Книга на пророк Иеремия - Глава  49

  1 За Амоновите синове тъй казва Господ: нима Израил няма синове? нима той няма наследник? Защо тогава Малхом завладя Гад, и народът му живее в градовете му?1

  2 Затова ето, идат дни, казва Господ, когато в Рава на Амоновите синове ще се чува боен вик, и тя ще стане купище развалини, и градовете й ще бъдат с огън изгорени, и Израил ще завладее ония, които го владяха, казва Господ.2

  3 Ридай, Есевоне, защото Гад е опустошен; викайте, дъщери равски, опашете се с вретище, плачете и се скитайте по кошарите, защото Малхом ще иде в плен заедно със свещениците и князете си.3

  4 Защо се хвалиш с долините? Твоята долина с кръв ще се облее, вероломна дъще, която се уповаваш на съкровищата си, думайки: "кой ще дойде против мене?"4

  5 Ето, Аз ще напратя върху тебе ужас от всички твои околности, казва Господ, Бог Саваот; разбягайте се, кой където може, и никой не ще събере разбягалите се.

  6 Но след това Аз ще върна пленниците - Амонови синове, казва Господ.5

  7 За Едом тъй казва Господ Саваот: нима вече няма мъдрост в Теман? Нима изчезна благоразумието у разумните? Нима оскъдя тяхната мъдрост?6

  8 Бягайте, обръщайте гръб, крийте се в пещерите, дедански жители, защото Аз ще напратя върху него Исавовата гибел, - времето, когато го посетя.7

  9 Ако берачите на лозе биха дошли при тебе, то навярно биха оставили някои необрани чепки. И ако крадци биха дошли през нощта, те биха откраднали, колкото им е нужно.8

10 Аз пък доголо ще обера Исава, ще открия скришните му места, и не ще може да се скрие. Ще бъде изтребено племето му, и братята му, и съседите му; и не ще го има.

11 Остави сираците си, Аз ще подкрепя живота им, и твоите вдовици нека се Мен надяват.

12 Защото тъй казва Господ: ето и ония, на които не бе съдено да пият чашата, бездруго ще я пият, та ти ли ще останеш ненаказан? Не, не ще останеш ненаказан, но бездруго ще пиеш чашата.9

13 Защото кълна се в Мене Си, казва Господ, че Восор ще стане за ужас, за присмех, пустиня и проклятие, и всичките му градове ще станат вечни пустини.10

14 Чух глас от Господа, и пратеник е пратен при народите да каже: съберете се и идете против него, дигайте се за война.11

15 Защото ето, ще те направя малък между народите, презрян между людете.12

16 Ужасното ти положение и гордостта на сърцето ти измамиха тебе, който живееш в скални пукнатини и завземаш върховете на хълмовете. Но макар и като орел да би свил високо гнездото си, и оттам ще те сваля, казва Господ.13

17 И ще стане Едом за ужас; всеки, който минава край него, ще се слиса и ще подсвирне, гледайки всичките му рани.14

18 Както бяха разорени Содом и Гомора и съседните им градове, казва Господ, тъй и там не ще живее ни един човек, и човешки син не ще престои в него.15

19 Ето, той възлиза като лъв от висините Иордански към укрепените жилища; но Аз ще ги принудя да излязат бързо из Идумея, и който е избран, него ще поставя над нея. Защото, кой е Мен подобен? и кой ще поиска отговор от Мене? и кой пастир ще Ми се опре?16

20 И тъй, изслушайте решението на Господа, което Той постанови за Едома, и намеренията Му, които Той има за теманските жители: наистина, тях, най-малките от стадата, ще ги повлекат и ще опустошат жилищата им.

21 От шума на тяхното падане ще се потресе земята, и екът от техния вик ще се чуе до Червено море.17

22 Ето, като орел ще се подига той, ще полети и ще разпери крила над Восор; и сърцето на храбрите идумейци ще бъде в оня ден като сърце на жена, кога ражда.18

23 За Дамаск. - Посрамиха се Емат и Арпад, защото, щом чуха скръбната вест, отпаднаха духом; като тревожно море, не могат да се успокоят.19

24 Изплаши се Дамаск и се обърна на бяг; страх го обзе; болка и мъки го хванаха като жена, кога ражда.20

25 Как не оцеля градът на славата, градът на моята радост?

26 И тъй, ще падат младежите му на улиците му, и всички войници ще загинат в оня ден, казва Господ Саваот.21

27 И ще запаля огън в стените Дамаски, - и ще унищожи дворците Венададови.22

28 За Кидар и за асорските царства, които порази Навуходоносор, вавилонски цар, тъй казва Господ: ставайте, вървете против Кидар и съсипвайте синовете на Изток?23

29 Шатрите им и овците им ще вземат за себе си, и покривките им и цялата им покъщнина, и камилите им ще вземат и ще им викат: ужас отвред!

30 Бягайте, махайте се по-скоро, скрийте се в пропасти, асорски жители, казва Господ, защото Навуходоносор, вавилонски цар, взе решение за вас и замисли заговор против вас.

31 Ставайте, вървете против мирния народ, който си живее безгрижно, казва Господ; у него няма ни врати, ни заворки; живеят уединено.

32 Камилите им ще бъдат плячкосани, и многото им стада - разграбени; и ще ги разпилея по всички ветрове, тях, които си стрижат скулуфите, и от всичките им страни ще напратя върху тях гибел, казва Господ.24

33 И ще стане Асор жилище на чакали, вечна пустиня; човек не ще живее там, и човешки син не ще се спира в него.

34 Слово Господне, което биде към пророк Иеремия против Елама в начало на царуването на Седекия, иудейски цар:25

35 тъй казва Господ Саваот: ето, ще счупя лъка на Елама, главната им сила;26

36 и ще напратя върху Елама четири вятъра от четирите краища на небето, и ще развея еламци по всички тия ветрове, и няма да има народ, където да не отидат прокудени еламци;

37 и ще поразя еламци със страх пред враговете им и пред тия, които искат душата им; и ще напратя върху тях бедствие, Моя гняв, казва Господ, и ще изпратя след тях меч, докле ги не изтребя;

38 и ще поставя престола Си в Елам, и ще изтребя там царя и князете, казва Господ.

39 Но в последните дни ще върна Еламовите пленени, казва Господ.27


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 25:2-3

2 Ам. 1:14

3 Иис. Нав. 8:2

4 Иер. 21:13

5 Иер. 33:7

6 Иез. 25:12, Ис. 29:14, Авд. 1:8

7 Иер. 49:30, 50:31

8 Авд. 1:5

9 Иер. 25:15, 28-29, 1 Петр. 4:17

10 Иер. 18:16

11 Авд. 1:1

12 Авд. 1:2

13 Иер. 51:55, Ам. 9:3

14 Иер. 50:13

15 Бит. 19:25, Ис. 13:19-20, Иер. 50:40

16 Иер. 50:44, Иов 41:1

17 Иер. 50:46

18 Иер. 48:40

19 Ис. 17:1, 36:19, Ам. 1:3

20 Иер. 4:31

21 Иер. 50:30

22 Ам. 1:4

23 Иер. 2:10, Ис. 21:16

24 Иез. 5:10

25 Иер. 25:25

26 Ис. 22:6

27 Иер. 48:47

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава