Книга на пророк Иеремия - Глава  9

  1 О, кой ще даде на главата ми вода и на очите ми - извор сълзи! Аз бих плакал ден и нощ за убитите на дъщерята на моя народ.1

  2 О, кой би ми дал в пустинята пътнишко пристанище! Бих оставил моя народ и бих забягнал от тях: защото те всички са прелюбодейци, сбирщина вероломници.2

  3 Като лък опъват езика си за лъжи, с неправда се усилят на земята; защото минуват от едно зло на друго и Мене не познават, казва Господ.3

  4 Пазете се всеки от приятеля си, и не се доверявайте никому от братята си; защото всеки брат туря препънка другиму, и всеки приятел разнася клевета.4

  5 Всеки лъже приятеля си, и правда не говорят: приучиха езика си да говори лъжа, лукавничат до умора.5

  6 Ти живееш всред коварство, поради коварство те се отричат да Ме познават, казва Господ.6

  7 Затова тъй казва Господ Саваот: ето, ще ги разтопя и ще ги изпитам; защото, как иначе да постъпя с дъщерята на Моя народ?7

  8 Езикът им - стрела смъртоносна, говори коварно; с уста говорят към ближния си дружелюбно, а в сърце си му примки кроят.8

  9 Нима не ще ги накажа за това, казва Господ? не ще ли отмъсти душата Ми на такъв народ, като тоя?9

10 За планините ще дигна плач и писък, и за степните пасбища - ридание, защото те са изгорени, тъй че през тях никой не минува, нито се чува блеене на стада: и птици небесни, и добитък - всичко се е пръснало и разбягало.

11 И ще обърна Иерусалим на купище камъни, жилище на чакали, и градовете на Иудея ще направя пустиня, без жители.10

12 Има ли такъв мъдрец, който да разбере това? И оня, към когото говорят уста Господни - да обясни, защо загина страната и изгоря като пустиня, тъй че никой не минува през нея?11

13 И рече Господ: за това, че оставиха Моя закон, който бях наредил за тях, не слушаха гласа Ми и не постъпваха според него,12

14 а ходиха по упорството на сърцето си и след Вааловци, както ги научиха бащите им.13

15 Заради това тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев: ето, ще нахраня тия люде с пелин, ще ги напоя с вода и жлъчка14

16 и ще ги пръсна между народи, които не познаваха ни те, ни бащите им, и ще пратя подире им меч, докле ги изтребя.15

17 Тъй казва Господ Саваот: потърсете и повикайте да дойдат оплаквачки; пратете да дойдат вещи жени в тая работа.16

18 Нека побързат и дигнат плач заради нас, та из очите ни да се леят сълзи, и от клепките ни вода да тече.17

19 Защото глас от плач се чуе откъм Сион: "как ни ограбиха! ние сме зле посрамени, защото оставяме земята: разрушиха ни жилищата".

20 И тъй, слушайте, жени, словото на Господа, и да внимава ухото ви на словото от устата Му; и учете дъщерите си на плач, и една друга - на плачевни песни.

21 Защото смъртта влиза през прозорците ни, втурва се в чертозите ни, за да изтреби децата от улицата, младежите от стъгдите.

22 Речи: тъй казва Господ: и ще бъдат хвърлени труповете на людете като тор на полето и като снопи зад жетваря, и не ще има кой да ги събере.18

23 Тъй казва Господ: да се не хвали мъдър с мъдростта си, да се не хвали силен със силата си, да се не хвали богат с богатството си.19

24 Но който се хвали, нека се хвали с туй, че Ме разбира и знае, че Аз съм Господ, Който върша милост, съд и правда на земята; защото само това Ми е благоугодно, казва Господ.20

25 Ето, идат дни, казва Господ, когато ще посетя всички обрязани и необрязани:

26 Египет и Иудея, Едома и Амоновите синове, Моава и всички, които си стрижат скулуфите, които живеят в пустинята; защото всички тия народи са необрязани, а целият Израилев дом е с необрязано сърце.21


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 22:4, Иер. 14:17

2 Иер. 7:9

3 Пс. 63:4, Иез. 22:29, Марк. 12:14

4 Мих. 7:5, Мат. 10:26

5 Пс. 63:4

6 Ос. 4:1

7 Ис. 1:25, 48:10

8 Пс. 27:3, 54:22, Притч. 30:14

9 Иер. 5:9

10 Пс. 78:1, Мих. 3:12, Иез. 12:20

11 Втор. 32:28, Пс. 106:43, Ос. 14:10

12 Втор. 29:25

13 Ис. 65:2, Варух 1:22

14 Иер. 8:14, 23:15

15 Лев. 26:33

16 Ам. 5:16

17 Иер. 13:17

18 Иер. 7:33

19 1 Кор. 1:31

20 Иоан 17:3, Иер. 22:16

21 Деян. 7:51, Рим. 2:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава