Книга на пророк Иеремия - Глава  51

  1 Тъй казва Господ: ето, Аз ще подигна разрушителен вятър против Вавилон и против живеещите в него Мои противници;1

  2 и ще пратя против Вавилон веячи, които ще го развеят, и ще опустошат земята му, защото в деня на бедствието ще нападнат върху него от вси страни.2

  3 Нека стрелец изопва лък против оногова, който изопва лък, и против тогози, който се гордее с бронята си; и не щадете младежите му, изтребете цялата му войска.

  4 Ударените нека паднат на Халдейската земя и пронизаните - по пътищата й.

  5 Защото не е овдовял Израил, нито Иуда от своя Бог, Господа Саваота, макар че и земята им е пълна с грехове пред Светия Израилев.3

  6 Бягайте изсред Вавилон и спасявайте всеки душата си, за да не загинете от беззаконията му, защото това време е отмъщение за Господа: Той му отплаща, каквото е заслужил.4

  7 Вавилон биде в ръката Господня златна чаша, която опиваше цяла земя; народите пиха от нея вино, и обезумяха.5

  8 Внезапно падна Вавилон и се разби; ридайте за него, вземете балсам за раните му, може би той ще оздравее.6

  9 Лекувахме Вавилон, ала не оздравя; оставете го, и да идем всеки в земята си, защото присъдата за него стигна до небесата и се издигна до облаците.7

10 Господ изкара наяве нашата правда; нека идем и възвестим в Сион делото на нашия Господ Бог.8

11 Острете стрели, пълнете колчани; Господ възбуди духа на мидийските царе; защото Той замисля нещо против Вавилон, та да го унищожи, понеже това е отмъщение на Господа, отмъщение за Неговия храм.9

12 Срещу вавилонските стени издигнете знаме, усилете надзора, разположете стражи, пригответе засади, защото, както Господ е помислил, тъй и ще направи онова, което изрече против вавилонските жители.

13 О, ти, който живееш при големите води, който изобилствуваш със съкровища! дойде краят ти, пределът на твоята алчност!10

14 Господ Саваот се закле Сам в Себе Си: истина казвам, че ще те напълня с люде като със скакалци, и ще подигнат вик против тебе.11

15 Той сътвори земята със силата Си, утвърди вселената с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата.12

16 По гласа Му шумят водите небесни, и Той издига облаците от краищата земни, произвежда светкавици всред дъжд и изкарва вятъра из Своите клетове.13

17 Безумствува всеки човек в своето знание, срами себе си всеки леяр с истукана си, защото истуканът му е лъжа, и няма в него дух.14

18 Това е пълна суета, дело на заблуда; във време на тяхното наказание те ще изчезнат.

19 Дялът на Иакова не е като техния, защото неговият Бог е Творец на всичко, и Израил е жезъл на наследието Му, името Му е Господ Саваот.15

20 Ти беше мой чук, бойно оръжие; с тебе народи поразявах и с тебе царства съсипвах;16

21 с тебе поразявах кон и ездача му, и с тебе поразявах колесница и возача й;

22 с тебе поразявах мъж и жена, с тебе поразявах и стар, и млад, с тебе поразявах и момък, и мома;

23 с тебе поразявах пастира и стадото му, с тебе поразявах и земеделец и работния му добитък, с тебе поразявах и областни началници и градски управители.

24 И ще отплатя на Вавилон и на всички жители халдейски за всичкото онова зло, що сториха на Сион пред ваши очи, казва Господ.17

25 Ето, Аз съм против тебе, пагубна планино, казва Господ, която разоряваш цяла земя; и ще простра против тебе ръката Си, ще те съборя от скалите и ще те направя обгоряла планина.18

26 И не ще вземат от тебе камък за ъгли, ни камък за основи, а ще бъдеш вечна пустош, казва Господ.

27 Издигнете знаме на земята, тръбете с тръба всред народите, въоръжете против него народите, свикайте против него царства араратски, минийски и аскеназки, поставете вожд против него, нагонете коне като страшни скакалци.19

28 Въоръжете против него народите, царете на Мидия, нейните областни началници и всички нейни градски управители и цялата ней подчинена земя.

29 Земята се тресе и трепери, защото над Вавилон се сбъдват намеренията на Господа да направи земята Вавилонска пустиня без жители.

30 Престанаха да се бият вавилонските юнаци, седят в своите крепости; изтощи се силата им, станаха като жени, жилищата им са изгорени, заворите им са строшени.20

31 Бързоходец тича срещу бързоходец, и вестител - срещу вестител, да обадят на вавилонския цар, че градът му е превзет от всички краища,

32 и бродовете са захванати, и оградите са изгорени с огън, и войниците от страх са поразени.21

33 Защото тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: дъщерята вавилонска е като на гумно, кога вършеят на него; още малко, и ще дойде време за жетвата й.22

34 Яде ме и ме гриза Навуходоносор, вавилонският цар; направи ме празен съд; поглъща ме като змей; пълни утробата си с моите сласти, захвърля ме.

35 Оскърблението над мене и плътта ми да бъде върху Вавилон, ще каже обитателката Сионова, и кръвта ми - върху жителите халдейски, ще каже Иерусалим.

36 Затова тъй казва Господ: ето, Аз ще се застъпя за твоето дело и ще отмъстя за тебе, и ще пресуша морето му и ще изсуша каналите му.

37 И Вавилон ще стане купище развалини, жилище на чакали, за ужас и за присмех, без жители.23

38 Като лъвове ще завият те всички и ще зареват като малки лъвчета.24

39 Кога се разпалят, ще им дам гощавка и ще ги опия, да се развеселят, да заспят вечен сън и да се не пробудят, казва Господ.25

40 Ще ги подкарам като агнета на клане, като овни заедно с козли.

41 Как биде превзет Сесах, и биде завоювана славата на цялата земя! Как Вавилон стана за ужас между народите!26

42 Втурна се върху Вавилон морето; той е покрит от многото му вълни.27

43 Градовете му станаха пустиня, суха земя, степ, земя, дето не живее ни един човек и дето човешки син не минава.

44 И ще посетя Вила във Вавилон и ще изтръгна из устата му, що е погълнал, и народите не ще вече да се стичат към него, дори и вавилонските стени ще паднат.

45 Излез изсред него, народе мой, и спасявайте всеки душата си от яростния гняв Господен.28

46 Да не отслабва сърцето ви, и не бойте се от мълвата, която ще се чуе по земята; мълвата ще дойде в една година и после в друга година, и на земята ще има насилие, властник ще въстане против властник.

47 Затова ето, идат дни, когато ще посетя идолите на Вавилон и цялата му земя ще се посрами, и всичките му поразени ще паднат всред него.

48 И ще възтържествуват над Вавилон небе и земя и всичко по тях; защото от север ще му дойдат опустошители, казва Господ.29

49 Както Вавилон поваляше (наземи) поразените израилтяни, тъй във Вавилон ще бъдат повалени поразените по цялата страна.

50 Вие, които се отървахте от меч, бягайте и се не спирайте, спомнете си отдалеч за Господа, и да дойде Иерусалим на сърцето ви.

51 Срам ни беше, когато слушахме ругатни; безчестие покриваше лицата ни, когато чужденци влязоха в светилището на Господния дом.

52 Затова ето, идат дни, казва Господ, когато ще посетя истуканите му, и по цялата му земя ще стенат ранените.30

53 Макар и да би се въздигнал Вавилон до небеса и макар да би на високо укрепил твърдината си, - от Мене ще му дойдат опустошители, казва Господ.31

54 Екот и писък ще се понесе от Вавилон, и разрушение голямо - от Халдейската земя,

55 защото Господ ще опустоши Вавилон и ще тури край на горделивия му глас. Ще зашумят вълните им като големи води, ще заечи шумният им глас.

56 Защото ще дойде върху него, върху Вавилон, опустошител, и хванати ще бъдат ратоборците му, сломени ще бъдат лъковете им; защото Господ, Бог на отплатата, ще отплати.32

57 И ще опият князете му и мъдреците му, областните му началници и градските му управители, и войниците му, и ще заспят вечен сън и не ще се пробудят, казва Царят, - Господ Саваот е името Му.

58 Тъй казва Господ Саваот: дебелите вавилонски стени ще бъдат разрушени до основи, и високите му порти ще бъдат с огън изгорени; и тъй, напразно се трудиха народите и племената се мъчиха за огъня.33

59 Слово, което пророк Иеремия заповяда на Сераия, син на Нирия, Маасеев син, когато тоя тръгваше за Вавилон със Седекия, иудейски цар, в четвъртата година на царуването му; Сераия беше главен постелник.

60 Иеремия вписа в една книга всички злополуки, които трябваше да сполетят Вавилон, всички тия речи, написани против Вавилон.34

61 И рече Иеремия на Сераия: кога влезеш във Вавилон, гледай, прочети всички тия речи

62 и кажи: Господи! Ти каза за това място, че ще го унищожиш тъй, че не ще остане в него ни човек, ни добитък, а ще стане вечна пустиня.

63 И кога свършиш да четеш тая книга, привържи към нея камък, хвърли я всред Ефрат

64 и кажи: тъй ще потъне Вавилон и не ще се подигне от това бедствие, което Аз ще напратя върху него, и те съвсем ще отмалеят. Дотук са речите на Иеремия.35


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 13:1, Иер. 4:11

2 Ис. 27:12

3 Иоан 14:18

4 Иер. 50:8

5 Иер. 25:27

6 Ис. 21:9, Откр. 14:8, 18:2, 18:10

7 Откр. 16:19, 18:5

8 Мих. 7:9

9 Иер. 46:4, 50:28, Ис. 13:17

10 Откр. 17:2

11 Ам. 6:8

12 Бит. 1:6, Иер. 10:12

13 Пс. 134:7

14 Иер. 10:14, Ис. 44:9

15 Иер. 10:16

16 Иер. 50:23

17 Иер. 30:16, 50:29, 2 Сол. 1:6

18 Иов 9:5, Откр. 8:8

19 Иер. 6:4, Бит. 8:4, Ис. 37:38

20 Иер. 50:37

21 Иер. 50:38

22 Мих. 4:12, Откр. 14:15

23 Иер. 50:13, Откр. 18:2

24 Ис. 5:29

25 Ис. 29:10

26 Иер. 25:26

27 Ис. 8:7, Иез. 26:3

28 Иер. 51:6

29 Откр. 18:20

30 Иез. 26:15

31 Пс. 138:8, Ам. 9:2, Авд. 1:4

32 Втор. 32:35, Рим. 12:19, Евр. 10:30

33 Ис. 2:15

34 Иер. 36:7

35 Откр. 18:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава