия беше затворен в стражарницата, която беше при дома на иудейския цар.1

  3 Иудейският цар Седекия го затвори там, като рече: "защо пророкуваш и казваш: тъй казва Господ: ето, Аз ще предам тоя град в ръцете на вавилонския цар, и той ще го превземе;2

  4 и Седекия, иудейският цар, не ще избегне от ръцете на халдейци, но бездруго ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар, и ще говори с него уста в уста, и очите му ще видят неговите очи;3

  5 и той ще отведе Седекия във Вавилон, дето и ще остане, докле го не посетя, казва Господ. Ако воювате с халдейци, не ще имате успех"?4

  6 И рече Иеремия: такова беше към мене словото Господне:

  7 ето Анамеил, син на чича ти Салума, иде при тебе да ти каже: купи моята нива, която е в Анатот, защото по роднинско право тебе се пада да я купиш.5

  8 И Анамеил, чичовият ми син, дойде при мене, по словото Господне, в стражарницата и ми каза: купи нивата ми в Анатот, във Вениаминовата земя, защото правото на наследство е твое, и купилното право е твое; купи си я. Тогава узнах, че това беше слово Господне.6

  9 И купих от Анамеила, чичовия ми син, нивата в Анатот и претеглих му седем сикли сребро и десет сребърника;

10 и записах на книга, запечатах я, повиках при това свидетели и претеглих на къпони среброто.

11 И взех купилния запис, както запечатания според закона и наредбата, тъй и отворения, -

12 и дадох тоя купилен запис на Варуха, син на Нирия, Маасеев син, пред очите на Анамеила, чичов син, и пред очите на свидетели, които подписаха тоя купилен запис пред очите на всички иудеи, които седяха в стражарницата;7

13 и заповядах на Варуха в тяхно присъствие:

14 тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: вземи тия записи, - купилния запис, който е запечатан, и отворения запис, - и ги тури в глинен съд, за да останат там дълго време.

15 Защото тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: в тая земя пак ще се купуват къщи, ниви и лозя.8

16 И като предадох на Нириевия син Варуха купилния запис, аз се помолих Господу:

17 "о, Господи Боже! Ти сътвори небето и земята с Твоята голяма сила и простряна мишца; за Тебе няма нищо невъзможно;9

18 Ти явяваш милост на хиляди и за беззаконието на бащите отплащаш в недрата на децата им след тях: Боже великий, силний, Комуто името е Господ Саваот!10

19 Велик по мъдрост и силен по дела, Комуто очите са отворени върху всички пътища на синовете човешки, за да отплащаш всекиму според пътищата му и според плодовете на делата му,11

20 Който извърши чудеса и личби в Египетската земя и извършваш доднес и в Израиля и между всички люде, и Си създаде име, както в тоя ден,12

21 и изведе Твоя народ Израиля из Египетската земя с личби и с чудеса, със силна ръка и простряна мишца при голям ужас,13

22 и даде им тая земя, която с клетва бе обещал на отците им да им дадеш, - земя, дето тече мед и мляко.14

23 Те влязоха и я завладяха, ала не слушаха Твоя глас и не ходеха по Твоя закон, не вършеха каквото им бе Ти заповядал да вършат, и заради това Ти напрати върху им цялото това нещастие.

24 Ето, насипите достигат до града, за да бъде превзет; и от меч, глад и мор градът се предава в ръцете на халдейци, които воюват против него; каквото Ти говори, се изпълня, и ето, Ти видиш това.

25 А Ти, Господи Боже, ми рече: купи си нива за сребро и привикай свидетели тогава, когато градът се предава в ръцете на халдейци".

26 И биде слово Господне към Иеремия:

27 ето, Аз съм Господ, Бог на всяка плът; има ли нещо невъзможно за Мене?15

28 Затова тъй казва Господ: ето, Аз предавам тоя град в ръцете на халдейци и в ръцете на вавилонския цар Навуходоносора, и той ще го превземе,

29 и ще влязат халдейци, които обсаждат тоя град, ще запалят града с огън и ще изгорят него и къщите, по чиито стрехи се е възнасяло кадение Ваалу и се е извършвало възлияние на чужди богове, за да Ме разгневяват.16

30 Защото синовете Израилеви и синовете Иудини още от младини само зло вършиха пред очите Ми; синовете Израилеви само Ме разгневяваха с делата на ръцете си, казва Господ.17

31 И като че за Мой гняв и за Моя ярост съществува тоя град от самия ден на съграждането си до днес, за да го отхвърля от лицето Си

32 за всичкото зло на синовете Израилеви и синовете Иудини, което, за да Ме разгневяват, вършеха - те, царете им, князете им, свещениците им, пророците им, и мъжете на Иуда и жителите на Иерусалим.

33 Те се обърнаха към Мене гърбом, а не с лице; и когато ги учих, учих ги от ранно утро, те не искаха да приемат поука,18

34 и в дома, върху който се призова Моето име, поставиха своите гнусотии и го оскверниха.19

35 В долината на Еномовите синове съградиха капища Ваалу, за да прекарват през огън синовете си и дъщерите си в чест на Молоха, което Аз не съм им заповядвал, и на ум не Ми е идвало, че те ще вършат тая гнусотия, като вкарват в грях Иуда.20

36 Но сега тъй казва Господ, Бог Израилев, за тоя град, за който вие казвате: "с меч, глад и мор се предава в ръцете на вавилонския цар", -

37 ето, Аз ще ги събера от всички страни, в които ги бях прогонил в гнева Си, в яростта Си и в голямото негодуване, и ще ги върна на това място и ще им дам да живеят безопасно.21

38 Те ще бъдат Мой народ, и Аз ще им бъда Бог.22

39 И ще им дам едно сърце и един път, за да се боят от Мене през всички дни на живота, за тяхно добро и за добро на децата им след тях.23

40 И ще сключа с тях вечен завет, по който не ще се отвърна от тях, и ще им правя добро, и ще вложа в сърцата им страх от Мене, за да не отстъпват от Мене.24

41 И ще се радвам за тях, като им правя добро, и ще ги насадя крепко на тая земя - от все сърце и от все душа.25

42 Защото тъй казва Господ: както напратих върху тоя народ всичкото това голямо зло, тъй ще напратя върху тях всичко добро, що съм изрекъл за тях.26

43 И те ще купуват ниви в тая земя, за която казвате: "това е пустиня, без люде, без добитък; тя е предадена в ръцете на халдейци";27

44 ще купуват ниви за сребро, ще вписват в записи, ще запечатват и ще привикват свидетели - в земята Вениаминова, в иерусалимските околности и в Иудините градове, в планинските градове, в полските градове и в южните градове; защото ще върна пленниците им, казва Господ.28


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 33:1

2 Иер. 21:7, 27:6

3 Иер. 34:3

4 Иез. 17:12, Иер. 52:11, Ис. 24:19

5 Мат. 27:9, Лев. 25:25

6 Иер. 1:1

7 Иер. 36:4

8 Иер. 32:44

9 Иер. 27:5, 32:27

10 Изх. 34:7, Втор. 5:10

11 Пс. 61:13, Притч. 24:12, Иез. 33:20, Мат. 16:27, Рим. 2:6, Иер. 16:17

12 Изх. 4:6-7

13 Изх. 6:6, 2 Царств. 7:23

14 Бит. 12:7, Изх. 13:5

15 Числ. 16:22

16 Иер. 11:17

17 Бит. 8:21

18 Иер. 2:27, 18:18

19 Втор. 12:11, 4 Царств. 21:4, 2 Царств. 21:4, 2 Парал. 33:4-5

20 Лев. 18:21, 4 Царств. 21:6

21 Втор. 30:3, Иер. 12:14-15

22 Иер. 24:7

23 Иез. 11:19, 36:26

24 Иер. 31:31, 31:33, Рим. 11:27

25 Втор. 30:9, Иер. 24:6, Бит. 9:15

26 Иер. 31:28

27 Иер. 33:10

28 Иер. 17:26, 29:14, 30:3, 31:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава